Connect with us

Bíblia ALMNT

Lucas 3

S`Wirke vu Johannes vum Däufa.

1 Im fünfzehnte Johr dr Herrschaft vum Kaisa Tiberius, als Pontius Pilatus Schtadthaltr in Judäa war un Herodes Landesfirscht vu Galiläa un si Brueda Philippus Landesfirscht vu Ituräa un dr Landschaft Trachonitis un Lysanias Landesfirscht vu Abilene,

2 als Hannas un Kaiphas Hohepriester ware, do isch bassiert(kummt) des Wort Gottes zum Johannes, däm Bue vum Zacharias, in dr Wüschte.

3 Un na(er) kummt in de ganzi Gegend um d Jordan un predigt de Daufi vu dr Buße zue d Vugebig dr Sinde,

4 we gschriebe schtoht im Boech vum Gsaite vum Prophete Jesaja (Jesaja 40,3-5): "S isch ä Schtimm vumä Prediga in dr Wüschte: Richtet d Wäg vum Herrn un macht sini Wägli ebe!

5 Alli Däla solle hoch gmacht wäre, un alli Berge un Higel solle niedrig gmacht wäre; un was krumm isch, soll gerad wäre, un was unebe isch, soll ä ebene Wäg wäre.

6 Un alli Mensche wäre d Heiland Gottes aluege."

7 Do sait Johannes zue dr Lit, de üsä gange sin, um sich vu nem daufe z losse: Ihr Schlangebruet, wer het denn äich gwiß gmacht, daß ihr däm künftige(kinftige) Zorn entrinne den?

8 Luege zue, bringe rechtschaffene Fricht dr Buße; un bringe(riße) äich nit vor z sage: Mir hän Abraham zum Vada (Babbe). Denn i(ich) sag äich: Gott ka däm Abraham üs däne Schtei (Wackes) Kinda mache.

9 S isch scho d Axt fir d Baim an d Wurzle glegt; jeda Baum, der nit gueti Frucht bringt, wird abghaue un ins Fiir gworfe.

10 Un de Lit froge nen un hän gsait: Was solle ma(mir) denn doe?

11 Er git zantwort un sait zue nene: Wer zwei Hemb het, der gib däm, der keins het; un wer z ässä het, doets ebeso.

12 S kumme au de Zöllna, um sich daufe z losse, un sage zue nem: Meischta, was solle denn ma(mir) doe?

13 Er sait zue nene: Fordere ne meh, als äich vorgschriebe isch!

14 Do froge nen au de Soldate un sage: Was soll denn ma(mir) doe? Un na(er) sait zue nene: Den nemads Gwalt odr Unrecht un len äich guet si an äirem Sold!

15 Als aba des Volk voll Erwartig war un alli denkt hän in ihrem Herz vu Johannes, ob er villicht dr Chrischtus wär,

16 git zantwort Johannes un sait zue allene: Ich dauf äich mit Wassa; s kummt aba eina, der isch schtärka als i(ich), un i(ich) bi nit wert, daß i(ich) nem d Reme vu sinene Schoeh les; der wird äich mit däm heilige Geischt un mit Fiir daufe.

17 In sinere Hand isch d Wurfschufle, un er wird sini Tenne fäge un wird d Weize in sini Schichä sammle, d Schpreu aba wird er mit unleschbarem Fiir vubrenne.

18 Un mit vielem anderem me vumahnt er s Volk un vukindigt däm s Heil.

19 Der Landesfirscht Herodes aba, der vum Johannes zrechtgwiese wird wägä dr Herodias, dem Wieb vu sinem Brueda, un wägä allem Bese, des er doe het,

20 macht zue allem noh des dzue: er wirft Johannes ins Gfängnis (Loch).

Jesu Daufi

21 Un s isch bassiert, als d Lit sich daufe glo hän un Jesus au dauft worde war un bätet het, do doet sich dr Himmel uf,

22 un dr heilige Geischt isch abe gfahre uf nen in sichtbara Gschtalt we ä Dube, un ä Schtimm kummt üs sem Himmel: Dü bisch mi liebe Bue, an dir ha i(ich) Wohlgfalle.

Jesus si Stammbaum

23 Un Jesus war, als er agfange het, etwa driißig Johr alt un wird ghalte fir ä Bue vum Josef, der war ä Bue vum Eli,

24 der war ä Bue vum Mattat, der war ä Bue Levis, der war ä Bue Melchis, der war ä Bue Jannais, der war ä Bue vum Josef,

25 der war ä Bue Mattitjas, der war ä Bue vum Amos, der war ä Bue Nahums, der war ä Bue Heslis, der war ä Bue Naggais,

26 der war ä Bue Mahats, der war ä Bue Mattitjas, der war ä Bue Schimis, der war ä Bue Josechs, der war ä Bue Jodas,

27 der war ä Bue Johanans, der war ä Bue Resas, der war ä Bue Serubbabels, der war ä Bue Schealtïls, der war ä Bue Neris,

28 der war ä Bue Melchis, der war ä Bue Addis, der war ä Bue Kosams, der war ä Bue Elmadams, der war ä Bue Ers,

29 der war ä Bue Joschuas, der war ä Bue Elisers, der war ä Bue Jorims, der war ä Bue vum Mattat, der war ä Bue Levis,

30 der war ä Bue Simeons, der war ä Bue Judas, der war ä Bue vum Josef, der war ä Bue Jonams, der war ä Bue Eljakims,

31 der war ä Bue Meleas, der war ä Bue Mennas, der war ä Bue Mattatas, der war ä Bue Nathans, der war ä Bue David,

32 der war ä Bue Isais, der war ä Bue Obeds, der war ä Bue vum Boas, der war ä Bue Salmas, der war ä Bue Nachschons,

33 der war ä Bue Amminadabs, der war ä Bue Admins, der war ä Bue Arnis, der war ä Bue Hezrons, der war ä Bue vum Perez, der war ä Bue Judas,

34 der war ä Bue Jakobs, der war ä Bue Isaaks, der war ä Bue Abrahams, der war ä Bue Terachs, der war ä Bue Nahors,

35 der war ä Bue Serugs, der war ä Bue Regus, der war ä Bue Pelegs, der war ä Bue Ebers, der war ä Bue Schelachs,

36 der war ä Bue Kenans, der war ä Bue Arpachschads, der war ä Bue Sems, der war ä Bue Noahs, der war ä Bue Lamechs,

37 der war ä Bue Metuschelachs, der war ä Bue Henochs, der war ä Bue Jereds, der war ä Bue Mahalalels, der war ä Bue Kenans,

38 der war ä Bue vum Enosch, der war ä Bue Sets, der war ä Bue Adams, der war Gottes.

Continuar Lendo