Connect with us

Bíblia CROAT

1 Reis 5

1 Salomon je proirio svoju vlast nad svim kraljevstvima od Rijeke sve do zemlje filistejske i do mee egipatske. Ona su donosila svoj danak i sluila Salomonu sve dane njegova ivota.

2 Svakoga je dana trebalo Salomonu za hranu: trideset kora finoga brana i ezdeset kora obinog brana,

3 deset ugojenih volova, dvadeset volova s pae, stotinu ovaca, osim jelena, srna, divokoza i ugojene peradi.

4 Jer on je vladao nad svime onkraj Rijeke – od Tafse do Gaze, nad svim kraljevima s onu stranu Eufrata – i imao je mir po svim granicama naokolo.

5 Juda i sav Izrael ivjeli su bez straha, svaki pod svojom lozom i pod svojom smokvom, od Dana sve do Beer ebe, svega vijeka Salomonova.

6 Salomon je imao etrdeset tisua konja za vuu i dvanaest tisua za jahanje.

7 Ti su se namjesnici brinuli o opskrbi kralja Salomona i sviju koji su imali dijela za kraljevim stolom, svaki po mjesec dana; i nisu doputali da iega ponestane.

8 I jeam i slamu za konje i tegleu marvu donosili su na mjesto gdje se zadravao, svaki kako bi ga zapalo.

9 Jahve je dao Salomonu mudrost i izuzetnu razboritost i srce iroko kao pijesak na obali morskoj.

10 Mudrost je Salomonova bila vea od mudrosti svih sinova Istoka i od sve mudrosti Egipta.

11 Bio je mudriji od svih ljudi, od Etana Ezrahanina, od Hemana, Kalkola i Darde, sinova Maholovih; njegovo se ime pronosilo meu svim narodima unaokolo.

12 Izrekao je tri tisue mudrih izreka, a njegovih je pjesama bilo tisuu i pet.

13 Zborio je o drveu: od cedra to je na Libanonu pa do izopa to klija na zidu; raspravljao je o ivotinjama, o pticama, o gmazovima i o ribama.

14 Dolazili su od sviju naroda da uju mudrost Salomonovu, od svih zemaljskih kraljeva koji su uli glas o njegovoj mudrosti.

15 Tirski kralj Hiram posla svoje sluge Salomonu, jer bijae uo da su ga pomazali za kralja na mjesto njegova oca, a Hiram je svagda bio prijatelj Davidov.

16 Tada Salomon porui Hiramu:

17 "Ti zna dobro da moj otac David nije mogao sagraditi Doma imenu Jahve, svoga Boga, zbog ratova kojima su ga okruili neprijatelji sa svih strana, sve dok ih Jahve nije poloio pod stopala nogu njegovih.

18 Sada mi je Jahve, Bog moj, dao mir posvuda unaokolo: nemam neprijatelja ni zlih udesa.

19 Namjeravam, dakle, sagraditi Dom imenu Jahve, Boga svoga, kako je Jahve rekao mome ocu Davidu: 'Tvoj sin koga u mjesto tebe postaviti na tvoje prijestolje, on e sagraditi Dom mome Imenu.'

20 Stoga sada zapovjedi da mi nasijeku cedrova na Libanonu; moje e sluge biti sa slugama tvojim, i ja u platiti nadnicu tvojim slugama prema svemu kako mi odredi. Ti zna dobro da u nas nema ljudi koji umiju sjei drva kao Sidonci."

21 Kada je Hiram primio Salomonovu poruku, veoma se obradova i ree: "Neka je blagoslovljen danas Jahve koji je dao mudra sina Davidu, koji upravlja ovim velikim narodom."

22 I Hiram javi Salomonu: "Primio sam tvoju poruku. Ispunit u u svemu tvoju elju glede drva cedrova i drva empresova.

23 Moje e ih sluge dopremiti s Libanona na more, sloit u ih u splavi i pustiti ih morem do mjesta koje e mi oznaiti; ondje u ih razloiti i ti e ih uzeti. Ti e pak ispuniti moju elju i dati hranu mojoj eljadi."

24 Hiram je davao Salomonu drva cedrova i empresova koliko je htio,

25 a Salomon je davao Hiramu dvadeset tisua kora penice za hranu ljudstvu, i dvadeset tisua kora ulja od tijetenih maslina. Toliko je Salomon davao Hiramu godinu za godinom.

26 Jahve je dao mudrost Salomonu, kako mu bijae obeao; izmeu Hirama i Salomona vladao je mir te oni sklopie savez.

27 Tada die kralj Salomon kuluare iz svega Izraela; kuluara je bilo u svemu trideset tisua ljudi.

28 Slao ih je naizmjence na Libanon, svakog mjeseca deset tisua ljudi: bili su mjesec dana na Libanonu, a dva mjeseca kod kue. Adoniram je bio nad svim kuluarima.

29 Salomon je imao i sedamdeset tisua nosaa tereta, osamdeset tisua kamenorezaca u gori,

30 ne raunajui glavara slubenikih koji su upravljali poslovima; njih je bilo tri tisue i tri stotine, a upravljali su narodom zaposlenim na radovima.

31 Kralj je zapovjedio da lome gromade biranog kamena i da ih kleu za temelje Hrama.

32 Graditelji Salomonovi i Hiramovi, i oni iz Gibela, tesali su i pripremali drvo i klesali za gradnju Hrama.

Continuar Lendo