Connect with us

Bíblia CROAT

2 Reis 23

1 Tada kralj posla da se saberu kod njega sve judejske i jeruzalemske starjeine.

2 Kralj potom uzae u Dom Jahvin s Judejcima, Jeruzalemcima, sveenicima i prorocima i sa svim narodom, od najmanjega do najveega. I proita im sve rijei Knjige Saveza koja je naena u Domu Jahvinu.

3 Kralj, stojei na svome mjestu, obnovi pred Jahvom Savez da e slijediti Jahvu i drati se njegovih zapovijedi, pouka i uredaba svim srcem i svom duom da bi ispunio sve stavke toga Saveza zapisane u ovoj knjizi. Sav je narod stupio u Savez.

4 Kralj je zapovjedio velikom sveeniku Hilkiji, sveenicima drugog reda i uvarima hramskog praga da iz Svetita Jahvina iznesu sve bogoslune predmete to bijahu nainjeni za Baala, za Aeru i za svu nebesku vojsku. Odredio je da sve to spale izvan Jeruzalema u poljima kidronskim, a pepeo je odnio u Betel.

5 Uklonio je lane sveenike koje su judejski kraljevi postavili da pale kad na uzviicama, u gradovima judejskim i u okolici Jeruzalema; i one koji su palili kad Baalu, suncu, mjesecu, zvijezdama i svoj vojsci nebeskoj.

6 Izvan Jeruzalema iznio je iz Doma Jahvina, u dolinu kidronsku, Aeru i spalio ju je u dolini kidronskoj, satro u prah, a prah bacio na groblje sinova pukih.

7 Razorio je stanove posveenih bludnica koji su bili u Domu Jahvinu i u kojima su ene tkale haljine Aeri.

8 Iz svih judejskih gradova doveo je sveenike i oskvrnuo je uzviice gdje su ti sveenici prinosili kad, od Gebe do Beer ebe. Zatim je sruio uzviice pred vratima, one koje su bile na ulazu vrata Joue, upravitelja grada, nalijevo kad se prilazi gradskim vratima.

9 Isto tako sveenici uzviica nisu mogli uzlaziti rtveniku Jahvinu u Jeruzalemu, ali su jeli kruhove bez kvasa meu svojom braom.

10 Oskvrnio je Tofet u dolini Ben Hinom, kako nitko ne bi svoga sina ili kerku provodio kroz oganj u ast Moleku.

11 Razagnao je konje koje su judejski kraljevi prinijeli suncu na ulazu u Dom Jahvin, kraj sobe dvoranina Netan Meleka, koja se nalazila u blizini, i spalio je u ognju sunana kola.

12 rtvenike na krovu koje bijahu sagradili judejski kraljevi i one koje je sagradio Manae u oba predvorja Hrama Jahvina, kralj je sruio, uklonio ih odatle i bacio njihov prah u dolinu kidronsku.

13 Uzviice koje su bile suelice Jeruzalemu, na junom dijelu Maslinske gore, i koje je izraelski kralj Salomon bio sagradio Atarti, sramoti sidonskoj, Kemou, sramoti moapskoj, i Milkomu, nakazi amonskoj – sve ih je kralj oskvrnio.

14 Razbio je stupove, iskorijenio aere i njihova je mjesta ispunio ljudskim kostima.

15 Isto tako i rtvenik u Betelu, uzviicu koju je sagradio Jeroboam, sin Nebatov, koji je naveo Izraela na grijeh, kralj je sruio, oborio rtvenik i tu uzviicu, satro kamenje u prah, spalio aere.

16 A kad se Joija okrenuo i vidio grobove koji bijahu ondje na gori, posla da se sakupe kosti iz onih grobova i spali ih na rtveniku. Tako ga je oskvrnuo, izvravajui rije Jahvinu, koju je objavio ovjek Boji (dok je Jeroboam bio na rtveniku za vrijeme sveanosti). Okrenuvi se, Joija baci oi na grob ovjeka Bojeg koji je objavio sve to

17 i upita: "Kakav je ono spomenik to ga vidim?" Ljudi iz grada odgovorie mu: "To je grob ovjeka Bojeg koji je doao iz Judeje i koji je prorekao sve ovo to si ti uinio s betelskim rtvenikom."

18 "Pustite ga na miru", ree kralj, "i neka nitko ne dira njegove kosti." Tako su ostale njegove kosti netaknute s kostima proroka koji je doao iz Samarije.

19 Joija je jednako razorio sve hramove uzviica koje su izraelski kraljevi sagradili po gradovima Samarije da bi srdili Jahvu i uinio je s njima kao to je uinio u Betelu.

20 Sve sveenike uzviica poklao je na rtvenicima; na njima je spalio i ljudske kosti. Potom se vratio u Jeruzalem.

21 Kralj naredi svemu narodu: "Svetkujte Pashu u ast Jahve, Boga svoga, po obiaju koji je zapisan u ovoj Knjizi Saveza."

22 Takva se Pasha nije svetkovala od vremena sudaca koji su sudili Izraelu i za sve vrijeme kraljeva izraelskih i judejskih.

23 Samo je osamnaeste godine kraljevanja Joijina svetkovana takva Pasha u ast Jahve, u Jeruzalemu.

24 Osim toga, sve bajae i sve vraare, sve kune bogove i idole i sve sramote koje se mogu vidjeti u zemlji judejskoj i Jeruzalemu – sve je to Joija uklonio da izvri rijei Zakona, zapisane u knjizi koju je naao Hilkija, sveenik Doma Jahvina.

25 Nije bilo prije njega takva kralja koji se obratio Jahvi svim srcem svojim, svom duom svojom i svom snagom svojom, u svemu vjeran Zakonu Mojsijevu, a ni poslije njega nije mu bilo ravna.

26 Ipak Jahve nije odustao od plamena svoga velikoga gnjeva kojim je uskipio protiv Judejaca zbog svih izazova kojima ga je Manae ljutio.

27 Jahve je odluio: "Maknut u Judejce ispred sebe kao to sam maknuo Izraela; odbacit u ovaj grad koji sam izabrao, Jeruzalem, i Dom o kojem rekoh: 'Tu e biti Ime moje.'"

28 Ostala povijest Joijina i sve to je uinio, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa judejskih kraljeva?

29 U njegvo je vrijeme faraon Neko, egipatski kralj, krenuo protiv asirskoga kralja na rijeci Eufratu. Kralj Joija poao je preda nj, ali ga on ubi u Megidu, pri prvom susretu.

30 Sluge njegove prenesoe mu tijelo kolima iz Megida, odvezoe ga u Jeruzalem i sahranie u njegovoj grobnici. Sav narod zemlje primi Joahaza, sina Joijina; pomazae ga i proglasie kraljem namjesto njegova oca.

31 Joahazu bijahu dvadeset i tri godine kad se zakraljio. Kraljevao je tri mjeseca u Jeruzalemu. Njegova se majka zvala Hamitah, ki Jeremije, i bila je iz Libne.

32 On je inio to je zlo u oima Jahvinim, sve kao to su inili oci njegovi.

33 Faraon Neko bacio ga je u okove u Ribli, na podruju Hamata, da ne vlada u Jeruzalemu i udario je na zemlju danak od stotinu talenata srebra i deset talenata zlata.

34 Faraon Neko postavio je za kralja Elijakima, sina Joijina, na mjesto njegova oca Joije. I ime mu je promijenio u Jojakim. A Joahaza je uzeo i odveo u Egipat te on umrije ondje.

35 Jojakim je dao faraonu srebro i zlato, ali je nametnuo zemlji porez da bi smogao svotu koju je faraon zahtijevao. Svakome je nametnuo prema njegovu stanju, uzimao srebro i zlato koje je morao davati faraonu Neku.

36 Jojakimu je bilo dvadeset i pet godina kad je postao kraljem i kraljevao je jedanaest godina u Jeruzalemu. Materi mu je bilo ime Zebida, ki Pedajina, i bila je iz Rume.

37 On je inio to je zlo u oima Jahvinim, sve kao to su inili i oci njegovi.

Continuar Lendo