Connect with us

Bíblia BULVEREN

Marcos 1

1 Началото на благовестието на Иисус Христос, Божия Син.

2 Както е писано в книгата на пророк Исая: "Ето, Аз изпращам вестителя Си пред лицето Т��, който ще устрои пътя Ти пред Теб."

3 "Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя на Господа! Прави направете пътеките за Него."

4 Йоан дойде, като кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.

5 И цялата юдейска страна и всичките жители на Ерусалим излизаха при него и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си.

6 А Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си и се хранеше с акриди и див мед.

7 И като проповядваше, казваше: След мен идва Онзи, който е по-силен от мен, на когото не съм достоен да се наведа и да развържа ремъка на сандалите Му.

8 Аз ви кръщавам с вода, а Той ще ви кръсти със Светия Дух.

9 И през онези дни дойде Иисус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоан в Йордан.

10 И като излезе веднага от водата, видя, че небесата се разтварят и че Духът слиза на Него като гълъб.

11 И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюбен Син, в Теб благоволих.

12 И веднага Духът Го закара в пустинята.

13 И беше в пустинята четиридесет дни, изкушаван от Сатана, и беше със зверовете, а ангелите Му служеха.

14 А след като Йоан беше предаден на властта, Иисус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, като казваше:

15 Времето се изпълни и Божието царство наближи: покайте се и повярвайте в благовестието!

16 А когато минаваше край Галилейското езеро, видя Симон и брата на Симон, Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, защото бяха рибари.

17 И Иисус им каза: Елате след Мен, и Аз ще ви направя да станете ловци на хора.

18 И те веднага оставиха мрежите и Го последваха.

19 И като отмина малко, видя Яков Зеведеев и брат му Йоан, които също бяха в кораба си и кърпеха мрежите.

20 И веднага ги повика; и те оставиха баща си Зеведей в кораба с надничарите и отидоха след Него.

21 И дойдоха в Капернаум. И веднага в съботата Иисус влезе в синагогата и поучаваше.

22 И те се чудеха на учението Му, защото ги поучаваше като Един, който има власт, а не като книжниците.

23 А в синагогата им имаше човек, хванат от нечист дух, който извика и каза:

24 (Остави ни!) Какво имаш Ти с нас, Иисусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те кой си – Светият Божи.

25 Но Иисус го смъмри, като каза: Млъкни и излез от него!

26 Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него.

27 И всички толкова се смаяха, че започнаха да обсъждат помежду си, като говореха: Какво е това? Що за ново учение е това? С власт заповядва дори на нечистите духове и те Му се покоряват!

28 И веднага слухът за Него се разнесе навред по цялата Галилейска околност.

29 И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Йоан в къщата на Симон и Андрей.

30 А тъщата на Симон лежеше болна от треска; и веднага Му казаха за нея.

31 Той се приближи и като я хвана за ръка, я вдигна; и (начаса) треската я остави и тя им прислужваше.

32 А като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и обладани от демони.

33 И целият град се събра пред вратата.

34 И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много демони, и не позволяваше на демоните да говорят, понеже Го познаваха.

35 А сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде на едно уединено място, и там се молеше.

36 А Симон и онези, които бяха с Него, изтичаха след Него.

37 И като Го намериха, Му казаха: Всички Те търсят.

38 А Той им каза: Да идем другаде в близките градчета, за да проповядвам и там, защото за това съм излязъл.

39 И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше демоните.

40 Тогава дойде при Него един прокажен и Му се молеше, като коленичеше пред Него и казваше: Ако искаш, можеш да ме очистиш.

41 А Той го съжали, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.

42 И веднага проказата го остави и той се очисти.

43 И Той веднага го отпрати, като го предупреди строго:

44 Внимавай да не кажеш на никого нищо; но иди и се покажи на свещеника, и принеси за очистването си това, което е заповядал Мойсей.

45 А той, като излезе, започна да разгласява много и да разнася за станалото, така че Иисус не можеше вече да влезе явно в някой град, а стоеше навън в уединени места; и при Него идваха отвсякъде.

Continuar Lendo