Connect with us

Bíblia CROAT

2 Samuel 10

1 Poslije toga umrije Naha, kralj Amonaca, a zakralji se njegov sin Hanun mjesto njega.

2 A David ree u sebi: "elio bih iskazati ljubav Nahaevu sinu Hanunu, kao to je njegov otac iskazao meni." Zato David posla svoje sluge da mu izraze suut zbog njegova oca. Ali kad su Davidove sluge dole u zemlju Amonaca,

3 rekoe knezovi Amonaca svome gospodaru Hanunu: "Zar misli da je David poslao ljude da ti izraze suut zato to bi htio iskazati ast tvome ocu? Nije li moda zato David poslao svoje ljude k tebi da razvide grad da bi doznao njegovu obranu i potom ga oborio?"

4 Tada Hanun pograbi Davidove sluge, obrija im pola brade i skrati im haljine dopola, sve do zadnjice, i posla ih natrag.

5 Kad su to javili Davidu, posla on ovjeka pred njih, jer su ti ljudi bili teko osramoeni, i porui im: "Ostanite u Jerihonu dok vam ne naraste brada, pa se onda vratite!"

6 Tada Amonci uvidjee da su se omrazili s Davidom; zato Amonci poslae glasnike da za plau unajme Aramejce iz Bet Rehoba i Aramejce iz Sobe, dvadeset tisua pjeaka, zatim kralja Maake, tisuu ljudi, i ljude iz Toba, dvanaest tisua vojnika.

7 Kad je David to uo, posla Joaba s vojskom i izabranim junacima.

8 Amonci izioe i svrstae se u bojni red pred gradskim vratima, dok su Aramejci iz Sobe i iz Rehoba i ljudi iz Toba i iz Maake stajali zasebno na polju.

9 Vidjevi postavljene bojne redove prema sebi sprijeda i straga, probra Joab najvrsnije meu Izraelcima i svrsta ih prema Aramejcima.

10 Ostalu vojsku predade bratu Abiaju da je svrsta prema Amoncima.

11 I ree mu: "Ako Aramejci budu jai od mene, onda ti meni priskoi u pomo; ako Amonci budu jai od tebe, ja u tebi pohrliti u pomo.

12 Budi hrabar i junaki se drimo radi naroda i radi gradova svoga Boga; a Jahve neka uini to je dobro u njegovim oima."

13 Tada se Joab i vojska koja je bila s njim poee primicati da udare na Aramejce, ali oni pobjegoe pred njima.

14 Kad su Amonci vidjeli da su Aramejci pobjegli, umakoe i oni ispred Abiaja i povukoe se u grad. Tada Joab odustane od rata protiv Amonaca i vrati se u Jeruzalem.

15 Kad su Aramejci vidjeli gdje su ih Izraelci razbili, sabrae ponovo svoje ete.

16 Hadadezer posla glasnike i sabra Aramejce to su s one strane rijeke. Ovi dooe u Helam pod vodstvom obaka, vojvode Hadadezerove vojske.

17 Poto su to javili Davidu, on skupi sve Izraelce i, preavi preko Jordana, doe u Helam. Aramejci se svrstae protiv Davida i zametnue s njime boj.

18 Ali Aramejci udarie u bijeg ispred Izraelaca i David im pobi sedam stotina konja od bojnih kola i etrdeset tisua pjeaka; pogubi i njihova vojvodu obaka te je ondje umro.

19 A kad svi kraljevi, Hadadezerovi vazali, vidjee da ih je razbio Izrael, sklopie mir s Izraelom i poee mu sluiti. A Aramejci se vie nisu usuivali pomagati Amoncima. <p>

Continuar Lendo