Connect with us

Bíblia BULVEREN

Levítico 18

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:

2 Говори на израилевите синове и им кажи: Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.

3 Да не правите, както правят в египетската земя, където сте живели, и да не правите, както правят в ханаанската земя, в която ви завеждам, и да не ходите по техните наредби.

4 Моите закони да изпълнявате и Моите наредби да пазите и да ходите в тях. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.

5 Затова да пазите наредбите Ми и законите Ми, чрез които човекът, ако ги изпълнява, ще живее. Аз съм ГОСПОД.

6 Никой мъж да не приближи при някоя своя кръвна роднина, за да открие голотата й. Аз съм ГОСПОД.

7 Голотата на баща си и голотата на майка си да не откриваш; тя ти е майка, да не откриваш голотата й.

8 Голотата на бащината си жена да не откриваш; тя е голотата на баща ти.

9 Голотата на сестра си — бащината си дъщеря или майчината си дъщеря, родена у дома или родена вън — да не откриваш голотата й.

10 Голотата на дъщерята на сина си или на дъщерята на дъщеря си — да не откриваш голотата им, защото това е твоята голота.

11 Голотата на дъщерята на бащината си жена, родена от баща ти — тя ти е сестра — да не откриваш голотата й.

12 Голотата на бащината си сестра да не откриваш; тя е кръвна роднина на баща ти.

13 Голотата на майчината си сестра да не откриваш, защото тя е кръвна роднина на майка ти.

14 Голотата на бащиния си брат да не откриваш, до жена му да не се доближиш; тя ти е леля.

15 Голотата на снаха си да не откриваш; тя е жена на сина ти; да не откриваш голотата й.

16 Голотата на братовата си жена да не откриваш; тя е голотата на брат ти.

17 Голотата на жена и на дъщеря й да не откриваш и да не вземеш дъщерята на сина й или дъщерята на дъщеря й, за да откриеш голотата й; те са нейни кръвни роднини; това е срамота.

18 И да не вземеш жена заедно със сестра й, че да й стане съперница, като откриеш голотата й до нея, докато е жива.

19 Да не се доближиш до жена, когато е отделена поради нечистотата си, за да откриеш голотата й.

20 И да нямаш полово сношение с жената на ближния си и да се оскверниш с нея.

21 Да не даваш от потомството си, за да преминат през огъня на Молох, и да не оскверниш Името на своя Бог. Аз съм ГОСПОД.

22 С мъжки пол да не легнеш като с жена — това е гнусота.

23 И с никакво животно да не легнеш и да се оскверниш с него, нито жена да застане пред животно, за да се съвкупи с него — това е мръсотия.

24 Не се осквернявайте с нито едно от тези неща, защото с всички тях се оскверниха народите, които Аз изпъждам отпред вас.

25 И земята се оскверни и Аз въздавам върху нея беззаконието й, и земята избълва жителите си.

26 Но вие пазете наредбите Ми и законите Ми и не правете нито една от тези гнусотии, нито местен жител, нито пришълец, който пребивава между вас —

27 защото всички тези гнусотии вършеха хората на тази земя, които бяха преди вас, и земята се оскверни —

28 за да не избълва земята и вас, когато я осквернявате, както избълва народа, който беше преди вас.

29 Защото всеки, който върши някоя от тези гнусотии, хората, които ги вършат, ще се изтребят отсред народа си.

30 И така, пазете заповедите Ми и не вършете никой от тези гнусни обичаи, които са се вършили преди вас, и не се осквернявайте с тях. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.

Continuar Lendo