Connect with us

Bíblia CROAT

Marcos 15

1 Odmah izjutra glavari sveeniki zajedno sa starjeinama i pismoznancima – cijelo Vijee – upriliili su vijeanje pa Isusa svezali, odveli i predali Pilatu.

2 I upita ga Pilat: "Ti li si kralj idovski?" On mu odgovori: "Ti kae."

3 I glavari ga sveeniki teko optuivahu.

4 Pilat ga opet upita: "Nita ne odgovara? Gle, koliko te optuuju."

5 A Isus nita vie ne odgovori te se Pilat udio.

6 O Blagdanu bi im pustio uznika koga bi zaiskali.

7 A zajedno s pobunjenicima koji u pobuni poinie umorstvo bijae u okove baen ovjek zvani Baraba.

8 I uzie svjetina te poe od Pilata iskati ono to im obiavae initi.

9 A on im odgovori: "Hoete li da vam pustim kralja idovskoga?"

10 Znao je doista da ga glavari sveeniki bijahu predali iz zavisti.

11 Ali glavari sveeniki podjare svjetinu da trai neka im radije pusti Barabu.

12 Pilat ih opet upita: "to dakle da uinim s ovim kojega zovete kraljem idovskim?"

13 A oni opet povikae: "Raspni ga!"

14 Ree im Pilat: "Ta to je zla uinio?" Povikae jo jae: "Raspni ga!"

15 Hotei ugoditi svjetini, Pilat im pusti Barabu, a Isusa izbieva i preda da se razapne.

16 Vojnici ga odvedu u unutarnjost dvora, to jest u pretorij, pa sazovu cijelu etu

17 i zaogrnu ga grimizom; spletu trnov vijenac i stave mu na glavu

18 te ga stanu pozdravljati: "Zdravo, kralju idovski!"

19 I udarahu ga trskom po glavi, pljuvahu po njemu i klanjahu mu se prigibajui koljena.

20 A poto ga izrugae, svukoe mu grimiz i obukoe mu njegove haljine. I izvedu ga da ga razapnu.

21 I prisile nekog prolaznika koji je dolazio s polja, imuna Cirenca, oca Aleksandrova i Rufova, da mu ponese kri.

22 I dovuku ga na mjesto Golgotu, to znai Lubanjsko mjesto.

23 I nuahu mu piti namirisana vina, ali on ne uze.

24 Kad ga razapee, razdijele meu se haljine njegove bacivi za njih kocku – to e tko uzeti.

25 A bijae trea ura kad ga razapee.

26 Bijae napisan i natpis o njegovoj krivici: "Kralj idovski."

27 A zajedno s njime razapnu i dva razbojnika, jednoga njemu zdesna, drugoga slijeva.

28 #

29 Prolaznici su ga pogrivali maui glavama: "Ej, ti, koji razvaljuje Hram i sagradi ga za tri dana,

30 spasi sam sebe, sii s kria!"

31 Slino i glavari sveeniki s pismoznancima rugajui se govorahu jedni drugima: "Druge je spasio, sebe ne moe spasiti!

32 Krist, kralj Izraelov! Neka sad sie s kria da vidimo i povjerujemo!" Vrijeahu ga i oni koji bijahu s njim raspeti.

33 A o estoj uri tama nasta po svoj zemlji – sve do ure devete.

34 O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eloi, Eloi lama sabahtani?" To znai: "Boe moj, Boe moj, zato si me ostavio?"

35 Neki od nazonih uvi to govorahu: "Gle, Iliju zove."

36 A jedan otra, natopi spuvu octom, natakne na trsku i prui mu piti govorei: "Pustite da vidimo hoe li doi Ilija da ga skine."

37 A Isus zavapi jakim glasom i izdahnu.

38 I zavjesa se hramska razdrije nadvoje, odozgor dodolje.

39 A kad satnik koji stajae njemu nasuprot vidje da tako izdahnu, ree: "Zaista, ovaj ovjek bijae Sin Boji!"

40 Izdaleka promatrahu i neke ene: meu njima Marija Magdalena i Marija, majka Jakova Mlaega i Josipa, i Saloma –

41 te su ga pratile kad bijae u Galileji i posluivale mu – i mnoge druge koje uzioe s njim u Jeruzalem.

42 A uveer, budui da je bila Priprava, to jest predveerje subote,

43 doe Josip iz Arimateje, ugledan vijenik, koji takoer isekivae kraljevstvo Boje: odvai se, ue k Pilatu i zaiska tijelo Isusovo.

44 Pilat se zaudi da je ve umro pa dozva satnika i upita ga je li odavna umro.

45 Kad sazna od satnika, darova Josipu tijelo.

46 Josip kupi platno, skine tijelo i zavije ga u platno te poloi u grob, koji bijae izduben iz stijene. I dokotrlja kamen na grobna vrata.

47 A Marija Magdalena i Marija Josipova promatrahu kamo ga polau.

Continuar Lendo