Connect with us

Bíblia ALEP

Jó 33

1 א ואולם–שמע-נא איוב מלי וכל-דברי האזינה br

2 ב הנה-נא פתחתי פי דברה לשוני בחכי br

3 ג ישר-לבי אמרי ודעת שפתי ברור מללו br

4 ד רוח-אל עשתני ונשמת שדי תחיני br

5 ה אם-תוכל השיבני ערכה לפני התיצבה br

6 ו הן-אני כפיך לאל מחמר קרצתי גם-אני br

7 ז הנה אמתי לא תבעתך ואכפי עליך לא-יכבד br

8 ח אך אמרת באזני וקול מלין אשמע br

9 ט זך אני בלי-פשע ח ף אנכי ולא עון לי br

10 י הן תנואות עלי ימצא יחשבני לאויב לו br

11 יא ישם בסד רגלי ישמר כל-ארחתי br

12 יב הן-זאת לא-צדקת אענך כי-ירבה אלוה מאנוש br

13 יג מדוע אליו ריבות כי כל-דבריו לא יענה br

14 יד כי-באחת ידבר-אל ובשתים לא ישורנה br

15 טו בחלום חזיון לילה–בנפל תרדמה על-אנשים בתנומות עלי משכב br

16 טז אז יגלה אזן אנשים ובמסרם יחתם br

17 יז להסיר אדם מעשה וגוה מגבר יכסה br

18 יח יחשך נפשו מני-שחת וחיתו מעבר בשלח br

19 יט והוכח במכאוב על-משכבו וריב (ורוב) עצמיו אתן br

20 כ וזהמתו חיתו לחם ונפשו מאכל תאוה br

21 כא יכל בשרו מראי ושפי (ושפו) עצמתיו לא ראו br

22 כב ותקרב לשחת נפשו וחיתו לממתים br

23 כג אם-יש עליו מלאך–מליץ אחד מני-אלף להגיד לאדם ישרו br

24 כד ויחננו–ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר br

25 כה רטפש בשרו מנער ישוב לימי עלומיו br

26 כו יעתר אל-אלוה וירצהו וירא פניו בתרועה br וישב לאנוש צדקתו br

27 כז ישר על-אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא-שוה לי br

28 כח פדה נפשי (נפשו) מעבר בשחת וחיתי (וחיתו) באור תראה br

29 כט הן-כל-אלה יפעל-אל– פעמים שלוש עם-גבר br

30 ל להשיב נפשו מני-שחת– לאור באור החיים br

31 לא הקשב איוב שמע-לי החרש ואנכי אדבר br

32 לב אם-יש-מלין השיבני דבר כי-חפצתי צדקך br

33 לג אם-אין אתה שמע-לי החרש ואאלפך חכמה

Continuar Lendo