Connect with us

Bíblia BULVEREN

Lucas 3

1 В петнадесетата година на царуването на император Тиберий, когато Понтий Пилат беше управител на Юдея, а Ирод – четверовластник на Галилея, и брат му Филип – четверовластник на Итурейската и Трахонитската страна, и Лисаний – четверовластник на Авилиния,

2 при първосвещенството на Анна и Каяфа, Божието слово беше към Йоан, сина на Захария, в пустинята.

3 И той ходеше по цялата страна около Йордан и проповядваше кръщение на покаяние за прощаване на греховете,

4 както е писано в книгата с думите на пророк Исая: ?Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа. Прави правете Неговите пътеки.

5 Всяка долина ще се напълни и всяка планина и хълм ще се сниши; кривите пътеки ще станат прави и неравните места – гладки пътища;

6 и всяко създание ще види Божието спасение.“

7 И казваше на множествата, които излизаха да се кръщават от него: Рожби на усойница! Кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?

8 Затова, принасяйте плодове достойни за покаяние и не започвайте да си казвате: Имаме Авраам за баща. Защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да въздигне деца на Авраам.

9 А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и така, всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън.

10 И множествата го питаха, като казваха: Тогава какво да правим?

11 А той в отговор им каза: Който има две ризи, нека даде на този, който няма; и който има храна, нека прави същото.

12 Дойдоха да се кръстят и бирници и му казаха: Учителю, ние какво да правим?

13 А той им каза: Не изисквайте нищо повече от това, което ви е определено.

14 Питаха го и военнослужещи, като казаха: А ние какво да правим? Каза им: Не насилвайте никого и не наклеветявайте; и се задоволявайте със заплатите си.

15 И понеже народът беше в очакване и всички размишляваха в сърцата си за Йоан, да не би той да е Христос,

16 Йоан отговори на всички, като каза: Аз ви кръщавам с вода, но идва Онзи, който е по-силен от мен, на когото не съм достоен да развържа ремъка на сандалите Му. Той ще ви кръсти със Светия Дух и огън.

17 Той държи лопатата в ръката Си, за да очисти добре хармана Си и да събере житото в житницата Си; а плявата ще изгори в неугасимия огън.

18 И с много други увещания той благовестяваше на народа.

19 А четверовластникът Ирод, който беше изобличаван от него заради Иродиада, жената на брат си, и заради всичките други злини, които Ирод беше сторил,

20 прибави над всичко и това, че затвори Йоан в тъмницата.

21 И когато се кръсти целият народ и когато и Иисус се кръсти и се молеше, небето се отвори

22 и Светият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, и един глас дойде от небето, който казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в Теб благоволих.

23 А Самият Иисус беше на около тридесет години, когато започна да поучава, и както мислеха, беше Син на Йосиф, на Илий,

24 на Матат, на Леви, на Мелхий, на Яанай, на Йосиф,

25 на Мататия, на Амос, на Наум, на Еслий, на Нагей,

26 на Маат, на Мататия, на Семеин, на Йосех, на Йода,

27 на Йоанан, на Риса, на Зоровавел, на Салатиил, на Нирий,

28 на Мелхий, на Адий, на Косам, на Елмадам, на Ир,

29 на Иисус, на Елиезер, на Йорим, на Матат, на Леви,

30 на Симеон, на Юда, на Йосиф, на Йоанам, на Елиаким,

31 на Мелеа, на Мена, на Матата, на Натан, на Давид,

32 на Есей1, на Овид, на Вооз, на Салмон, на Наасон,

33 на Аминадав, на Арний, на Есрон, на Фарес, на Юда,

34 на Яков, на Исаак, на Авраам, на Тара, на Нахор,

35 на Серух, на Рагав, на Фалек, на Евер, на Сала,

36 на Каинан, на Арфаксад, на Сим, на Ной, на Ламех,

37 на Матусал, на Енох, на Яред, на Малелеил, на Каинан,

38 на Енос, на Сит, на Адам, на Бога.

Continuar Lendo