Connect with us

Bíblia CROAT

1 Reis 9

1 Kad je Salomon dovrio gradnju Doma Jahvina, kraljevskog dvora i svega to je namislio graditi,

2 javi se Jahve i drugi put Salomonu, kao to mu se bio javio u Gibeonu.

3 Jahve mu ree: "Usliio sam molitvu i pronju koju si mi uputio. Posvetio sam ovaj Dom, koji si sagradio da u njemu prebiva Ime moje dovijeka; moje e oi i srce biti ovdje svagda.

4 A ti, ako bude hodio preda mnom kako je hodio tvoj otac David, u nevinosti srca i pravednosti, postupao u svemu kako sam ti zapovjedio i ako bude drao moje zakone i moje naredbe,

5 ja u uvrstiti zauvijek tvoje kraljevsko prijestolje nad Izraelom, kako sam obeao tvome ocu Davidu kad sam rekao: 'Nikada ti nee nestati nasljednika na prijestolju Izraelovu.'

6 Ali ako me ostavite, vi i vai sinovi, ako ne budete drali mojih zapovijedi i zakona koje sam vam dao, ako se okrenete bogovima i budete im sluili i klanjali im se,

7 tada u istrijebiti Izraela iz zemlje koju sam mu dao; ovaj u Dom, koji sam posvetio svome Imenu, odbaciti od sebe, i Izrael e biti poruga i podsmijeh svim narodima.

8 Ovaj je Dom uzvien, ali svi koji budu uza nj prolazili bit e zaprepateni; zvidat e i govoriti: 'Zato je Jahve tako uinio s ovom zemljom i s ovim Domom?'

9 A rei e im se: 'Jer su ostavili Jahvu, Boga svoga, koji je izveo oce njihove iz Egipta, a priklonili se drugim bogovima, astili ih i sluili im, zato je Jahve pustio na njih sva ova zla.'"

10 Poslije dvadeset godina, za kojih je Salomon sagradio obje zgrade, Dom Jahvin i kraljevski dvor,

11 a Hiram, kralj Tira, dobavljao mu drvo cedrovo i empresovo i zlata koliko je god elio, dade tada kralj Salomon Hiramu dvadeset gradova u zemlji galilejskoj.

12 Hiram izae iz Tira da vidi gradove koje mu je Salomon darovao, ali mu se nisu svidjeli.

13 I ree: "Kakvi su to gradovi to si mi ih dao, brate?" I od tada ih zovu "zemlja Kabul" do dananjega dana.

14 A Hiram bijae poslao kralju stotinu i dvadeset zlatnih talenata.

15 Ovako je bilo s rabotom koju je kralj Salomon digao da sagradi Dom Jahvin, svoj dvor, Milo i zidove Jeruzalema, Hasor, Megido i Gezer.

16 Faraon, kralj Egipta, krenu u vojni pohod, osvoji Gezer, popali i poubija Kanaance koji su ondje ivjeli, zatim dade grad u miraz svojoj keri, eni Salomonovoj,

17 a Salomon obnovi Gezer, Bet Horon Donji,

18 Baalat, Tamar u pustinji u zemlji,

19 sve gradove-skladita koje je Salomon imao, gradove za bojna kola i gradove za konjicu, i sve to je Salomon elio sagraditi u Jeruzalemu, na Libanonu i u svim zemljama koje su mu bile podlone.

20 Svim preostalim Amorejcima, Hetitima, Perianima, Hivijcima i Jebusejcima, koji nisu bili Izraelci,

21 sinovima njihovim koji ostadoe iza njih u zemlji i koje Izraelci nisu zatrli, Salomon nametnu teku tlaku do dananjega dana.

22 Sinove Izraelove nije Salomon pretvarao u robove, nego su mu oni bili vojnici, dvorani, vojskovoe, tridesetnici, zapovjednici njegovih bojnih kola i konjice.

23 A evo nadzornika koji su upravljali Salomonovim radovima: njih pet stotina i pedeset koji su zapovijedali puku zaposlenu na radovima.

24 im je faraonova ki ula iz Davidova grada u kuu koju joj Salomon bijae sagradio, tada on podie Milo.

25 Salomon je tri puta u godini prinosio paljenice i priesnice na rtveniku koji je podigao Jahvi i palio je kad pred Jahvom. Tako je dovrio Hram.

26 Kralj Salomon je sagradio brodovlje u Esjon-Geberu, koji je kralj Elata, na obali Crvenoga mora, u zemlji edomskoj.

27 Hiram je poslao na tim laama svoje sluge, mornare koji su poznavali more, sa slugama Salomonovim.

28 Oni otplovie u Ofir, uzee odande etiri stotine i dvadeset talenata zlata i donesoe ih kralju Salomonu.

Continuar Lendo