Connect with us

Bíblia CROAT

Marcos 11

1 Kad se priblie Jeruzalemu, Betfagi i Betaniji, do Maslinske gore, poalje dva uenika

2 i kae im: "Hajdete u selo pred vama. im u nj uete, nai ete privezano magare koje jo nitko nije zajahao. Odrijeite ga i vodite.

3 Ako vam tko ree: 'to to radite?' recite: 'Gospodinu treba', i odmah e ga ipak ovamo pustiti."

4 Otioe i naoe magare privezano uz vrata vani na cesti i odrijee ga.

5 A neki od nazonih upitae: "to radite? to drijeite magare?"

6 Oni im odvrate kako im ree Isus. I pustie ih.

7 I dovedu magare Isusu, prebace preko njega svoje haljine i on zajaha na nj.

8 Mnogi prostrijee svoje haljine po putu, a drugi narezae zelenih grana po poljima.

9 I oni pred njim i oni za njim klicahu: "Hosana! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!

10 Blagoslovljeno kraljevstvo oca naega Davida koji dolazi! Hosana u visinama!"

11 I ue u Jeruzalem, u Hram. I sve uokolo razgleda, pa kako ve bijae kasno, poe s dvanaestoricom u Betaniju.

12 Sutradan su izlazili iz Betanije, a on ogladnje.

13 Ugleda izdaleka lisnatu smokvu i prie ne bi li na njoj to naao. Ali doavi blie, ne nae nita osim lia jer ne bijae vrijeme smokvama.

14 Tada ree smokvi: "Nitko nikada vie ne jeo s tebe!" uli su to njegovi uenici.

15 Stignu tako u Jeruzalem. On ue u Hram i stane izgoniti one koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjaima isprevrta stolove i prodavaima golubova klupe.

16 I ne dopusti da itko ita pronese kroz Hram.

17 Uio ih je i govorio: "Nije li pisano: Dom e se moj zvati Dom molitve za sve narode? A vi od njega nainili peinu razbojniku!"

18 Kada su za to douli glavari sveeniki i pismoznanci, traili su kako da ga pogube. Uistinu, bojahu ga se jer je sav narod bio oaran njegovim naukom.

19 A kad se uveerilo, izlazili su iz grada.

20 Kad su ujutro prolazili mimo one smokve, opaze da je usahla do korijena.

21 Petar se prisjeti pa e Isusu: "Uitelju, pogledaj! Smokva koju si prokleo usahnu."

22 Isus im odvrati: "Imajte vjeru Boju.

23 Zaista, kaem vam, rekne li tko ovoj gori: 'Digni se i baci u more!' i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da e se dogoditi to to kae – doista, bit e mu!

24 Stoga vam kaem: Sve to god zamolite i zaitete, vjerujte da ste postigli i bit e vam!

25 No kad ustanete na molitvu, otpustite ako to imate protiv koga da i vama Otac va, koji je na nebesima, otpusti vae prijestupke."

26 #

27 I dou opet u Jeruzalem. Dok je obilazio Hramom, dou k njemu glavari sveeniki, pismoznanci i starjeine.

28 I govorahu mu: "Kojom vlau to ini? Ili tko ti dade tu vlast da to ini?"

29 A Isus im ree: "Jedno u vas upitati. Odgovorite mi, pa u vam kazati kojom vlau ovo inim.

30 Krst Ivanov bijae li od Neba ili od ljudi? Odgovorite mi!"

31 A oni umovahu meu sobom: "Reknemo li 'od Neba', odvratit e 'Zato mu dakle ne povjerovaste?'

32 Nego, da reknemo 'od ljudi!'" – Bojahu se mnotva. Ta svi Ivana smatrahu doista prorokom.

33 I odgovore Isusu: "Ne znamo." A Isus e im: "Ni ja vama neu kazati kojom vlau ovo inim."

Continuar Lendo