Connect with us

Bíblia CROAT

Oséias 5

1 Posluajte ovo, sveenici, pazi, dome Izraelov, dome kraljev, de posluhni, jer va je sud! Vi ste bili zamka u Mispi i mrea napeta na Taboru.

2 Jamu su duboko iskopali prestupnici, ali u ih sve kazniti.

3 Poznajem ja Efrajima, Izrael mi nije sakriven: da, Efrajime, bludu si se odao, okaljao si se, Izraele.

4 Ne daju im djela njihova da se Bogu svome vrate, jer je duh bluda meu njima; oni Jahve ne poznaju.

5 Ponos Izraelov svjedoi protiv njega; svojom krivnjom posrnu Efrajim, posrnut e i Juda s njim.

6 Ii e s ovcama i govedima Jahvu traiti ali ga nai nee – povukao se od njih!

7 Jahvu su iznevjerili: rodili su kopilad; vjetar e arki prodrijeti polja njihova.

8 Zasvirajte u rog u Gibeji, u trublju u Rami, uzbunite Bet Aven: za petama su ti, Benjamine!

9 Opustoit e Efrajima u dan kazne: meu plemenima Izraelovim objavljujem ono to je sasvim pouzdano.

10 Knezovi judejski postadoe poput onih to razmiu mee; na njih u k'o vodu gnjev svoj izliti.

11 Efrajim je tlaitelj, on pravdu gazi jer mu se svidjelo ii za nitavilom.

12 A ja u biti poput moljca Efrajimu, kao gnjile kui Judinoj.

13 Tad je Efrajim svoju bolest vidio, a Juda ranu svoju; i poe Efrajim u Asiriju, obrati se Juda velikome kralju; al' on vas nee iscijeliti niti vam ranu vau zalijeiti.

14 Jer k'o lav u biti Efrajimu, kao lavi domu Judinu; ja, ja u razderati i otii, odnijet u i nitko nee spasiti.

15 Poi u, vratit u se na svoje mjesto, dok krivnju ne priznaju i lice moje ne potrae; kad u nevolji budu, iskat e me.

Continuar Lendo