Connect with us

Bíblia CROAT

Deuteronômio 34

1 Poslije toga ode Mojsije s Moapskih poljana na brdo Nebo, na vrhunac Pisge nasuprot Jerihonu, gdje mu Jahve pokaza svu zemlju: Gilead do Dana,

2 sav Naftali, kraj Efrajimov i Manaeov, svu Judinu krajinu do Zapadnog mora;

3 zatim Negeb, podruje doline Jerihona – grada palmi – do Soara.

4 Potom mu ree Jahve: "Ovo je zemlja za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu da u je dati tvome potomstvu. Dopustio sam da je pogleda svojim oima, ali ti onamo nee prijei."

5 I Mojsije, sluga Jahvin, umrije ondje u zemlji moapskoj po Jahvinoj zapovijedi.

6 I ukopa ga on u dolini u zemlji nasuprot Bet Peoru. Do dana dananjega nitko nije doznao za njegov grob.

7 Mojsiju bijae sto dvadeset godina kad umrije. Oko mu nije oslabilo niti mu je snaga popustila.

8 Izraelci oplakivahu Mojsija na Moapskim poljanama trideset dana. Potom prooe i dani oplakivanja – tugovanja za Mojsijem.

9 A Joua, sin Nunov, bio je ispunjen duhom mudrosti jer Mojsije bijae na nj poloio svoje ruke. Njega su Izraelci sluali i inili kako je Jahve naredio Mojsiju.

10 Ne pojavi se vie prorok u Izraelu ravan Mojsiju – njega je Jahve poznavao licem u lice! –

11 po svim onim znakovima i udesima u zemlji egipatskoj za koja ga je Jahve slao da ih uini na faraonu, na svim slubenicima njegovim i na svoj zemlji njegovoj,

12 po onoj monoj ruci njegovoj i po svim onim velikim zastranim djelima koja uini na oi svega Izraela.

Continuar Lendo