Connect with us

Bíblia CROAT

Ezequiel 10

1 Pogledah, i gle: na svodu nad glavama kreubina pojavi se neto kao kamen safir, kao nekakvo prijestolje.

2 I prozbori ovjeku odjevenom u lan: "Ui meu tokove pod kerubinima, uzmi pune pregrti eravice izmeu kerubina i prospi je nad gradom!" – I on na moje oi ue meu kerubine.

3 A kerubini stajahu s desne strane Doma kad ovjek ue meu njih. I oblak ispuni sve unutranje predvorje,

4 a Slava Jahvina vinu se s kerubina prema pragu Doma. Dom se ispuni oblakom, a predvorje napuni svjetlost Slave Jahvine.

5 Huka kerubinskih krila razlijee se do vanjskoga predvorja, kao kad zagrmi glas Svevinjega.

6 A kad on zapovjedi ovjeku odjevenom u lan: "Uzmi ognja izmeu tokova to su pod kerubinima", ovjek ue i stade kraj tokova.

7 Jedan kerubin prui ruku prema ognju to bijae meu kerubinima, uze ga i stavi u ruke ovjeku odjevenom u lan. On ga primi i izie.

8 A ispod kerubinskih krila ukaza se neto kao ruka ovjeja.

9 Pogledah, i gle: uz kerubine etiri toka, po jedan uza svakoga. A tokovi bijahu nalik na kamen krizolit;

10 sva etiri istog oblika i kao da je jedan toak u drugome.

11 U kretanju mogahu ii u sva etiri smjera, sve bez zakretanja. Kamo bi se glava usmjerila, onamo bi krenuli, a da se, kreui se, nisu morali okretati.

12 Cijelo tijelo u kerubina – lea, ruke, krila i sva etiri toka njihova – sve im bijae posvud naokolo puno oiju.

13 A tokovi, koliko sam uo, zvahu se "Kovitlac".

14 Svaki imae po etiri lica: lice prvoga kerubinsko, lice drugoga ovjeje, a u treega lice lavlje, u etvrtoga orlovsko.

15 Tada se kerubini podigoe u visine. Bijahu to ista bia to ih vidjeh na rijeci Kebaru.

16 Kad bi kerubini krenuli, krenuli bi i tokovi uz njih, kad bi kerubini krilima mahnuli da se od zemlje podignu, tokovi se ne bi od njih odmicali.

17 Kad bi se zaustavili, i tokovi bi stali; a kad bi se sa zemlje podigli, i tokovi se podizahu, jer duh bia bijae u njima.

18 Uto se Slava Jahvina vinu s praga Doma i stade nad kerubinima.

19 Tada kerubini rairie krila i podigoe se sa zemlje pred mojim oima. A kad oni krenue, i tokovi za njima krenue. I zaustavie se nad istonim vratima Doma Jahvina, a Slava Boga Izraelova bijae nad njima.

20 Bijahu to ista bia to ih vidjeh pred Bogom Izraelovim na rijeci Kebaru. I tako spoznah da ono bijahu kerubini.

21 U svakoga po etiri lica i po etiri krila, a pod krilima neto kao ruka ovjeja.

22 Lica im ista kao ona to ih vidjeh na rijeci Kebaru. I svako se naprijed kretae.

Continuar Lendo