Connect with us

Bíblia CROAT

1 Samuel 28

1 U ono vrijeme Filistejci skupie svoje ete za rat protiv Izraela. I Aki ree Davidu: "Znaj da e ii sa mnom na vojsku, ti i tvoji ljudi!"

2 A David odgovori Akiu: "Dobro! Sad e vidjeti to e uiniti tvoj sluga!" A Aki odvrati Davidu: "Dobro! Zato u te postaviti da bude mojim uvarom zauvijek."

3 Samuel bijae umro, a sav ga Izrael bijae oplakao nariui za njim. Ukopali su ga u njegovu gradu Rami. A aul bijae istjerao iz zemlje sve zazivae duhova i vraeve.

4 Dok su se Filistejci skupljali te doli i utaborili se kod unema, aul skupi sve Izraelce te se utabori na Gilboi.

5 Kad aul ugleda filistejski tabor, uplai se i srce mu snano zadrhta.

6 aul upita za savjet Jahvu, ali mu Jahve ne dade odgovora – ni u snima, ni po Urimu, ni preko proroka.

7 Zato aul ree svojim slugama: "Potraite mi enu koja zaziva duhove da odem k njoj i upitam je." A sluge mu odgovorie: "Evo, u En Doru ima ena koja zaziva duhove."

8 Tada se aul prerui, obue druge haljine i otputi se sa dva ovjeka. I doe nou k onoj eni i ree joj: "Daj mi vraaj pomou duha i dozovi mi onoga koga ti reknem."

9 A ena mu odgovori: "Ta ti zna to je uinio aul i kako je istrijebio iz zemlje zazivae duhova i vraeve. Zato postavlja zamke mome ivotu da me pogubi?"

10 A aul joj se zakle Jahvom govorei: "Tako mi ivog Jahve, nee biti nita kriva za ovo!"

11 Tada ena zapita: "Koga da ti dozovem?" A on odgovori: "Dozovi mi Samuela!"

12 Kad ena ugleda Samuela, povika iza glasa, a onda ree aulu: "Zato si me prevario? Ta ti si aul!"

13 A kralj joj odvrati: "Ne boj se! Nego to vidi?" A ena odgovori aulu: "Vidim neto boansko to se die iz zemlje."

14 aul je upita: "Kakva je oblija?" A ona odgovori: "Izlazi starac, ogrnut platem." Tada aul spozna da je to Samuel, pa pade licem do zemlje i pokloni se.

15 Samuel upita aula: "Zato si pomutio moj mir dozivajui me gore?" A aul odgovori: "U velikoj sam nevolji jer su Filistejci zavojtili na me, a Bog se okrenuo od mene i ne odgovara mi vie ni preko proroka ni u snima. Zato sam dozvao tebe da me poui to da inim."

16 A Samuel odvrati: "Zato mene pita kad se Jahve odvratio od tebe i postao ti neprijateljem?

17 Jahve ti je uinio kako ti je kazao preko mene: istrgao je kraljevstvo iz tvoje ruke i dao ga tvome suparniku, Davidu,

18 jer nisi posluao rijei Jahvinih i jer nisi izvrio njegova estokog gnjeva na Amaleku: stoga ti je Jahve danas ovako uinio.

19 Jahve e predati, zajedno s tobom, i Izraela u filistejske ruke. Sutra e sa svojim sinovima biti sa mnom, a i tabor izraelski Jahve e predati u filistejske ruke."

20 aul se uasnu i pade na zemlju kako je dug. Spopade ga silan strah od Samuelovih rijei. I ponestade mu snage, jer nije nita jeo cijeli dan i cijelu no.

21 Kad ona ena doe k aulu i opazi kako je sav zaplaen, ree mu: "Gle, tvoja je slubenica posluala tvoju rije, stavila sam svoj ivot na kocku i posluala tvoje zapovijedi koje si mi naloio.

22 Zato sada posluaj i ti rijei slubenice svoje: dopusti da ti pruim zalogaj kruha; jedi da ti se vrati snaga te uzmogne poi svojim putem."

23 Ali on ne htjede nego ree: "Neu jesti!" Ali kad ga zaokupie njegove sluge, zajedno sa enom, poslua ih, ustade sa zemlje i sjede na postelju.

24 ena je imala kod kue tele u tovu. Brzo ga zakla, zatim uze brana, umijesi ga i napee beskvasnoga kruha.

25 Potom stavi sve pred aula i njegove ljude. Poto su jeli, ustadoe i jo iste noi krenue natrag. <p>

Continuar Lendo