Connect with us

Bíblia CROAT

Ezequiel 41

1 Zatim me povede u Hekal. Izmjeri mu polustupove: bijahu iroki est lakata s jedne i est lakata s druge strane.

2 Vrata bijahu iroka deset lakata: sa svake strane po jedno krilo od pet lakata. A zatim izmjeri Hekal: bijae dugaak etrdeset, a irok dvadeset lakata.

3 Onda ue i izmjeri polustupove vrata: dva lakta; zatim vrata: est lakata; pa irinu vrata: sedam lakata.

4 Izmjeri zatim unutranji prostor: duina dvadeset lakata, irina ispred Hekala dvadeset lakata. I ree mi: "To je Svetinja nad svetinjama."

5 Potom izmjeri zid Doma: est lakata. Pobone prostorije bijahu iroke etiri lakta, sve oko Doma.

6 Pobone prostorije bijahu jedna nad drugom, bijae ih trideset na tri boja. U hramskom zidu bijahu, sve uokolo, zasjeci da prihvate pobone prostorije. Tako one ne bijahu ugraene u hramski zid.

7 irina se prostorija poveavala od boja do boja, jer su one sve uokolo, na bojeve, okruivale Dom, a Dom je, kako se uzlazilo, ostavljao sve iri prostor. S najdonjeg se boja uzlazilo na najgornji kroza srednji.

8 Onda vidjeh sve oko Doma neku uzvisinu. Osnove pobonih prostorija: cijela trska, est lakata.

9 Debljina vanjskoga zida pobonih klijeti: pet lakata. Prolaz izmeu pobonih prostorija Doma

10 i klijeti bijae, sve uokolo Doma, dvadeset lakata irok.

11 Iz pobone prostorije izlaahu na prolaz jedna vrata prema sjeveru i jedna prema jugu. Prolaz bijae irok pet lakata svud uokolo.

12 Zdanje to zatvarae ograeni prostor sa zapada bijae iroko sedamdeset lakata, a zid te graevine posvud uokolo bijae debeo pet lakata i dugaak devedeset lakata.

13 On izmjeri Dom: bijae dugaak stotinu lakata. Ograeni prostor, zdanje mu i zidovi, stotinu lakata duine.

14 irina proelja Doma s ograenim prostorom prema istoku: sto lakata.

15 On izmjeri duinu zdanja du ograenog prostora to bijae straga i hodnike s jedne i s druge strane: stotinu lakata. Unutranjost Hekala, trijemovi predvorja,

16 pragovi, prozori s reetkama i hodnici na sve tri strane uokolo, nasuprot pragovima, bijahu sve uokolo drvetom obloeni od zemlje do prozora. Prozori su bili zastrti.

17 Od ulaza sve do unutranjosti Doma, a tako i izvana te po svem zidu uokolo, iznutra i izvana,

18 bijahu likovi kerubina i palma. Po jedna palma izmeu dva kerubina, a svaki kerubin imae dva lica:

19 prema palmi s jedne strane lice ovjeje, a prema palmi s druge strane lice lavlje. Tako bijae po svemu Domu sve uokolo:

20 od zemlje do ponad vrata bijahu izdjeljani kerubini i palme, a tako i po zidu Hekala.

21 Dovratnici Hekala bijahu etverouglasti.

22 Pred Svetitem neto kao rtvenik od drveta: tri lakta visok, dva lakta dugaak i dva lakta irok. Uglovi mu, podnoje i stranice bijahu od drveta. I ovjek mi ree: "Evo stola koji je pred licem Jahvinim!"

23 I Hekal i Svetite imahu po dvoja vrata,

24 a svaka vrata po dva krila to se obrtahu: dva krila u jednih i dva krila u drugih vrata.

25 A na vratima Hekala bijahu izdjeljani kerubini i palme, kao to bijahu izdjeljani i po zidovima. Izvana pred trijemom bijae drvena nadstrenica.

26 Prozori s reetkama i palme bijahu s jedne i s druge strane na trijemu, u pobonim prostorijama Doma i na nadstrenici.

Continuar Lendo