Connect with us

Bíblia CROAT

1 Reis 7

1 Salomon je sagradio i svoj dvor; u trinaest ga je godina potpuno dovrio.

2 Sagradio je dvor od libanonske ume: stotinu lakata dug, pedeset irok i trideset lakata visok, na etiri reda cedrovih stupova, a na stupovima bijahu cedrove grede.

3 Bio je pokriven cedrovinom iznad soba koje su poivale na stupovima. Ovih je bilo etrdeset i pet: petnaest u svakom redu.

4 Bila su tri reda prozora: po tri su prozora gledala jedan prema drugome.

5 Sva vrata s dovratnicima bila su etverokutna i po tri su prozora stajala jedan prema drugome.

6 Nainio je trijem od stupova, pedeset lakata dug i trideset irok.

7 Zatim je sagradio prijestolni trijem gdje je sudio; i sudaki trijem, obloen cedrovinom od poda do stropa.

8 Njegovo prebivalite, u drugom dvoritu i unutar predvorja, bilo je istoga oblika. Sagradio je i kuu, nalik na onaj trijem, faraonovoj keri, kojom se bijae oenio.

9 Sve su te graevine bile od biranog kamena, sjeena po mjeri, a klesana iznutra i izvana, od temelja sve do drvenih spojnica, a vani sve do velikog predvorja.

10 Temelji su im bili od birana, velikog kamena: od deset i od osam lakata,

11 a nadgradnja od birana, po mjeri klesana kamena i od cedrovine.

12 A tri su reda klesanog kamena i red cedrovih greda okruivali veliko predvorje, a tako i unutranje predvorje Doma Jahvina.

13 Salomon posla po Hirama iz Tira.

14 Bio je to sin udovice iz plemena Naftalijeva, ali mu otac bijae iz Tira, kova tua. Bio je pun vjetine, umijea i znanja da svata izrauje od tua. Doe on kralju Salomonu i sav mu posao izradi.

15 Salio je dva stupa od tua; jedan je stup bio visok osamnaest lakata, a koncem mjeren unaokolo imao je dvanaest lakata, isto tako i drugi.

16 I naini dvije glavice od tua da se stave povrh stupova; jedna je glavica bila visoka pet lakata i druga je bila pet lakata visoka.

17 Naini dva opleta u obliku pletera i lanaste ice da pokriju glavice na vrhu stupova; sedam za jednu glavicu i sedam za drugu.

18 Onda izradi mogranje: bili su u dva reda oko svake mree.

19 Glavice na vrhu stupova pred trijemom imale su oblik ljiljana, od etiri lakta.

20 Stajale su na oba stupa kod izboine to je bila prema lanancu. Dvije stotine mogranja bilo je oko prve glavice i dvije stotine oko druge.

21 Podie stupove pred trijemom Hekala; jedan postavi na desnu stranu i nazva ga Jahin; postavi drugi stup na lijevu stranu i dade mu ime Boaz.

22 Na samom vrhu stupova postavi izraene ljiljane. I tako dovri stupove.

23 Tada od rastaljene kovine izli more koje je od ruba do ruba mjerilo deset lakata; bilo je okruglo naokolo, pet lakata visoko, a u opsegu, mjereno vrpcom, imalo je trideset lakata.

24 Pod rubom mu bijahu uresi kao cvjetne ake koje su ga optakale sasvim: po deset na lakat optakale su more unaokolo; cvjetne su ake bile u dva reda i salivene s njim.

25 Poivalo je na dvanaest volova: tri su gledala na sjever, tri na zapad, tri na jug, a tri na istok; more je stajalo na njima i svi su stranjim dijelom bili okrenuti unutra.

26 Bilo je debelo pedalj, rub mu kao rub u ae, kao cvijet, a moglo je primiti tri tisue bata.

27 Nainio je deset tuanih podnoja; svako je podnoje bilo etiri lakta dugo, etiri lakta iroko, a tri lakta visoko.

28 Podnoja su bila ovako izraena: imala su okvire, a okviri su stajali meu preponama.

29 Na okvirima meu preponama bili su lavovi, volovi i kerubini; a na samim preponama, kako iznad lavova i volova tako i pod njima, bijahu ukrasi poput vijenaca.

30 Svako je podnoje imalo etiri tuana toka i osovine od tua; etiri su njihove noge imale drae; pod umivaonikom bijahu drai sliveni s ukrasima.

31 Gore, gdje su se drai sastavljali, bio je otvor podnoja; imao je lakat i pol; otvor je bio okrugao, u obliku ukrasne posude, a na njemu su bili uklesani i ukrasi; ali prepone bijahu etvrtaste, a ne okrugle.

32 etiri su toka bila pod preponom. Osovine im izlazile na podnoju; svaki toak bijae visok lakat i pol.

33 Tokovi su bili slini tokovima obinih kola: njihove osovine, naplaci, paoci i glavine – sve bijae liveno.

34 Bila su etiri draa na etiri ugla svakog podnoja; podnoje i drai sainjavahu jednu cjelinu.

35 Pri vrhu podnoja bio je sve unaokolo krug visok pol lakta; povrh podnoja bili su klinovi; prepone su s njima sainjavale cjelinu.

36 Po oplojima klinova i prepona urezao je kerube, lavove i palme, ve prema veliini praznog oploja i vijenaca naokolo.

37 Tako naini deset podnoja: jednako salivenih, jednake veliine i oblika.

38 I naini deset umivaonika od tua. Svaki je umivaonik sadravao etrdeset bata, a svaki je umivaonik bio od etiri lakta; na svako od deset podnoja doao je po jedan umivaonik.

39 Postavi pet podnoja na desnoj strani Hrama, a pet na lijevoj strani Hrama; a more stavi s desne strane Hrama, prema jugoistoku.

40 Hiram naini lonce, lopate i kotlie. Dovri on sav posao to ga je obavljao kralju Salomonu za Dom Jahvin:

41 dva stupa, okrugle glavice to su bile navrh stupova; dva opleta da pokriju dvije glavice to bijahu navrh stupova;

42 etiri stotine mogranja za oba opleta; dva reda mogranja za svaki oplet da prekriju dvije glavice navrh stupova;

43 deset podnoja i deset umivaonika na podnojima;

44 jedno more i dvanaest volova pod njim;

45 lonce, lopate i kotlie. Svi ti predmeti koje je Hiram nainio kralju Salomonu za Dom Jahvin bili su od sjajnog tua.

46 Kralj je zapovjedio da sve to lijevaju u kalupima od gline, u Jordanskoj dolini, izmeu Sukota i Sartana.

47 Na koncu je Salomon odredio da rasporede sve te predmete, a bijae ih toliko da se nije mogla obraunati teina tua.

48 Salomon naini sve predmete koji su bili u Domu Jahvinu: zlatni rtvenik i zlatni stol na kojemu su stajali prineseni hljebovi;

49 pet svijenjaka s desne i pet s lijeve strane pred Debirom, od istoga zlata; cvjetove, svjetiljke, usekae od zlata;

50 vreve, noeve, kotlie, plitice i kadionice od istoga zlata; stoere za vrata nutarnje dvorane – to je Svetinja nad svetinjama – i za vrata Hekala – to jest Hrama – sve od zlata.

51 Tako bi priveden kraju sav posao to ga Salomon obavi za Dom Jahvin. Salomon unese sve svete darove oca svoga Davida – srebro, zlato i posue – i stavi ih u riznicu Doma Jahvina.

Continuar Lendo