Connect with us

Bíblia BULVEREN

Lucas 20

1 И в един от дните, когато Той поучаваше народа в храма и проповядваше благовестието, пред Него застанаха главните свещеници и книжниците със старейшините и Му казаха:

2 Кажи ни с каква власт правиш това или кой е онзи, който Ти е дал тази власт?

3 И Той им отговори и каза: Ще ви попитам и Аз едно нещо, и Ми отговорете:

4 Йоановото кръщение от небето ли беше, или от хората?

5 А те разсъждаваха помежду си, като казваха: Ако речем: От небето – ще каже: Защо не го повярвахте?

6 Но ако речем: От хората – целият народ ще ни убие с камъни, защото са убедени, че Йоан беше пророк.

7 И отговориха, че не знаят откъде е.

8 Тогава Иисус им каза: И Аз също не ви казвам с каква власт правя това.

9 И започна да казва на народа тази притча: Един човек насади лозе, даде го под наем на лозари и отиде в чужбина за дълго време.

10 И на определеното време прати един слуга при лозарите, за да му дадат от плода на лозето; но лозарите го биха и го отпратиха празен.

11 И изпрати друг слуга, а те и него биха, безсрамно го оскърбиха и го отпратиха празен.

12 Изпрати и трети, но те и него нараниха и изхвърлиха.

13 Тогава стопанинът на лозето каза: Какво да направя? Ще изпратя възлюбения си син; може него да почетат, като го видят.

14 Но лозарите, като го видяха, разсъдиха помежду си, като казаха: Това е наследникът; хайде да го убием, за да стане наследството наше!

15 Изхвърлиха го вън от лозето и го убиха. И така, какво ще им направи стопанинът на лозето?

16 Ще дойде и ще погуби тези земеделци, и ще даде лозето на други. А като чуха това, рекоха: Да не бъде!

17 А Той ги погледна и каза: Тогава какво значи това, което е написано: ?Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла“?

18 Всеки, който падне върху този камък, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаже.

19 И в същия час книжниците и главните свещеници търсеха да сложат ръце на Него, защото разбраха, че Той каза тази притча против тях, но се бояха от народа.

20 И като Го наблюдаваха, изпратиха шпиони, които се преструваха, че са праведни, за да Го уловят за някоя Негова дума, така че да Го предадат на началството и на властта на управителя.

21 И те Го попитаха, казвайки: Учителю, знаем, че право говориш и учиш, и не гледаш на лице, а учиш Божия път според истината;

22 право ли е за нас да даваме данък на императора, или не?

23 А Той разбра лукавството им и им каза: Защо Ме изпитвате?

24 Покажете Ми един динарий. Чий образ и надпис има? И (в отговор) казаха: На императора.

25 А Той каза: Тогава отдавайте императорското на императора, а Божието – на Бога.

26 И не можаха да уловят нищо в думите Му пред народа; и зачудени на отговора Му, млъкнаха.

27 Тогава се приближиха някои от садукеите, които твърдят, че няма възкресение, и Го попитаха, казвайки:

28 Учителю, Мойсей ни е писал: ?Ако умре на някого брат му, който е женен, но е бездетен, неговият брат да вземе жена му и да въздигне потомство на брат си.“

29 А имаше седем братя. И първият взе жена и умря бездетен;

30 и вторият я взе и умря бездетен;

31 взе я и третият; така също и седемте я взеха и умряха, без да оставят деца.

32 А после умря и жената.

33 И така, във възкресението на кого от тях ще бъде жена, защото и седемте я имаха за жена?

34 А Иисус им каза: Синовете на този свят се женят и се омъжват;

35 а онези, които се удостояват да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват.

36 И не могат вече да умрат, понеже са като ангелите; и като синове на възкресението са синове на Бога.

37 А че мъртвите биват възкресени, това и Мойсей показа в мястото, където писа за къпината, когато нарече Господа ?Бог на Авраам, Бог на Исаак и Бог на Яков“.

38 Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите; защото за Него всички са живи.

39 А някои от книжниците в отговор казаха: Учителю, Ти добре каза.

40 Защото не смееха вече за нищо да Го попитат.

41 И Той им каза: Как казват, че Христос е Давидов Син?

42 Защото сам Давид казва в книгата на псалмите: ?Каза Господ на моя Господ: Седи от дясната Ми страна,

43 докато положа враговете Ти под краката Ти.“

44 И така, Давид Го нарича Господ; тогава как е негов Син?

45 И когато целият народ слушаше, Той каза на учениците Си:

46 Пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени и обичат поздравите по пазарите, първите столове в синагогите и първите места по угощенията;

47 които изпояждат домовете на вдовиците и принасят за показ дълги молитви. Те ще получат по-голямо осъждане.

Continuar Lendo