Connect with us

Bíblia CROAT

1 Reis 4

1 Kralj Salomon bio je kralj nad svim Izraelom,

2 a evo njegovih odlinika: Azarja, sin Sadokov, sveenik;

3 Elihoref i Ahija, sinovi iini, biljenici; Joafat, sin Ahiludov, savjetnik;

4 Benaja, sin Jojadin, vojskovoa; Sadok i Ebjatar, sveenici.

5 Azarja, sin Natanov, bio je nad namjesnicima; Zabud, sin Natanov, prijatelj kraljev;

6 Ahiar, upravitelj dvora; Eliab, sin Joabov, zapovjednik vojske; Adoram, sin Abdin, nadstojnik za tlaku.

7 Salomon je imao po svem Izraelu dvanaest namjesnika koji su opskrbljivali kralja i njegov dom; za svakoga je dolazio red da po jedan mjesec u godini podmiruje to uzdravanje.

8 Evo njihovih imena: …sin Hurov, u gori Efrajimovoj;

9 …sin Dekerov, u Makasu, aalbimu, Bet emeu, Elonu do Bet Hanana;

10 …sin Hesedov, u Arubotu; pod njim bijae Soho i sav kraj heferski;

11 …sin Abinadabov, nad svim okrujem dorskim; ena mu je bila Tafata, ki Salomonova;

12 Baana, sin Ahiludov, u Tanaku i Megidu i u svem Bet eanu, koji je pokraj Saretana nie Jizreela, od Bet eana do Abel Mekole, i preko Jokmeama.

13 …sin Geberov, u Ramotu Gileadskom; njegova su bila Sela Jaira, sina Manaeova, koja su u Gileadu; imao je i podruje Argob koje lei u Baanu, ezdeset tvrdih gradova, opasanih zidovima i prijevornicama od tua;

14 Ahinabad, sin Idov, u Mahanajimu;

15 Ahimaas u Naftaliju; i on se oenio jednom Salomonovom keri – Bosmatom.

16 Baana, sin Huajev, u Aeru i na visoravnima;

17 Joafat, sin Paruahov, u Jisakaru;

18 imej, sin Elin, u Benjaminu;

19 Geber, sin Urijin, u zemlji Gileadu, zemlji Sihona, kralja amorejskoga, i Oga, kralja baanskoga. Povrh toga bio je jo jedan namjesnik u zemlji.

20 Juda i Izrael bili su mnogobrojni, bijae ih kao pijeska na obali morskoj. Jeli su i pili i bili sretni.

Continuar Lendo