Connect with us

Bíblia ALEP

Jó 24

1 א מדוע–משדי לא-נצפנו עתים וידעו לא-חזו ימיו br

2 ב גבלות ישיגו עדר גזלו וירעו br

3 ג חמור יתומים ינהגו יחבלו שור אלמנה br

4 ד יטו אבינים מדרך יחד חבאו עניי-ארץ br

5 ה הן פראים במדבר– יצאו בפעלם משחרי לטרף br ערבה לו לחם לנערים br

6 ו בשדה בלילו יקצירו (יקצורו) וכרם רשע ילקשו br

7 ז ערום ילינו מבלי לבוש ואין כסות בקרה br

8 ח מזרם הרים ירטבו ומבלי מחסה חבקו-צור br

9 ט יגזלו משד יתום ועל-עני יחבלו br

10 י ערום הלכו בלי לבוש ורעבים נשאו עמר br

11 יא בין-שורתם יצהירו יקבים דרכו ויצמאו br

12 יב מעיר מתים ינאקו– ונפש-חללים תשוע br ואלוה לא-ישים תפלה br

13 יג המה היו–במרדי-אור לא-הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו br

14 יד לאור יקום רוצח–יקטל-עני ואביון ובלילה יהי כגנב br

15 טו ועין נאף שמרה נשף לאמר– לא-תשורני עין br וסתר פנים ישים br

16 טז חתר בחשך בתים יומם חתמו-למו לא-ידעו אור br

17 יז כי יחדו בקר למו צלמות כי-יכיר בלהות צלמות br

18 יח קל-הוא על-פני-מים– תקלל חלקתם בארץ br לא-יפנה דרך כרמים br

19 יט ציה גם-חם יגזלו מימי-שלג שאול חטאו br

20 כ ישכחהו רחם מתקו רמה– עוד לא-יזכר br ותשבר כעץ עולה br

21 כא רעה עקרה לא תלד ואלמנה לא ייטיב br

22 כב ומשך אבירים בכחו יקום ולא-יאמין בחיין br

23 כג יתן-לו לבטח וישען ועיניהו על-דרכיהם br

24 כד רומו מעט ואיננו והמכו ככל יקפצון br וכראש שבלת ימלו br

25 כה ואם-לא אפו מי יכזיבני וישם לאל מלתי

Continuar Lendo