Connect with us

Bíblia CROAT

1 Samuel 17

1 Filistejci skupie svoje ete za rat i sastae se kod Soka u Judeji. Tabor udarie izmeu Soka i Azeke kod Efes Damima.

2 A aul i Izraelci skupie se i utaborie u Terebintskoj dolini, i svrstae se za boj protiv Filistejaca.

3 Filistejci su stajali na gori s jedne strane, Izraelci na gori s druge strane, a dolina bila meu njima.

4 Iz filistejskih redova izae jedan izaziva. Zvao se Golijat, a bio je iz Gata. Visok bijae est lakata i jedan pedalj.

5 Na glavi je imao mjedenu kacigu, obuen je bio u ljuskav oklop, a oklop mu teak pet tisua mjedenih ekela.

6 Na nogama je imao mjedene nogavice, a na ramenima mjedenu sulicu.

7 Kopljaa njegova koplja bila je kao tkalako vratilo, a iljak koplja teak est stotina eljeznih ekela. Pred njim je stupao titonoa.

8 On se postavi pred izraelske bojne redove i dovikne im: "to ste izali da se svrstate za bitku? Nisam li ja Filistejac, a vi aulove sluge? Izaberite izmeu sebe jednoga ovjeka pa neka sie k meni!

9 Ako pobijedi u borbi sa mnom i pogubi me, mi emo biti vae sluge. Ako li ja pobijedim njega i pogubim ga, onda ete vi biti nae sluge i nama ete robovati."

10 Jo je Filistejac rekao: "Ja sam danas izazvao Izraelove bojne redove. Dajte mi ovjeka da se ogledamo u dvoboju!"

11 Kad je aul i sav Izrael uo to je rekao Filistejac, obuze ih strah i drhat.

12 David je bio sin nekoga Efraanina iz Betlehema u Judeji; taj se zvao Jiaj, a imao je osam sinova. Taj je ovjek u aulovo vrijeme bio star i odmakao u godinama.

13 Tri najstarija Jiajeva sina bijahu otila u rat za aulom; a ta trojica njegovih sinova koji bijahu otili u rat zvahu se: najstariji Eliab, drugi Abinadab, a trei ama.

14 David bijae najmlai. A tri najstarija bijahu otila za aulom. –

15 David je odlazio k aulu i vraao se iz njegove slube da pase stada svoga oca u Betlehemu.

16 A Filistejac izlazio svakoga jutra i veeri i postavljao se tako etrdeset dana. –

17 A Jiaj ree svome sinu Davidu: "Uzmi za svoju brau ovu efu prenoga ita i ovih deset hljebova i odnesi bre svojoj brai u tabor.

18 A ovih deset sireva odnesi njihovu tisuniku. Propitaj se za zdravlje svoje brae i donesi od njih znak da si izvrio nalog!

19 Oni su sa aulom i svim Izraelom u Terebintskoj dolini: vojuju protiv Filistejaca."

20 David ustade u rano jutro, ostavi stado jednom uvaru, spremi se i ode kako mu bijae zapovjedio Jiaj. U tabor je stigao kad je vojska izlazila u bojni red i dizala bojni poklik.

21 Izraelci i Filistejci svrstae se u bojni red jedni prema drugima.

22 David ostavi svoje stvari uvaru opreme pa otra u bojni red. Doavi, zapita svoju brau za zdravlje.

23 Dok je s njima govorio, gle, onaj izaziva (zvao se Golijat, Filistejac iz Gata) izie iz filistejskih bojnih redova i ponovi iste rijei kao prije. I David ih je uo.

24 A im su Izraelci ugledali toga ovjeka, pobjegoe svi daleko od njega i strah ih uhvati.

25 Neki Izraelac ree: "Jeste li vidjeli onoga ovjeka to je iziao? A iziao je da izaziva Izraela. Tko njega pogubi, kralj e mu dati silno blago i dat e mu svoju ker i oslobodit e od poreza njegov oinski dom u Izraelu."

26 Tada David zapita ljude koji stajahu oko njega: "to e to dobiti ovjek koji ubije toga Filistejca i skine sramotu s Izraela? I tko je taj neobrezani Filistejac da izaziva bojne redove ivoga Boga?"

27 A narod mu odgovori istim rijeima kao prije: "Eto to e dobiti ovjek koji ga pogubi."

28 A kad je Eliab, njegov najstariji brat, uo kako se razgovara s ljudima, usplamtje gnjevom na Davida pa mu ree: "A to si ti doao ovamo? Kome si ostavio ono malo ovaca u pustinji? Znam ja tvoju drskost i zlobu tvoga srca: doao si da vidi bitku!"

29 A David odgovori: "A to sam uinio? Zar se ne smije ni rije rei?"

30 Tada se okrene od njega k drugome i zapita istim rijeima kao prije. Narod mu odgovori isto kao prvi put.

31 Kad su ljudi uli to je govorio David, jave to aulu, a on ga pozva preda se.

32 David ree aulu: "Neka nikome ne klone srce zbog onoga ovjeka! Tvoj e sluga izai i borit e se s tim Filistejcem."

33 Ali aul odvrati Davidu: "Ne moe ti izai na toga Filistejca da se bori s njim jer si ti jo dijete, a on ratnik od svoje mladosti."

34 Ali David odgovori aulu: "Tvoj je sluga uvao ovce svome ocu, pa kad bi doao lav ili medvjed te uhvatio ovcu iz stada,

35 ja bih potrao za njim, udario ga i istrgao mu ovcu iz ralja. A ako bi se on digao na me, uhvatio bih ga za grivu i udarao ga dok ga ne bih ubio.

36 I lava je i medvjeda tvoj sluga ubio, pa e i taj neobrezani Filistejac proi kao jedan od njih jer je izazvao bojne ete Boga ivoga."

37 David jo dometne: "Jahve koji me izbavio iz lavlje pande i medvjee ape izbavit e me i iz ruku toga Filistejca." Tada aul ree Davidu: "Idi i Jahve neka bude s tobom!"

38 aul obue Davida u svoju ratnu odoru, na glavu mu ustae mjedenu kacigu i stavi mu oklop.

39 Pripasa Davidu svoj ma preko odore, ali David uzalud pokua hodati, jer ne bijae navikao, pa ree aulu: "Ne mogu hodati u tome jer nisam navikao." Zato sve skinu sa sebe.

40 David uze svoj tap u ruku, izabra u potoku pet glatkih kamenova i metnu ih u svoju pastirsku torbu, koja mu je sluila kao torba za praku, te s prakom u ruci poe prema Filistejcu.

41 A Filistejac se sve blie primicao Davidu, dok je njegov titonoa stupao pred njim.

42 A kad Filistejac pogleda i vidje Davida, prezre ga s njegove mladosti – bijae David mladi, rumen, lijepa lica.

43 Zato Filistejac ree Davidu: "Zar sam ja pseto te ide na me sa tapovima?" I uze proklinjati Davida svojim bogovima.

44 Zatim Filistejac ree Davidu: "Doi k meni da dam tvoje meso pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim!"

45 A David odgovori Filistejcu: "Ti ide na me maem, kopljem i sulicom, a ja idem na te u ime Jahve Sebaota, Boga Izraelovih eta koje si ti izazvao.

46 Danas e te Jahve predati u moju ruku, ja u te ubiti, skinut u tvoju glavu i jo u danas tvoje mrtvo tijelo i mrtva tjelesa filistejske vojske dati pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim. Sva e zemlja znati da ima Bog u Izraelu.

47 I sav e ovaj zbor znati da Jahve ne daje pobjedu maem ni kopljem, jer je Jahve gospodar bitke i on vas predaje u nae ruke."

48 Kad se Filistejac pribliio i poao prema Davidu, izae David iz bojnih redova i krenu pred Filistejca.

49 David segnu rukom u torbu, izvadi iz nje kamen i hitnu ga iz prake. I pogodi Filistejca u elo; kamen mu se zabi u elo i on pade niice na zemlju.

50 Tako je David prakom i kamenom nadjaao Filistejca: udario je Filistejca i ubio ga, a nije imao maa u ruci.

51 Zato David potra i stade na Filistejca, zgrabi njegov ma, izvue ga iz korica i pogubi Filistejca odsjekavi mu glavu. Kad Filistejci vidjee kako pogibe njihov junak, nagnue u bijeg.

52 Tada ustadoe Izraelci i Judejci, digoe bojnu viku i potjerae Filistejce do opkopa oko Gata i do gradskih vrata Ekrona; filistejski mrtvaci pokrie put od aarajima sve do Gata i do Ekrona.

53 Nato se Izraelci vratie iz te estoke potjere za Filistejcima i opljakae njihov tabor.

54 A David uze Filistejevu glavu i odnese je u Jeruzalem, a oruje njegovo poloi u svoj ator.

55 Kad je aul vidio Davida gdje izlazi pred Filistejca, upitao je svoga vojvodu Abnera: "iji je sin taj mladi, Abnere?" A Abner je odgovorio: "Tako mi tvoga ivota, kralju, ne znam!"

56 A kralj mu ree: "Raspitaj se iji je sin taj mladi!"

57 A kad se David vratio poto je pogubio Filistejca, uze ga Abner i dovede ga pred aula, a u ruci David jo drae Filistejevu glavu.

58 aul ga upita: "iji si ti sin, mome?" A David odgovori: "Sin sam tvoga sluge Betlehemca Jiaja."

Continuar Lendo