Connect with us

Bíblia CROAT

2 Reis 13

1 Dvadeset i tree godine kraljevanja judejskog kralja Joaa, sina Ahazjina, postade Joahaz, sin Jehuov, izraelskim kraljem u Samariji. Kraljevao je sedamnaest godina.

2 On je inio to je zlo u oima Jahvinim i poveo se za grijesima Jeroboama, sina Nebatova, koji je zavodio Izraela. Od njih nije odstupao.

3 Tada Jahve uskipje gnjevom na Izraela i predade ga u ruke aramejskog kralja Hazaela i u ruke Ben-Hadada, sina Hazaelova, za sve ono vrijeme.

4 Ali je Joahaz ublaio lice Jahvino i Jahve ga je usliio, jer je vidio nevolju koju je aramejski kralj nanosio Izraelu.

5 Jahve je dao Izraelu izbavitelja koji ga je izbavio od ruke aramejske te su Izraelci ivjeli u svojim atorima kao i prije.

6 Ali nisu odstupali od grijeha kojim Jeroboam bijae zaveo Izraela: ustrajali su u njemu, pa i aere ostadoe u Samariji.

7 Jahve je ostavio Joahazu samo pedeset konjanika kao vojsku, deset bojnih kola i deset tisua pjeaka; kralj aramejski bijae ih unitio i zgazio ih kao prah u vridbi.

8 Ostala povijest Joahazova, sve to je uinio i poduzimao, zar sve to nija zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?

9 Joahaz je poinuo sa svojim ocima i bi pokopan u Samariji, a njegov sin Joa zakralji se mjesto njega.

10 Trideset i sedme godine kraljevanja judejskoga kralja Joaa postade Joa, sin Joahazov, izraelskim kraljem u Samariji; kraljevao je esnaest godina.

11 inio je to je zlo u oima Jahvinim. Nije odstupao od grijeha Jeroboama, sina Nebatova, koji je zaveo Izraela. Za njim se poveo.

12 Ostala povijest Joaeva, sve to je uinio, junatva njegova, kako je ratovao s Amasjom, judejskim kraljem, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?

13 Joa je poinuo sa svojim ocima, a Jeroboam se popeo na njegovo prijestolje. Joaa pokopae u Samariji uz izraelske kraljeve.

14 Kad se Elizej razbolio od bolesti od koje mu valjade umrijeti, doe mu izraelski kralj Joa, rasplaka se nad njim i ree mu: "Oe moj, oe moj! Kola Izraelova i konjanici njegovi!"

15 Elizej mu ree: "Uzmi luk i strijele." I on dohvati luk i strijele.

16 Elizej e tada kralju: "Nategni luk!" I on ga natee. Elizej stavi ruke na ruke kraljeve,

17 zatim ree: "Otvori prozor prema istoku." I on ga otvori, a nato e Elizej: "Odapni!" I on odape, a Elizej ree: "Pobjedonosna strijela Jahvina! Pobjednika strijela nad Aramejcima! Do nogu e potui Aramejce kod Afeka."

18 I nastavi: "Uzmi strijele!" On ih uze. Elizej tada ree kralju: "Udri o zemlju!" On udari tri puta i stade.

19 Tada se rasrdi na njega Boji ovjek i ree: "Pet ili est puta trebalo je da udari! Tada bi potpuno potukao Aramejce; ovako e ih pobijediti samo tri puta."

20 Elizej zatim umrije i pokopae ga. A pljakake ete Moabaca napadale zemlju svake godine.

21 Dogodilo se te su neki, sahranjujui ovjeka, opazili razbojnike: bacie mtrvaca u grob Elizejev i odoe. Mrtvac, dotakavi se Elizejevih kostiju, oivje i stade na noge.

22 Aramejski kralj Hazael ugnjetavae Izraelce svega vijeka Joahazova.

23 Ali im se Jahve smilova i raali se nad njima. Pogleda na njih zbog svoga Saveza koji je sklopio s Abrahamom, Izakom i Jakovom. Nije ih htio unititi i nije ih odbacio daleko od svoga lica do danas.

24 Hazael, aramejski kralj, umrije, a njegov sin Ben-Hadad zavlada namjesto njega.

25 Tada Joa, sin Joahazov, opet uze iz ruke Ben-Hadada, sina Hazaelova, gradove koje Hazael u ratu bijae oteo njegovu ocu Joahazu. Joa ga je tri puta potukao i vratio gradove Izraelove.

Continuar Lendo