Connect with us

Bíblia CROAT

2 Samuel 20

1 Ondje se sluajno naao opak ovjek po imenu eba, Bikrijev sin, Benjaminovac. On zatrubi u rog i viknu: "Mi nemamo udjela na Davidu ni batine na Jiajevu sinu! Svaki svome atoru, Izraele!"

2 Tako svi Izraelci ostavie Davida i pooe za Bikrijevim sinom ebom; a Judejci prionue uza svoga kralja i otpratie ga od Jordana do Jeruzalema.

3 Kad se David vratio u svoju palau u Jeruzalem, uze deset inoa koje je bio ostavio da uvaju palau i stavi ih da budu uvane. Brinuo im se za uzdravanje, ali nije vie iao k njima. Tako su one ivjele zatvorene do svoje smrti, kao udovice ivoga mua.

4 Potom kralj zapovjedi Amasi: "Sazovi mi Judejce do tri dana, a i ti da bude ovdje!"

5 Amasa ode da sazove Judejce, ali se zadra preko vremena koje mu bijae odredio kralj.

6 Tada David ree Abiaju: "Sad e nam Bikrijev sin eba biti opasniji nego Abalom. Zato uzmi ljude svoga gospodara i poi za njim u potjeru da se ne domogne tvrdih gradova i ne izmakne nam iz oiju!"

7 Za Abiajem krenu na put Joab, Kereani, Peleani i svi junaci; oni iziu iz Jeruzalema u potjeru za Bikrijevim sinom ebom.

8 Kad su bili kod velikoga kamena to je kod Gibeona, doe Amasa prema njima. Joab imae na sebi ratnu haljinu, a preko nje imae pripasan ma uz bedro, u koricama; ali mu se ma iskliznu i pade.

9 Joab pozdravi Amasu: "Jesi li mi dobro, brate?" I desnom rukom uhvati za bradu Amasu da ga poljubi.

10 Amasa se nije obazirao na ma koji bijae Joabu u ruci, i on ga udari njim u trbuh i prosu mu utrobu na zemlju. Nije morao ponoviti udarac i Amasa umrije. Joab sa svojim bratom Abiajem nastavi potjeru za Bikrijevim sinom ebom.

11 Jedan od Joabovih momaka osta na strai kod Amase i tu je vikao: "Kome je mio Joab i tko je za Davida neka slijedi Joaba!"

12 A Amasa leao u krvi nasred puta. Videi onaj ovjek gdje se ustavlja sav narod, odvue Amasu s puta u polje i baci preko njega kabanicu jer je vidio gdje se zaustavlja svatko tko naie blizu njega.

13 Kad je Amasa bio uklonjen s puta, svi ljudi pooe za Joabom da gone Bikrijeva sina ebu.

14 eba je proao kroza sva izraelska plemena sve do Abel Bet Maake i svi Bikrani s njim. Skupie se oni i pooe za njim.

15 Joab doe i opsjede ga u Abel Bet Maaki. Dade nasuti nasip oko grada. Sva vojska koja bijae s Joabom navali potkopavati zid da ga obori.

16 Tada se jedna mudra ena uspe na zid i povika iz grada: "ujte! ujte! Recite Joabu: 'Prii ovamo, da govorim s tobom!'"

17 Kad je priao, upita ena: "Jesi li ti Joab?" On odgovori: "Jesam." A ona e: "Posluaj rije slukinje svoje!" On odgovori: "Sluam."

18 ena nastavi: "Neko se govorilo ovako: 'Treba pitati u Abelu i u Danu

19 je li svreno s onim to su utvrdili vjernici u Izraelu.' Ti bi htio unititi jedan grad, i to jedan od matinih gradova u Izraelu. Zato zatire batinu Jahvinu?"

20 Joab odgovori ovako: "Daleko, daleko bilo to od mene! Ne elim ni zatirati ni razarati.

21 Ne radi se o tome, nego je jedan ovjek iz Efrajimove gore, po imenu eba, Bikrijev sin, podigao ruku na kralja, na Davida. Predajte samo njega, pa u otii od grada!" ena odgovori Joabu: "Dobro. Odmah e ti njegovu glavu baciti preko zida!"

22 ena se vrati u grad i progovori svemu narodu kako joj je govorila njezina mudrost. I odsjekoe glavu Bikrijevu sinu ebi i bacie je Joabu. A on zapovjedi da zatrube u rog te se razioe od grada, svaki u svoj kraj. A Joab se vrati kralju u Jeruzalem.

23 Joab je bio zapovjednik nad svom vojskom. Jojadin sin Benaja bio je zapovjednik nad Kereanima i Peleanima.

24 Adoram je bio nadglednik nad radovima. Ahiludov sin Joafat bio je peatnik.

25 Seraja je bio dravni pisar. Sadok i Ebjatar bijahu sveenici.

26 Uz to je Jairanin Ira bio zamjenik Davidov.

Continuar Lendo