Connect with us

Bíblia CROAT

Oséias 12

1 Opkolio me laju Efrajim i prijevarom Izraelov dom. A i Juda jo je nestalan Bogu, Svecu vjernome.

2 Efrajim pase vjetar, za vjetrom istonim tri cio dan, sve vie je lai njegovih i nasilja. Savez sklapaju s Asirijom, ulje nose u Egipat.

3 S Izraelom ima Jahve parnicu, kaznit e Jakova prema postupcima, vratit e mu po djelima njegovim.

4 Ve u krilu materinu brata je potisnuo, u snazi muevnoj s Bogom se borio.

5 S Anelom se borio i nadvladao ga, plakao je i zaklinjao ga. Naao ga je u Betelu i ondje mu je govorio.

6 Da, Jahve, Bog nad Vojskama, Jahve je ime njegovo.

7 Ti se dakle Bogu svojem vrati, uvaj ljubav i pravednost i u Boga se svoga uzdaj svagda!

8 U ruci je Kanaanu kriva tezulja, on voli zakidati.

9 I ree Efrajim: "Samo sam se obogatio, blago sam nagomilao." Ali nita mu od sveg dobitka nee ostati, jer se ogrijeio bezakonjima.

10 Ja sam Jahve, Bog tvoj, sve od zemlje egipatske, jo u ti dati da stanuje pod atorima kao u dane Sastanka;

11 govorit u prorocima, umnoit u vienja i po prorocima prispodobom uiti.

12 Gilead je puko bezakonje, ispraznost sama; u Gilgali rtvuju bikove; zato e im oltari biti k'o hrpe kamenja u brazdama poljskim.

13 Jakov pobjee u kraj aramski, za enu sluae Izrael, za enu jednu stada uvae.

14 Al' po Proroku izvede Jahve Izraela iz Egipta, i po Proroku on ga je uvao.

15 Pregorko ga Efrajim uvrijedi: stoga e krv njegovu na nj svaliti, platit e mu Gospod njegov za pogrde.

Continuar Lendo