Connect with us

Bíblia CROAT

1 Samuel 26

1 Ljudi iz Zifa dooe aulu i javie mu: "David se krije na Hakilskom brdu, nasuprot Jeimonu."

2 aul tada krenu na put i sie u pustinju Zif, a s njim tri tisue izabranih Izraelaca, da trai Davida u pustinji Zifu.

3 aul se utabori podno Hakilskog brda, koje je nasuprot Jeimonu, kraj puta. David, koji je boravio u pustinji, opazi da je aul doao onamo da ga progoni.

4 Zato David posla uhode i sazna da je aul zaista doao.

5 David se podie i doe do mjesta gdje se aul bio utaborio. Tu David ugleda mjesto gdje su spavali aul i Abner, sin Nerov, njegov vojvoda: aul je spavao usred tabora, a vojska leala u krugu oko njega.

6 David se obrati Hetitu Ahimeleku i Abiaju, sinu Sarvijinu a bratu Joabovu, i ree im: "Tko e sa mnom u tabor sve do aula?" A Abiaj odgovori: "Ja u s tobom."

7 I tako David i Abiaj doprijee nou do vojske: i gle, aul leae i spavae u taboru, a koplje mu kod uzglavlja zabodeno u zemlju. Abner i vojnici leahu oko njega.

8 Tada Abiaj ree Davidu: "Danas ti je Bog predao tvoga neprijatelja u tvoje ruke; zato sada dopusti da ga njegovim vlastitim kopljem pribodem za zemlju, jednim jedinim udarcem, drugoga mi nee trebati."

9 Ali David odgovori Abiaju: "Nemoj ga ubijati! Jer tko e dignuti ruku svoju na Jahvina pomazanika i ostati nekanjen?"

10 Jo nastavi David: "ivoga mi Jahve, i udarit e ga Jahve, bilo da e mu doi njegov dan da umre, bilo da e otii u boj i poginuti.

11 Ne dao mi Jahve da dignem ruku na pomazanika Jahvina! Nego uzmi sada koplje to mu je kod uzglavlja i vr za vodu, pa hajdemo!"

12 I uze David koplje i vr za vodu to su bili kod aulova uzglavlja i oni odoe: nitko nije nita vidio ni opazio, nitko se nije probudio, nego su svi spavali jer bijae na njih pao dubok san od Jahve.

13 David prijee na drugu stranu i stade na vrh gore u nekoj daljini, tako da je meu njima bio velik prostor.

14 Tada viknu vojsci i Abneru, Nerovu sinu, ovako: "Zar se nee odazvati, Abnere?" A Abner se odazva i upita: "Tko si ti to uznemiruje kralja?"

15 A David odgovori Abneru: "Nisi li ti junak? I tko ti je ravan u Izraelu? Pa zato onda nisi uvao kralja, svoga gospodara? Jedan je od ratnika siao do vas da ubije kralja, tvoga gospodara.

16 Nije lijepo to to si uinio. Tako mi ivog Jahve, zasluili ste smrt to niste uvali svoga gospodara, pomazanika Jahvina. Pogledaj sada gdje je kraljevo koplje i gdje je vr za vodu to mu bijae do uzglavlja!"

17 Tada aul poznade Davidov glas i upita: "Je li to tvoj glas, sine Davide?" A David odgovori: "Jest, kralju gospodaru!"

18 I nastavi: "Zato moj gospodar progoni svoga slugu? to sam uinio? Kakva je krivica u mojoj ruci?

19 Zato neka se sada moj gospodar i kralj udostoji posluati rijei svoga sluge: ako te Jahve die protiv mene, neka se prinosnicom ublai; ako li to ine sinovi ljudski, neka su prokleti pred Jahvom jer su me izagnali, tako da ne mogu imati udjela u batini Jahvinoj, kao da su mi govorili: 'Idi, slui tuim bogovima!'

20 Zato neka ne padne moja krv na zemlju daleko od Jahvina lica. Jer kralj je Izraelov iziao u lov na moj ivot, kao kad tko goni jarebicu po planini."

21 Tada aul ree: "Zgrijeio sam! Vrati mi se, sine Davide, neu ti vie initi zla, kad je danas moj ivot u oima tvojim bio tako drag. Jest, ludo sam radio i teko sam pogrijeio!"

22 A David odgovori: "Evo kraljeva koplja, neka doe jedan od momaka i neka ga uzme!

23 A Jahve e vratiti svakome po njegovoj pravdi i po njegovoj vjernosti: danas te Jahve bijae predao u moje ruke, ali nisam htio dii ruke svoje na pomazanika Jahvina.

24 I gle, kako je danas tvoj ivot bio drag u mojim oima, tako neka moj ivot bude drag u Jahvinim oima! I neka me Jahve izbavi iz svake nevolje!"

25 A aul doviknu Davidu: "Budi mi blagoslovljen, sine Davide! Zacijelo e izvriti svoje djelo i uspjet e!" Potom David ode svojim putem, a aul se vrati svojoj kui.

Continuar Lendo