Connect with us

Bíblia HUN

Salmos 111

1 Dícsérjétek az Urat. &Dicsérem az Urat teljes szívbõl: az igazak környezetében és a gyülekezetben.

2 Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, a kik gyönyörködnek azokban.

3 Dicsõség és méltóság az õ cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig.

4 Emlékezetet szerzett az õ csudálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr.

5 Eledelt ad az õt félõknek; megemlékezik az õ szövetségérõl örökké.

6 Cselekedeteinek erejét tudtul adta az õ népének, nékik adván a pogányok örökségét.

7 Kezeinek cselekedetei hûség és igazság; minden õ végzése tökéletes.

8 Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségbõl és egyenességbõl származottak.

9 Váltságot küldött az õ népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az õ neve.

10 A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.

Continuar Lendo