Connect with us

Bíblia BULVEREN

Marcos 3

1 И пак влезе в синагогата; и там имаше човек с изсъхнала ръка.

2 И те Го наблюдаваха дали ще го изцели в съботен ден, за да Го обвинят.

3 И Той каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и ела по средата.

4 А на тях каза: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден, или да се прави зло? Да се спаси ли живот, или да се погуби? А те мълчаха.

5 И като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: Протегни си ръката. Той я протегна и ръката му оздравя.

6 И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с иродианите против Него как да Го убият.

7 Тогава Иисус се оттегли с учениците Си към езерото и ги последва голямо множество от Галилея.

8 И от Юдея, от Ерусалим, от Идумея, от другата страна на Йордан и от околностите на Тир и Сидон голямо множество дойде при Него, като чуха колко много чудеса правел.

9 И поръча на учениците Си да Го чакат с една лодка заради множеството, за да не Го притискат.

10 Защото беше изцелил мнозина, така че онези, които имаха страдания, Го притискаха, за да се допрат до Него.

11 И нечистите духове, когато Го виждаха, падаха пред Него и викаха, казвайки: Ти си Божи Син.

12 Но Той строго им казваше да не Го изявяват.

13 След това се изкачи на хълма и повика при Себе Си онези, които Той искаше, и те отидоха при Него.

14 И определи дванадесет души, за да бъдат с Него и за да ги изпраща да проповядват,

15 и да имат власт да изцеляват болести и да изгонват демони:

16 Симон, на когото даде и името Петър;

17 и Яков Зеведеев и Якововия брат Йоан, на които даде и името Воанергес, тоест синове на гърма;

18 и Андрей и Филип; Вартоломей и Матей; Тома и Яков Алфеев; Тадей и Симон Кананит;

19 и Юда Искариотски, който Го и предаде.

20 И дойдоха в една къща; и пак се събра народ, така че те не можаха дори хляб да ядат.

21 А Своите Му, като чуха това, отидоха да Го хванат; защото казваха, че не бил на Себе Си.

22 И книжниците, които бяха слезли от Ерусалим, казваха, че Той има Веелзевул, и че изгонва демоните чрез началника на демоните.

23 Но Той, като ги повика, им каза с притчи: Как може Сатана да изгонва Сатана?

24 Ако едно царство се раздели против себе си, това царство не може да устои.

25 И ако един дом се раздели против себе си, този дом не ще може да устои.

26 И ако Сатана е въстанал против себе си и се е разделил, той не може да устои, а е дошъл краят му.

27 И никой не може да влезе в къщата на силния и да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния – и тогава ще ограби къщата му.

28 Истина ви казвам, че всичките грехове на човешките синове ще бъдат простени и всичките хули, с които биха богохулствали;

29 но ако някой похули Светия Дух, за него няма прошка до века, а е виновен за вечен грях;

30 защото казваха: Има нечист дух.

31 И дойдоха майка Му и братята Му и като стояха навън, изпратиха до Него да Го повикат.

32 А около Него седеше едно множество; и Му казаха: Ето, майка Ти и братята Ти са навън и Те търсят.

33 А Той в отговор им каза: Коя е майка Ми? И кои са братята Ми?

34 И като изгледа седящите около Него, каза: Ето майка Ми и братята Ми!

35 Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат и сестра, и майка.

Continuar Lendo