Connect with us

Bíblia BULVEREN

Êxodo 19

1 В третия месец след излизането на израилевите синове от египетската земя, на същия ден дойдоха в Синайската пустиня.

2 И се вдигнаха от Рафидим и дойдоха в Синайската пустиня, и разположиха стан в пустинята и там Израил разпъна шатрите си срещу планината.

3 И Мойсей се изкачи при Бога и ГОСПОД му извика от планината и каза: Така да кажеш на якововия дом и да оповестиш на израилевите синове:

4 Вие видяхте какво направих на египтяните, а вас носих на орлови криле и ви доведох при Себе Си.

5 И сега, ако усърдно ще слушате гласа Ми и ще пазите завета Ми, вие ще бъдете Мое собствено притежание от всички народи, защото Моя е цялата земя.

6 И вие ще Ми бъдете царство от свещеници и свят народ. Това са думите, които трябва да кажеш на израилевите синове.

7 И така, Мойсей дойде и повика старейшините на народа, и представи пред тях всички тези думи, които ГОСПОД му беше заповядал.

8 И целият народ отговори в съгласие и каза: Всичко, което ГОСПОД е казал, ще направим. И Мойсей отнесе на ГОСПОДА думите на народа.

9 Тогава ГОСПОД каза на Мойсей: Ето, Аз ще дойда при теб в гъст облак, за да чуе народът, когато говоря с теб, и да ти вярват вече завинаги. И Мойсей каза на ГОСПОДА думите на народа.

10 И ГОСПОД каза още на Мойсей: Иди при народа, освети го днес и утре и нека изперат дрехите си,

11 и нека бъдат готови за третия ден, защото на третия ден ГОСПОД ще слезе на Синайската планина пред очите на целия народ.

12 И постави прегради наоколо за народа и кажи: Внимавайте да не се качите на планината, нито да се допрете до полите й! Който се допре до планината, непременно да се умъртви.

13 Ръка да не се допре до нея. Да се убие с камъни или със стрели, било то животно, или човек — да не остане да живее. Когато тръбата затръби дълго, тогава нека се качат на планината.

14 И така, Мойсей слезе от планината при народа и освети народа; и те изпраха дрехите си.

15 И каза на народа: Бъдете готови за третия ден; не се приближавайте при жена.

16 А на сутринта на третия ден имаше гърмове и светкавици, и гъст облак на планината, и много силен тръбен глас. И целият народ, който беше в стана, потрепери.

17 Тогава Мойсей изведе народа от стана, за да посрещне Бога; и застанаха в подножието на планината.

18 А Синайската планина беше цяла в дим, защото ГОСПОД слезе на нея в огън. И димът й се издигаше, като дим от пещ, и цялата планина се тресеше силно.

19 И тръбният глас ставаше все по-силен. Мойсей говореше и Бог му отговаряше с глас.

20 И ГОСПОД слезе на върха на Синайската планина. И ГОСПОД повика Мойсей до върха на планината и Мойсей се изкачи.

21 Тогава ГОСПОД каза на Мойсей: Слез и предупреди народа да не се спусне към ГОСПОДА да гледа, и да паднат мнозина от тях.

22 Също и свещениците, които се приближават при ГОСПОДА, нека се осветят, за да не ги нападне ГОСПОД.

23 А Мойсей каза на ГОСПОДА: Народът не може да се изкачи на Синайската планина, защото Ти си ни заповядал и си казал: Постави прегради около планината и я освети.

24 Но ГОСПОД му каза: Иди, слез и после се качи, ти и Аарон с теб; а свещениците и народът да не се спускат да се качват към ГОСПОДА, за да не ги нападне Той.

25 И така, Мойсей слезе при народа и му каза това.

Continuar Lendo