Connect with us

Bíblia BULVEREN

Êxodo 8

1 Тогава ГОСПОД каза на Мойсей: Влез при фараона и му кажи: Така казва ГОСПОД: Пусни народа Ми, за да Ми послужи!

2 Но ако откажеш да го пуснеш, ето, Аз ще ударя всичките ти области с жаби.

3 Реката ще гъмжи от жаби, които ще излизат и ще наскачат в къщата ти, в спалнята ти, по леглото ти, в къщите на слугите ти, върху народа ти, в пещите ти и по нощвите ти.

4 Върху теб, върху народа ти и върху всичките ти слуги ще наскачат жабите.

5 И ГОСПОД каза на Мойсей: Кажи на Аарон: Простри ръката си с жезъла си над реките, над каналите и над езерата и направи да излязат жаби по египетската земя.

6 И Аарон простря ръката си над египетските води и жабите излязоха и покриха египетската земя.

7 Но и магьосниците направиха същото със заклинанията си и направиха да излязат жаби по египетската земя.

8 Тогава фараонът повика Мойсей и Аарон и каза: Помолете се на ГОСПОДА да махне жабите от мен и от народа ми и ще пусна народа, за да пожертва на ГОСПОДА.

9 А Мойсей каза на фараона: Определи ми кога да се помоля за теб, за слугите ти и за народа ти, за да изтреби жабите от теб и от къщите ти и да останат само в реката.

10 И фараонът каза: Утре. А той рече: Ще бъде според думата ти, за да познаеш, че няма никой подобен на ГОСПОДА, нашия Бог.

11 Жабите ще се махнат от теб, от къщите ти, от слугите ти и от народа ти; само в реката ще останат.

12 И Мойсей и Аарон излязоха от фараона. И Мойсей извика към ГОСПОДА за жабите, които беше пратил върху фараона.

13 И ГОСПОД направи според думата на Мойсей и жабите измряха от къщите, от дворовете и от нивите.

14 И ги събираха на купчини, и земята се усмърдя.

15 А когато фараонът видя, че дойде облекчение, закорави сърцето си и не ги послуша, както ГОСПОД беше говорил.

16 След това ГОСПОД каза на Мойсей: Кажи на Аарон: Простри жезъла си и удари земната пръст, за да се превърне на въшки в цялата египетска земя.

17 И направиха така. Аарон простря ръката си с жезъла си и удари земната пръст, и въшки се явиха по хората и по животните; цялата пръст по земята стана на въшки по цялата египетска земя.

18 И магьосниците работеха да направят същото със заклинанията си, за да произведат въшки, но не можаха; а въшките бяха по хората и по животните.

19 Тогава магьосниците казаха на фараона: Божи пръст е това. Но сърцето на фараона се закорави и той не ги послуша, както ГОСПОД беше говорил.

20 После ГОСПОД каза на Мойсей: Стани утре рано и застани пред фараона — ето, той излиза при водата — и му кажи: Така казва ГОСПОД: Пусни народа Ми, за да Ми послужи!

21 Защото, ако не пуснеш народа Ми, ето, ще изпратя рояци мухи върху теб, върху слугите ти, върху народа ти и в къщите ти; и къщите на египтяните и земята, на която живеят, ще се напълнят с рояци мухи.

22 Но в онзи ден Аз ще отделя гесенската земя, в която живее Моят народ, така че там да няма рояци мухи, за да познаеш, че Аз, ГОСПОД, съм сред земята.

23 Аз ще поставя преграда между Моя народ и твоя народ; това знамение ще стане утре.

24 И ГОСПОД направи така; множества рояци мухи навлязоха в къщата на фараона и в къщите на слугите му и в цялата египетска земя; земята беше повредена от рояците мухи.

25 Тогава фараонът повика Мойсей и Аарон и каза: Идете, принесете жертва на вашия Бог в земята.

26 Но Мойсей каза: Не е прилично да направим така, защото ние ще жертваме на ГОСПОДА, нашия Бог, онова, което е гнусота за египтяните. Ето, ако жертваме пред очите на египтяните онова, което е гнусота за тях, няма ли да ни избият с камъни?

27 Ще отидем на тридневен път в пустинята и ще жертваме на ГОСПОДА нашия Бог, както Той ни е говорил.

28 Тогава фараонът каза: Ще ви пусна да пожертвате на ГОСПОДА, вашия Бог, в пустинята, само да не отидете много далеч! Помолете се за мен.

29 И Мойсей каза: Ето, аз излизам отпред теб, и ще се помоля на ГОСПОДА да се махнат утре рояците мухи от фараона, от слугите му и от народа му. Но нека фараонът не ни лъже още веднъж и да не пуска народа да пожертва на ГОСПОДА.

30 И Мойсей излезе отпред фараона и се помоли на ГОСПОДА.

31 И ГОСПОД направи според думата на Мойсей и махна рояците мухи от фараона, от слугите му и от народа му; не остана нито една.

32 Но фараонът и този път закорави сърцето си и не пусна народа.

Continuar Lendo