Connect with us

Bíblia ALEP

Jó 13

1 א הן-כל ראתה עיני שמעה אזני ותבן לה br

2 ב כדעתכם ידעתי גם-אני לא-נפל אנכי מכם br

3 ג אולם–אני אל-שדי אדבר והוכח אל-אל אחפץ br

4 ד ואולם אתם טפלי-שקר רפאי אלל כלכם br

5 ה מי-יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה br

6 ו שמעו-נא תוכחתי ורבות שפתי הקשיבו br

7 ז הלאל תדברו עולה ולו תדברו רמיה br

8 ח הפניו תשאון אם-לאל תריבון br

9 ט הטוב כי-יחקר אתכם אם-כהתל באנוש תהתלו בו br

10 י הוכח יוכיח אתכם– אם-בסתר פנים תשאון br

11 יא הלא שאתו תבעת אתכם ופחדו יפל עליכם br

12 יב זכרניכם משלי-אפר לגבי-חמר גביכם br

13 יג החרישו ממני ואדברה-אני ויעבר עלי מה br

14 יד על-מה אשא בשרי בשני ונפשי אשים בכפי br

15 טו הן יקטלני לא (לו) איחל אך-דרכי אל-פניו אוכיח br

16 טז גם-הוא-לי לישועה כי-לא לפניו חנף יבוא br

17 יז שמעו שמוע מלתי ואחותי באזניכם br

18 יח הנה-נא ערכתי משפט ידעתי כי-אני אצדק br

19 יט מי-הוא יריב עמדי כי-עתה אחריש ואגוע br

20 כ אך-שתים אל-תעש עמדי אז מפניך לא אסתר br

21 כא כפך מעלי הרחק ואמתך אל-תבעתני br

22 כב וקרא ואנכי אענה או-אדבר והשיבני br

23 כג כמה לי עונות וחטאות– פשעי וחטאתי הדיעני br

24 כד למה-פניך תסתיר ותחשבני לאויב לך br

25 כה העלה נדף תערוץ ואת-קש יבש תרדף br

26 כו כי-תכתב עלי מררות ותורישני עונות נעורי br

27 כז ותשם בסד רגלי– ותשמור כל-ארחתי br על-שרשי רגלי תתחקה br

28 כח והוא כרקב יבלה כבגד אכלו עש

Continuar Lendo