Connect with us

Bíblia CROAT

2 Samuel 24

1 Jo je jednom srdba Jahvina planula na Izraelce te potakla Davida protiv njih govorei: "Idi, izbroj Izraelce i Judejce!"

2 I kralj zapovjedi Joabu i vojvodama koji bijahu s njim: "Obiite sva Izraelova plemena od Dana do Beer ebe i popiite narod da znam koliko ima naroda."

3 Joab odgovori kralju: "Neka Jahve, tvoj Bog, dade svome narodu jo sto puta ovoliko koliko ga je sada i neka to jo vidi svojim oima moj gospodar kralj, ali zato moj gospodar kralj ima takvu elju?"

4 Ali kraljeva rije bijae jaa od Joabove i od rijei vojvoda njegove vojske. Tako Joab i vojvode odoe ispred kralja da popiu izraelski narod.

5 Prijeoe oni preko Jordana i poee kod Aroera i kod grada to lei usred doline i krenue odande prema Gaditima i prema Jazeru.

6 Potom dooe u Gilead i u zemlju Hetita, u Kade; zatim stigoe u Dan, a iz Dana skrenue prema Sidonu.

7 Zatim dooe do tvrave Tira i u sve gradove Hivijaca i Kanaanaca i zavrie svoj put u Negebu Judinu, u Beer ebi.

8 Proavi svu zemlju, vratie se poslije devet mjeseci i dvadeset dana u Jeruzalem.

9 Joab dade kralju popis naroda: Izraelaca bijae osam stotina tisua ratnika vinih mau, a Judejaca pet stotina tisua ljudi.

10 Poslije toga Davida zapee savjest to je dao brojiti narod pa ree Jahvi: "Veoma sam sagrijeio to sam to uinio! Ali, Jahve, oprosti tu krivicu sluzi svome, jer sam vrlo ludo radio."

11 Kad je David ujutro ustao, ve je Jahvina rije bila dola proroku Gadu, Davidovu vidiocu:

12 "Idi i kai Davidu: Ovako govori Jahve: 'Troje stavljam preda te, izaberi jedno od toga da ti uinim!'"

13 Gad tako doe Davidu i javi mu ovo: "Hoe li da dou tri gladne godine na tvoju zemlju, ili da tri mjeseca bjei pred svojim neprijateljem koji e te goniti, ili da bude tri dana kuga u tvojoj zemlji? Sada promisli i gledaj to da odgovorim onome koji me poslao!"

14 David odgovori Gadu: "Na velikoj sam muci! Ali neka padnemo u ruke Jahvine, jer je veliko njegovo milosre, a u ljudske ruke neka ne zapadnem!"

15 David, dakle, izabra kugu. Bilo je upravo vrijeme penine etve. Jahve pusti kugu na Izraela od jutra pa do odreenoga vremena; i pomor udari na narod i pomrije sedamdeset tisua ljudi od Dana do Beer ebe.

16 Kad je aneo pruio svoju ruku na Jeruzalem da ga uniti, saali se Jahvi zbog toga zla, pa ree anelu koji je ubijao narod: "Dosta je sada! Povuci svoju ruku!" A Jahvin je aneo bio upravo kod gumna Araune Jebusejca.

17 Kad David vidje anela koji je ubijao narod, zavapi Jahvi: "Evo, ja sam sagrijeio, ja sam uinio zlo! A oni, ovce, to su skrivili? Neka tvoja ruka padne na mene i na moju obitelj!"

18 Istoga dana doe Gad k Davidu i ree mu: "Idi i podigni Jahvi rtvenik na gumnu Araune Jebusejca!"

19 I ode David po Gadovoj rijei, kako mu je zapovjedio Jahve.

20 Kad Arauna pogleda, opazi kralja i njegove dvorane gdje idu prema njemu. Arauna izie i pokloni se kralju licem do zemlje.

21 Arauna upita: "Zato je moj gospodar kralj doao svome sluzi?" A David odgovori: "Da kupi od tebe ovo gumno, da sagradi rtvenik Jahvi, kako bi prestao pomor u narodu."

22 Arauna ree Davidu: "Neka ga uzme moj gospodar kralj i neka rtvuje ono to je u njegovim oima dobro! Evo goveda za paljenicu, mlatilice, i volujske opreme za drvo!

23 Sve to sluga moga gospodara kralja poklanja kralju!" Jo ree Arauna kralju: "Jahve, Bog tvoj, neka ti bude milostiv!"

24 Ali kralj odgovori Arauni: "Ne, nego hou da kupim od tebe i da platim; neu prinositi Jahvi, svome Bogu, paljenica koje su mi poklonjene." I tako David kupi ono gumno i goveda za pedeset srebrnih ekela.

25 Ondje David sagradi rtvenik Jahvi i prinese paljenice i priesnice. Tada se Jahve smilova zemlji i presta pomor u Izraelu.

Continuar Lendo