Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 34

1 Ree Jahve Mojsiju: "Oklei dvije kamene ploe kao i prijanje pa u ja na ploe napisati rijei koje su bile na prvim ploama to si ih razbio.

2 Budi gotov do jutra. Onda, ujutro, popni se na brdo Sinaj i ondje e, navrh brda, stupiti preda me.

3 Nitko drugi neka se s tobom ne penje; neka se nitko nigdje na brdu ne pokae. Neka ni ovce ni goveda ne pasu podno brda."

4 Mojsije oklee dvije kamene ploe kao i prijanje; rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevi u ruke dvije kamene ploe, kako mu je Jahve naredio.

5 Jahve se spusti u liku oblaka, a on stade preda nj i zazva Ime: "Jahve!"

6 Jahve proe ispred njega te se javi: "Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdbu, bogat ljubavlju i vjernou,

7 iskazuje milost tisuama, podnosi opainu, grijeh i prijestup, ali krivca nekanjena ne ostavlja nego kanjava opainu otaca na djeci – ak na unuadi do treega i etvrtog koljena."

8 Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se.

9 Onda ree: "Gospodine moj! Ako sam stekao blagonaklonost u tvojim oima, onda, o Gospodine, poi s nama! Premda je narod tvrde ije, oprosti nae grijehe i nae opaine i primi nas za svoju batinu!"

10 "Dobro", odgovori, "sklapam Savez. Pred cijelim tvojim pukom init u udesa kakva se nisu dogaala ni u kojoj zemlji, ni u kojem narodu. Sav narod koji te okruuje vidjet e to moe Jahve, jer ono to u s tobom uiniti bit e strano.

11 Vri, dakle, to ti danas nalaem! Gle, protjerat e ispred tebe Amorejce, Kanaance, Hetite, Periane, Hivijce i Jebusejce.

12 uvaj se da ne pravi saveza sa stanovnicima zemlje u koju ide; da ne budu zamkom u tvojoj sredini.

13 Nego poruite njihove rtvenike, oborite njihove stupove, poupajte im aere!

14 Jer ne smije se klanjati drugome bogu. Ta Jahve – ime mu je Ljubomorni – Bog je ljubomoran.

15 Ne pravi saveza sa stanovnicima one zemlje da te oni, kad se odaju bludnosti sa svojim bogovima i rtve im budu prinosili, ne bi pozivali, a ti pristao da jede od prinesene rtve;

16 da ne bi uzimao njihove djevojke za ene svojim sinovima, da one – odajui se bludnitvu sa svojim bogovima – ne bi za sobom povele i tvoje sinove.

17 Ne pravi sebi livenih bogova!

18 Dri Blagdan beskvasnoga kruha – jedui beskvasni kruh sedam dana, kako sam ti naredio – u odreeno vrijeme u mjesecu Abibu, jer si u mjesecu Abibu iziao iz Egipta.

19 Svako prvoroene materinjega krila meni pripada: svako muko, svaki prvenac tvoga i sitnoga i krupnoga blaga.

20 Prvenca od magarice otkupi jednim grlom sitne stoke. Ako ga ne otkupi, mora mu ijom zavrnuti. A sve prvoroence od svojih sinova otkupljuj. Neka nitko preda me ne stupa praznih ruku!

21 est dana radi, a sedmoga od poslova odustani, sve ako je u doba oranja ili u vrijeme etve.

22 Svetkuj Blagdan sedmica – prvine penine etve – i Blagdan berbe na prekretu godine.

23 Triput na godinu neka se svi mukarci pojave pred Gospodinom Jahvom, Bogom Izraelovim.

24 Jer u protjerati narode ispred tebe i proiriti tvoje mee te nitko nee hlepiti za tvojom zemljom kad triput u godini bude uzlazio da se pokae pred Jahvom, Bogom svojim.

25 Od rtve koju mi namjenjuje ne prinosi krvi ni s im ukvasanim; niti ostavljaj rtve prinesene na blagdan Pashe da prenoi do jutra.

26 U kuu Jahve, Boga svoga, donosi najbolje prvine plodova sa svoje zemlje. Ne kuhaj kozleta u mlijeku njegove majke.

27 Zapii ove rijei", ree Jahve Mojsiju, "jer su one temelji na kojima sam s tobom i s Izraelom sklopio Savez."

28 Mojsije ostade ondje s Jahvom etrdeset dana i etrdeset noi. Niti je kruha jeo niti je vode pio. Tada je na ploe ispisao rijei Saveza – Deset zapovijedi.

29 Napokon Mojsije sie sa Sinajskog brda. Silazei s brda, nosio je u rukama ploe Svjedoanstva. Nije ni znao da iz njegova lica, zbog razgovora s Jahvom, izbija svjetlost.

30 Kad su Aron i svi Izraelci vidjeli kako iz Mojsijeva lica izbija svjetlost, ne usudie se k njemu pristupiti.

31 Onda ih Mojsije zovnu. Tada k njemu dooe Aron i sve starjeine zajednice. I Mojsije razgovarae s njima.

32 Poslije k njemu dooe i svi Izraelci, pa im on priopi sve to mu je naloio Jahve na Sinajskom brdu.

33 Kad je Mojsije zavrio razgovor s njima, prevue preko svoga lica koprenu.

34 Kad bi god Mojsije ulazio pred Jahvu da s njim razgovara, koprenu bi skinuo dok opet ne bi iziao. Kad bi izlazio da Izraelcima kae to mu je nareeno,

35 Izraelci bi vidjeli kako iz Mojsijeva lica izbija svjetlost. Tada bi Mojsije opet prevukao koprenu preko lica dok ne ue da s Jahvom govori.

Continuar Lendo