Connect with us

Bíblia BULVEREN

Êxodo 33

1 И ГОСПОД каза на Мойсей: Иди, вдигни се оттук, ти и народът, който си извел от египетската земя, и иди в земята, за която се клех на Авраам, на Исаак и на Яков, като казах: На твоето потомство ще я дам.

2 Ще изпратя пред теб ангел и ще изгоня ханаанците, аморейците, хетейците, ферезейците, евейците и евусейците;

3 и ще ви заведа в земя, където текат мляко и мед; понеже Аз няма да вървя помежду ти — защото си коравовратен народ — да не би да те довърша по пътя.

4 И когато народът чу това лошо известие, плака горчиво; и никой не си сложи украшенията.

5 Защото ГОСПОД беше казал на Мойсей: Кажи на израилевите синове: Вие сте коравовратен народ; за един миг ако бих дошъл помежду ти, бих те довършил. Затова свали си сега украшенията, за да видя какво ще направя с теб.

6 И израилевите синове махнаха украшенията си при планината Хорив.

7 И Мойсей взе шатъра и го постави вън от стана, далеч от стана, и го нарече шатър за срещане, и всеки, който търсеше ГОСПОДА, излизаше при шатъра за срещане, който беше вън от стана.

8 И когато Мойсей излизаше към шатъра, целият народ ставаше и стоеше, всеки при входа на шатрата си, и гледаше след Мойсей, докато влезеше в шатъра.

9 И когато Мойсей влезеше в шатъра, облачният стълб слизаше и заставаше на входа на шатъра, и ГОСПОД говореше с Мойсей.

10 И целият народ гледаше облачния стълб, който стоеше на входа на шатъра, и целият народ ставаше и се покланяше, всеки при входа на шатрата си.

11 И ГОСПОД говореше на Мойсей лице в лице, както човек говори с приятеля си. И Мойсей се връщаше в стана, а слугата му, младежът Иисус, синът на Навий, не се отдалечаваше от вътрешността на шатъра.

12 И Мойсей каза на ГОСПОДА: Ето, Ти ми казваш: Води този народ! — но не си ми изявил кого ще изпратиш с мен. Но пак Ти си ми казал: Теб познавам по име и ти си намерил благоволение пред Мен.

13 И сега, ако съм намерил благоволение пред Теб, покажи ми, моля Ти се, пътищата Си, за да Те позная и да намеря благоволение пред Теб; и виж, че тази нация е Твой народ.

14 И ГОСПОД каза: Моето присъствие ще върви с теб, и Аз ще ти дам почивка.

15 А Мойсей Му каза: Ако Твоето присъствие не дойде с мен, не ни извеждай оттук,

16 защото как ще се познае сега, че съм намерил благоволение пред Теб, аз и Твоят народ? Нали чрез Твоето идване с нас, така че да бъдем отделени аз и Твоят народ от всеки народ, който е по лицето на земята!

17 И ГОСПОД каза на Мойсей: И това, което си казал, ще направя, защото си намерил благоволение пред Мен и те познавам по име.

18 Тогава Мойсей каза: Моля Те, покажи ми славата Си!

19 А ГОСПОД му каза: Ще направя да мине пред теб всичката Моя благост и ще провъзглася пред теб Името ГОСПОД; и ще покажа милост, към когото ще покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля.

20 И каза още: Не можеш да видиш лицето Ми, защото човек не може да Ме види и да остане жив.

21 И ГОСПОД каза: Ето място при Мен, ти застани на канарата

22 и когато минава славата Ми, ще те поставя в една пукнатина на канарата и ще те прикрия с ръката Си, докато премина.

23 После ще вдигна ръката Си и ще Ме видиш изотзад, но лицето Ми няма да се види.

Continuar Lendo