Connect with us

Bíblia CROAT

2 Reis 17

1 Dvanaeste godine kraljevanja Ahaza u Judeji, postao je Hoea, sin Elin, izraelskim kraljem u Samariji. Kraljevao je devet godina.

2 On je inio to je zlo u oima Jahvinim, ali ne kao izraelski kraljevi, njegovi prethodnici.

3 Asirski kralj Salmanasar poao je protiv Hoee, koji mu se pokorio i plaao mu danak.

4 Ali je asirski kralj otkrio da mu Hoea sprema zavjeru: jo je Hoea poslao poslanike egipatskom kralju Sou i nije platio danaka asirskom kralju kao svake godine. Tada ga asirski kralj baci u tamnicu.

5 Asirski kralj osvoji svu zemlju i krenu opsjedati Samariju. Opsjedao ju je tri godine.

6 Devete godine Hoeine vladavine zauze asirski kralj Samariju i odvede Izraelce u suanjstvo u Asiriju. Naselio ih je u Helahu, i na Haboru, rijeci u Gozanu, i u gradovima medijskim. <p>

7 I tako se dogodilo zato to su Izraelci sagrijeili protiv Jahve, Boga svoga, koji ih je izveo iz zemlje egipatske, ispod vlasti faraona, kralja egipatskog. tovali su druge bogove,

8 slijedili obiaje naroda to ih je Jahve protjerao pred sinovima Izraelovim, ivjeli po obiajima to su ih uveli kraljevi Izraelovi.

9 Izraelci i njihovi kraljevi potajno su inili neprikladna djela protiv Jahve, Boga svoga. Podigli su uzviice u svim svojim naseljima: od straarskih kula pa do utvrenih gradova.

10 Podizali su stupove i aere na svakom humku i pod svakim zelenim drvetom.

11 Ondje su, na svim uzviicama, palili kad po obiaju naroda to ih je Jahve protjerao ispred njih i inili su zla djela te izazivali gnjev Jahvin.

12 Sluili su idolima, premda im Jahve bijae rekao: "Ne inite toga!"

13 A Jahve opominjae Izraelce i Judejce preko svih svojih proroka i sviju vidjelaca: "Obratite se od zlog puta svoga", govorio je, "i pokoravajte se naredbama i zapovijedima mojim prema Zakonu koji sam naloio ocima vaim i prema svemu to sam vam objavio preko slugu svojih – proroka."

14 Ali oni nisu posluali nego su ostali tvrdovrati kao i njihovi oci, koji nisu vjerovali u Jahvu, Boga svoga.

15 Prezreli su njegove zakone i Savez koji je sklopio s njihovim ocima i opomene njegove koje im je upuivao. Teili su za ispraznou, pa su i sami postali isprazni slijedei narode oko sebe, premda im je Jahve zapovjedio da ne ine kao oni.

16 Odbacili su sve zapovijedi Jahve, Boga svoga, i nainili su sebi salivene idole, dva teleta. Podigli su aere, klanjali se svoj vojsci nebeskoj i sluili Baalu.

17 Provodili su svoje sinove i keri kroz oganj, odavali se vraanju i gatanju, inei tako zlo u oima Jahvinim i razjarujui ga.

18 Tada se Jahve razgnjevi na Izraela i odbaci ga ispred svoga lica. Ostalo je samo pleme Judino.

19 Ali ni pleme Judino nije dralo zapovijedi Jahve, Boga svoga, i slijedilo je obiaje kojih su se drali Izraelci.

20 I Jahve odbaci sav rod Izraela, ponizi ga i predade ga pljakaima, dok ih konano ne odbaci daleko od svoga lica.

21 On je, konano, otrgnuo Izraelce od kue Davidove, a Izrael je proglasio kraljem Jeroboama, sina Nebatova. Jeroboam je odvratio Izraela od Jahve i naveo ih na veliku grehotu.

22 Izraelci su slijedili svaki grijeh koji je Jeroboam poinio i od njega se nisu odvraali,

23 dok konano Jahve nije odbacio Izraela ispred svoga lica, kako to bijae objavio po svojim slugama, prorocima. Odveo je Izraelce iz njihove zemlje u suanjstvo u Asiriju, gdje su do dananjega dana.

24 Asirski je kralj doveo ljude iz Babilona, iz Kute, iz Ave, Hamata i iz Sefarvajima, i naselio ih u gradovima Samarije mjesto Izraelaca. Oni su zaposjeli Samariju i nastanili se u gradovima njezinim.

25 U vrijeme naseljavanja u zemlju nisu tovali Jahve i on je poslao protiv njih lavove da ih rastrgaju.

26 Zato su rekli asirskom kralju: "Narodi koje si preselio da ih nastani u gradovima Samarije ne znaju kako valja tovati Boga ove zemlje i on je na njih poslao lavove, koji ih usmruju, jer ti narodi ne poznaju bogotovlja ove zemlje."

27 Tada je asirski kralj izdao ovu zapovijed: "Neka ide onamo jedan od sveenika koje sam odande doveo u suanjstvo; neka ide, neka se ondje nastani i poui ih u tovanju Boga one zemlje."

28 Tako ode jedan od sveenika koji su bili odvedeni iz Samarije i nastani se u Betelu. On ih je pouio kako treba tovati Jahvu.

29 Svaki je narod imao likove svojih bogova i postavili su ih u hramove na uzviicama koje su podigli Samarijanci, svaki narod u svojim gradovima u kojima ivljae.

30 Babilonci nainie Sukot Benota, Kuani Nergala, Hamaani Aimu;

31 Avijci nainie Nibhaza i Tartaka, a Sefarvajimci spaljivahu svoju djecu na ognju u ast Adrameleka i Anameleka, sefarvajimskih bogova.

32 Oni su tovali i Jahvu i postavili su neke izmeu sebe za sveenike uzviica koji su im prinosili rtve u hramovima uzviica.

33 tovali su Jahvu i sluili su svojim bogovima po obiaju onih naroda izmeu kojih su ih preselili.

34 Oni se jo i danas dre starih obiaja. Ne tuju Jahve i ne usklauju svojih pravila i obiaja sa Zakonom i zapovijedima to ih je Jahve naredio djeci Jakova komu je nadjenuo ime Izrael.

35 Jahve bijae s njima sklopio Savez i zapovjedio im: "Ne tujte tuih bogova niti im se klanjajte. Nemojte ih tovati niti im rtava prinositi.

36 Samo je Jahve onaj koji vas je velikom snagom svoje ispruene ruke izveo iz zemlje egipatske; njega tujte, njemu se klanjajte i njemu rtve prinosite.

37 Drite se pravila i obiaja, zakona i naredaba koje vam je propisao da ih vjerno ispunjavate uvijek i ne tujte tuih bogova.

38 Nemojte zaboraviti Saveza koji sam sklopio s vama i nemojte tovati drugih bogova,

39 samo Jahvu, Boga svoga, potujte i on e vas izbaviti iz ruke svih vaih neprijatelja."

40 Ali oni nisu posluali, nego su se i dalje drali svoga starog obiaja.

41 Tako su ti narodi tovali Jahvu, a sluili su i svojim idolima. Njihovi sinovi i sinovi njihovih sinova ine do dana dananjega onako kako su inili njihovi oci.

Continuar Lendo