Connect with us

Bíblia CROAT

1 Reis 6

1 etiri stotine i osamdesete godine poslije izlaska Izraelaca iz zemlje egipatske, etvrte godine kraljevanja svoga nad Izraelom, mjeseca Ziva – to je drugi mjesec – poeo je Salomon graditi Dom Jahvin.

2 Hram to ga je kralj Salomon gradio Jahvi bio je dug ezdeset lakata, irok dvadeset, a visok dvadeset i pet lakata.

3 Trijem pred Hekalom Hrama bio je dvadeset lakata dug, prema irini Hrama, a deset lakata irok, prema duini Hrama.

4 Na Hramu je napravio prozore zatvorene reetkama.

5 Uza zid Hrama oko Hekala i Debira sagradio je prigradnju na katove, sve unaokolo.

6 Donji kat bio je pet lakata irok, srednji est, a trei sedam lakata, jer je zasjeke rasporedio s vanjske strane naokolo Hrama da ih ne bi morao ugraivati u hramske zidove.

7 Hram je graen od kamena koji je ve u kamenolomu bio oklesan, tako da se za gradnje nije uo ni eki ni dlijeto, ni ikakvo eljezno orue.

8 Ulaz u donji kat bio je s desne strane Hrama, a zavojnim se stubama uspinjalo na srednji kat i sa srednjega na trei.

9 Sagradio je tako Hram i dovrio ga; i pokrio ga cedrovim gredama i daskama.

10 I sagradi jo prigradnju oko cijeloga Hrama; bila je pet lakata visoka, a vezana s Hramom cedrovim gredama.

11 I rije Jahvina stie Salomonu:

12 "To je Dom to ga gradi … Ako bude hodio prema naredbama mojim, ako bude vrio naredbe moje i drao se mojih zapovijedi, tada u ispuniti tebi obeanje to sam ga dao tvome ocu Davidu:

13 prebivat u meu sinovima Izraelovim i neu ostaviti naroda svoga Izraela."

14 I tako Salomon sazida Hram i dovri ga. <p>

15 I obloi iznutra zidove Hrama cedrovim daskama – od poda do stropa obloi ih drvetom iznutra – a daskama empresovim obloi pod Hrama.

16 I naini pregradu od dvadeset lakata, od cedrovih dasaka, s poda pod strop, i odijeli taj dio Hrama za Debir, za Svetinju nad svetinjama.

17 A Hekal – Svetite, dio Hrama ispred Debira – imae etrdeset lakata.

18 A po cedrovini unutar Hrama bijahu urezani ukrasi – pleteri od pupoljaka i cvijea; sve je bilo od cedrovine i nigdje se nije vidio kamen.

19 Debir je uredio unutra u Hramu da onamo smjesti Koveg saveza Jahvina.

20 Debir bijae dvadeset lakata dug, dvadeset lakata irok i dvadeset lakata visok, a obloio ga je istim zlatom. Napravio je i rtvenik od cedrovine,

21 pred Debirom, i obloio ga istim zlatom.

22 I sav je Hram obloio zlatom, sav Hram i sav oltar koji je pred Debirom obloio je zlatom.

23 U Debiru naini dva kerubina od maslinova drveta. Bili su visoki deset lakata.

24 Jedno je krilo u kerubina bilo pet lakata i drugo je krilo u kerubina bilo pet lakata; deset je lakata bilo od jednoga kraja krila do drugoga.

25 I drugi je kerubin bio od deset lakata: jednaka mjera i jednak oblik obaju kerubina.

26 Visina jednog kerubina bila je deset lakata, tako i drugoga.

27 Smjestio je kerubine usred nutarnje prostorije; irili su svoja krila, tako da je krilo jednoga ticalo jedan zid, a krilo drugoga ticalo drugi zid; u sredini prostorije krila im se doticahu.

28 I kerubine je obloio zlatom.

29 Po svim zidovima Hrama unaokolo, iznutra i izvana, urezao je likove kerubina, palma i rastvorenih cvjetova,

30 zlatom je pokrio i pod Hramu iznutra i izvana.

31 A za ulaz u Debir naini dvokrilna vrata od maslinova drveta; dovraci s pragom bijahu na pet uglova.

32 Oba krila na vratima od maslinova drveta ukrasi likovima kerubina, palma i rastvorenih cvjetova, i sve ih obloi zlatom; listiima zlata oblijepi kerubine i palme.

33 Tako i za ulaz u Hekal naini vrata od maslinova drveta, sa etverokutnim dovracima.

34 Oba krila na vratima bijahu od empresova drveta i oba se otvarahu na jednu i na drugu stranu.

35 Urezao je na njima kerubine, palme i rastvorene cvjetove i obloio zlatom sve to bijae urezano.

36 Potom je sagradio unutranje predvorje od tri reda klesanog kamena i jednoga reda tesanih greda cedrovih.

37 Temelji su Hramu Jahvinu bili poloeni etvrte godine, mjeseca Ziva;

38 a jedanaeste godine, mjeseca Bula – to je osmi mjesec – Hram je dovren sa svim dijelovima i sa svim to mu pripada. Salomon ga sagradi za sedam godina.

Continuar Lendo