Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 24

1 Potom ree Mojsiju: "Uzai k Jahvi – ti, Aron, Nadab i Abihu i sedamdeset izraelskih starjeina. Poklonite se izdaljega!

2 Neka se sam Mojsije primakne k Jahvi! Oni neka se ne primiu, a puk neka se s njim ne penje."

3 Doe Mojsije i kaza narodu sve rijei Jahvine i sve odredbe. A sav puk odgovori u jedan glas: "Sve rijei to ih Jahve ree, vrit emo."

4 Tada Mojsije popie sve rijei Jahvine. A ujutro podrani te podigne rtvenik na podnoju brda i dvanaest stupova za dvanaest plemena Izraelovih.

5 Zatim naloi mladim Izraelcima da prinesu rtve paljenice i da rtvuju Jahvi junce kao rtve priesnice.

6 Mojsije uhvati krv; polovinu krvi ulije u posude, a polovinu izlije po rtveniku.

7 Prihvati zatim Knjigu Saveza pa je narodu glasno proita, a narod uzvrati: "Sve to je Jahve rekao, izvrit emo i posluat emo."

8 Mojsije potom uzme krvi te pokropi narod govorei: "Ovo je krv Saveza koji je Jahve s vama uspostavio na temelju svih ovih rijei."

9 Onda se uspne Mojsije s Aronom, Nadabom i Abihuom i sa sedamdeset starjeina Izraelovih.

10 Oni vidjee Boga Izraelova: podnoje njegovim nogama kao da je bilo od dragoga kamena safira, sjajem nalik na samo nebo.

11 Ni ruke svoje nije pruio na izabranike Izraelaca: slobodno su Boga motrili i jeli i pili.

12 Onda Jahve ree Mojsiju: "Popni se k meni na brdo i priekaj ondje. Dat u ti kamene ploe sa zakonom i zapovijedima koje sam za njihovu pouku napisao."

13 Ustane Mojsije i njegov pomonik Joua te se Mojsije popne na brdo Boje.

14 A starjeinama ree: "ekajte nas ovdje dok se ne vratimo. Eto je s vama Aron i Hur. Tko imadne kakvu razmiricu, neka se obrati na njih."

15 Zatim Mojsije uzae na brdo, a onda oblak prekri brdo.

16 Slava se Jahvina nastani na Sinajskom brdu i oblak ga obavijae est dana. Sedmoga dana zovne Jahve Mojsija isred oblaka.

17 Slava Jahvina na vrhuncu brda bijae oima Izraelaca kao vatra koja saie. Mojsije zae u oblak i uspne se na brdo.

18 etrdeset dana i etrdeset noi boravio je Mojsije na brdu.

Continuar Lendo