Connect with us

Bíblia CROAT

Ezequiel 4

1 A ti, sine ovjeji, uzmi opeku, postavi je preda se i nacrtaj na njoj grad Jeruzalem.

2 Oko njega postavi opsadu, sagradi prema njemu utvrdu, podigni nasip, iskopaj oko njega opkop, razvrstaj vojsku i porazmjesti zidodere uokolo.

3 Zatim uzmi gvozdenu plou i postavi je kao gvozden bedem izmeu sebe i grada te k njemu okreni lice, i bit e opsjednut. Pritisni ga! To je znak domu Izraelovu!

4 Zatim lezi na svoju lijevu stranu i stavi na se grijeh doma Izraelova: koliko dana bude tako leao, toliko e dana nositi njihov grijeh.

5 Dajem ti po dan za godine grijeha njihovih: sto i devedeset dana nosit e grijeh doma Izraelova.

6 A kad to zavri, etrdeset e dana leati na desnoj strani da nosi grijeh doma Judina; dajem ti po dan za svaku godinu.

7 Tad okreni lice prema opsjedanom Jeruzalemu, prui golu desnicu i prorokuj protiv njega.

8 A ja u te uetima vezati da se ne moe okretati s jedne strane na drugu dok ne navri dane svoje opsade.

9 Uzmi penice, jema, boba, lee, prosa i rai, stavi to u jednu posudu i pripravi od toga sebi kruh. Jest e ga onoliko dana koliko bude leao na svojoj strani: sto i devedeset dana.

10 Jelo to e ga jesti bit e izmjereno; dvadeset ekela na dan; a jest e ga u odreeno vrijeme.

11 I vodu e piti na mjeru: estinu hina. Pit e je u odreeno vrijeme.

12 A jest e pogau od jema to e je pred njima ispei na ljudskim izmetinama."

13 I ree: "Tako e sinovi Izraelovi jesti svoj neisti kruh meu narodima meu koje u ih izagnati."

14 Ja mu odgovorih: "Jao, Jahve Gospode, gle, moja dua nije okaljana, jer se od djetinjstva jo ne okusih niega uginulog ni rastrganog niti u moja usta ikad ue meso neisto."

15 A on e: "Gle, dajem ti kravlju balegu umjesto ljudskih izmetina da na njoj ispee kruh!"

16 Jo mi ree: "Sine ovjeji, unitit u u Jeruzalemu posljednju priuvu kruha, i jest e kruh na mjeru i s tjeskobom, i pit e vodu na mjeru i sa zebnjom.

17 Neka im nestane kruha i vode, neka usahnu zbog bezakonja svojega i jedan za drugim neka poginu!

Continuar Lendo