Connect with us

Bíblia CROAT

2 Reis 9

1 Prorok Elizej pozva jednoga od prorokih sinova i ree mu: "Opai se, uzmi sa sobom ovu posudu s uljem pa idi u Ramot Gilead.

2 Kad onamo stigne, potrai Jehua, sina Joafatova, sina Nimijeva. Kad ga nae, izvedi ga izmeu njegovih drugova i uvedi ga u pokrajnju sobu.

3 I uzmi posudu s uljem, izlij mu je na glavu i reci: 'Ovako veli Jahve: Pomazao sam te za kralja izraelskoga.' Zatim otvori vrata i bjei, ne oklijevaj."

4 Tada mladi prorok ode u Ramot Gilead.

5 Kad je stigao, zapovjednici vojske upravo su sjedili na okupu. On ree: "Imam ti rije rei, zapovjednie!" Jehu upita: "Komu od nas?" On odgovori: "Tebi, zapovjednie!"

6 Jehu tada ustade i ue u kuu. Mladi mu ovjek izli ulje na glavu i ree mu: "Ovako veli Jahve, Bog Izraelov: 'Pomazao sam te za kralja nad Jahvinim narodom, nad Izraelom.

7 Ti e pobiti obitelj Ahaba, gospodara tvoga, a ja u osvetiti krv svojih slugu proroka i krv sviju slubenika Jahvinih na Izebeli

8 i na svoj obitelji Ahabovoj. Iskorijenit u Ahabu sve to mokri uza zid, robove i slobodnjake u Izraelu.

9 Uinit u s domom Ahabovim kao s domom Jeroboama, sina Nebatova, i kao s domom Bae, sina Ahijina.

10 A Izebelu e prodrijeti psi na polju jizreelskom i nitko je nee pokopati.'" – Zatim otvori vrata i pobjee.

11 Jehu izie k asnicima svoga gospodara. Oni ga upitae: "Je li sve u miru? Zato je ta budala dolazila k tebi?" On im odgovori: "Znate ovjeka i besjedu njegovu."

12 Oni rekoe: "Ne znamo! Kazuj nam!" On im ree: "Govorio mi je tako i tako i rekao mi: 'Ovako veli Jahve: Pomazao sam te za kralja nad Izraelom.'"

13 Odmah oni uzee svoje ogrtae i prostrijee ih pred njim po stepenicama, zatrubie u rogove i povikae: "Jehu je kralj!"

14 Tako Jehu, sin Joafata, sina Nimijeva, skova urotu protiv Jorama – Joram je tada branio Ramot Gilead sa svim Izraelcima protiv Hazaela, aramejskog kralja.

15 Ali se kralj Joram vratio u Jizreel da lijei rane koje su mu zadali Aramejci u boju s Hazaelom, aramejskim kraljem. – I ree Jehu: "Ako vam je po volji, neka nitko ne utekne iz grada da odnese vijest u Jizreel."

16 Jehu se tada pope na kola i ode prema Jizreelu, jer je Joram ondje bolovao, i Ahazja, kralj judejski, doao ga posjetiti.

17 Straar koji je stajao na kuli u Jizreelu, videi da dolazi Jehuova eta, javi: "Vidim nekakvu etu." Joram naredi: "Uzmi konjanika i poalji ga pred njih da upita: je li sve s mirom."

18 Ode konjanik preda nj i ree: "Ovako veli kralj: je li sve s mirom?" – Jehu odgovori: "to te briga je li s mirom! Hajde za mnom." Straar javi: "Glasnik je stigao do njih, ali se ne vraa."

19 Kralj posla drugoga konjanika. Taj doe k njima i upita: "Ovako veli kralj: je li sve s mirom?" – Jehu mu odgovori: "to te briga je li s mirom! Hajde za mnom."

20 Straar opet javi: "Doao je do njih, ali se ne vraa. A vonja je kao vonja Jehua, sina Nimijeva: vozi kao mahnit!"

21 Joram ree: "Prei!" I upregoe u njegova kola. Joram, kralj Izraela, i judejski kralj Ahazja izioe, svaki u svojim kolima, u susret Jehuu. Susretoe ga u polju Nabota Jizreelca.

22 Kad Joram ugleda Jehua, upita ga: "Je li sve u miru, Jehu?" Ovaj odgovori: "Kakvu miru dok traju bludnitva tvoje majke Izebele i njena mnoga aranja!"

23 Joram okrenu i udari u bijeg govorei Ahazji: "Izdaja, Ahazja!"

24 Jehu se lati luka, ustrijeli Jorama meu plea: strijela mu proe posred srca te se on srui u kola.

25 Jehu ree svome dvorjaniku Bidkaru: "Digni ga i baci na njivu Nabota Jizreelca. Sjeti se: kad smo ja i ti jahali za njegovim ocem Ahabom, kako Jahve izree protiv njega:

26 'Kunem se: kako sino vidjeh krv Nabotovu i krv njegovih sinova,' rije je Jahvina, 'tako u ti vratiti isto na ovome polju,' rije je Jahvina. Digni ga, dakle, i baci ga na to polje, prema rijei Jahvinoj."

27 Kada je to vidio judejski kralj Ahazja, pobjee prema Bet Haganu, ali ga je Jehu gonio i naredio: "Ubijte i njega!" Ranili su ga u kolima na brdu Guru, koje se nalazi kod Jibleama. Ali je umakao u Megido i ondje umrije.

28 Njegove su ga sluge u kolima prenijele u Jeruzalem i sahranile ga u grobnici kraj njegovih otaca, u Davidovu gradu.

29 Jedanaeste godine kraljevanja Jorama, sina Ahabova, Ahazja postade kralj nad Judejom.

30 A Jehu bijae uao u Jizreel. Kad je to ula Izebela, namaza oi, uresi glavu i pogleda s prozora.

31 I kad je Jehu ulazio na vrata, ona ree: "Kako je, Zimri, ubojico svoga gospodara?"

32 Jehu okrenu lice prema prozoru i ree: "Tko je sa mnom, tko?" I dva-tri dvoranina pogledae prema njemu.

33 On ree: "Bacite je dolje." I oni je bacie. Njena je krv poprskala zidove i konje, koji je pogazie.

34 Uao je on, jeo i pio, a zatim naredio: "Pogledajte onu prokletnicu i sahranite je, jer je bila kraljevska ki."

35 I odoe da je sahrane, ali ne naoe nita od nje, osim lubanje, nogu i ruku.

36 Vratie se i javie, a Jehu ree: "To je rije koju je Jahve objavio preko svoga sluge Ilije Tibijca: 'U polju jizreelskom psi e prodrijeti Izebelino tijelo.

37 Izebelino truplo bit e kao gnoj u polju, da se nee moi kazati: Ovo je Izebela.'"

Continuar Lendo