Connect with us

Bíblia ALEP

Jó 38

1 א ויען-יהוה את-איוב מנהסערה (מן הסערה) ויאמר br

2 ב מי זה מחשיך עצה במלין– בלי-דעת br

3 ג אזר-נא כגבר חלציך ואשאלך והודיעני br

4 ד איפה היית ביסדי-ארץ הגד אם-ידעת בינה br

5 ה מי-שם ממדיה כי תדע או מי-נטה עליה קו br

6 ו על-מה אדניה הטבעו או מי-ירה אבן פנתה br

7 ז ברן-יחד כוכבי בקר ויריעו כל-בני אלהים br

8 ח ויסך בדלתים ים בגיחו מרחם יצא br

9 ט בשומי ענן לבשו וערפל חתלתו br

10 י ואשבר עליו חקי ואשים בריח ודלתים br

11 יא ואמר–עד-פה תבוא ולא תסיף ופא-ישית בגאון גליך br

12 יב המימיך צוית בקר ידעתה שחר (ידעת השחר) מקמו br

13 יג לאחז בכנפות הארץ וינערו רש sup ע /sup ים ממנה br

14 יד תתהפך כחמר חותם ויתיצבו כמו לבוש br

15 טו וימנע מרש sup ע /sup ים אורם וזרוע רמה תשבר br

16 טז הבאת עד-נבכי-ים ובחקר תהום התהלכת br

17 יז הנגלו לך שערי-מות ושערי צלמות תראה br

18 יח התבננת עד-רחבי-ארץ הגד אם-ידעת כלה br

19 יט אי-זה הדרך ישכן-אור וחשך אי-זה מקמו br

20 כ כי תקחנו אל-גבולו וכי-תבין נתיבות ביתו br

21 כא ידעת כי-אז תולד ומספר ימיך רבים br

22 כב הבאת אל-אצרות שלג ואוצרות ברד תראה br

23 כג אשר-חשכתי לעת-צר ליום קרב ומלחמה br

24 כד אי-זה הדרך יחלק אור יפץ קדים עלי-ארץ br

25 כה מי-פלג לשטף תעלה ודרך לחזיז קלות br

26 כו להמטיר על-ארץ לא-איש– מדבר לא-אדם בו br

27 כז להשביע שאה ומשאה ולהצמיח מצא דשא br

28 כח היש-למטר אב או מי-הוליד אגלי-טל br

29 כט מבטן מי יצא הקרח וכפר שמים מי ילדו br

30 ל כאבן מים יתחבאו ופני תהום יתלכדו br

31 לא התקשר מעדנות כימה או-משכות כסיל תפתח br

32 לב התציא מזרות בעתו ועיש על-בניה תנחם br

33 לג הידעת חקות שמים אם-תשים משטרו בארץ br

34 לד התרים לעב קולך ושפעת-מים תכסך br

35 לה התשלח ברקים וילכו ויאמרו לך הננו br

36 לו מי-שת בטחות חכמה או מי-נתן לשכוי בינה br

37 לז מי-יספר שחקים בחכמה ונבלי שמים מי ישכיב br

38 לח בצקת עפר למוצק ורגבים ידבקו br

39 לט התצוד ללביא טרף וחית כפירים תמלא br

40 מ כי-ישחו במעונות ישבו בסכה למו-ארב br

41 מא מי יכין לערב צידו br כי-ילדו אל-אל ישועו יתעו לבלי-אכל

Continuar Lendo