Connect with us

Bíblia CROAT

Deuteronômio 31

1 Mojsije doe da upravi ove rijei svemu Izraelu:

2 "Meni je danas sto dvadeset godina", – ree im. "Ne mogu vie izlaziti i ulaziti. A Jahve mi je rekao: 'Nee prijei ovog Jordana!'

3 Sam Jahve, Bog tvoj, pred tobom e prijei; on e pred tobom potui one narode da ih otjerate s posjeda. Joua e pred tobom ii, kako je Jahve rekao.

4 Jahve e postupiti s njima kako je postupio sa Sihonom i Ogom, amorejskim kraljevima, i njihovom zemljom kad ih uniti.

5 Pred vas e ih Jahve poloiti, a vi ete s njima postupati prema svim naredbama koje sam vam dao.

6 Ohrabrite se i budite odluni! Ne bojte se i nemojte predati pred njima. Ta sam Jahve, Bog tvoj, ide s tobom; nee te zapustiti niti e te ostaviti."

7 Tada Mojsije zovnu Jouu pa mu ree pred svim Izraelom: "Ohrabri se i budi odluan! Jer ti e ii s ovim narodom u zemlju za koju se Jahve zakle ocima njihovim da e im je dati; ti e im je predavati u batinu.

8 Sam Jahve ide pred tobom; on e s tobom biti; nee te zapustiti niti e te ostaviti. Ne boj se i ne dri!"

9 Mojsije napisa ovaj Zakon i predade ga sveenicima, sinovima Levijevim, koji su nosili Koveg saveza Jahvina, i svim izraelskim starjeinama.

10 Mojsije im naredi: "Svake sedme godine – godine oprosne – na Blagdan sjenica,

11 kad doe sav Izrael da vidi lice Jahve, Boga tvoga, na mjestu koje on odabere, proitaj ovaj Zakon u nazonosti svega Izraela.

12 Saberi narod – ljude, ene, djecu i doljaka to bude u tvojim gradovima – da uju i da naue bojati se Jahve, Boga vaega, pa da dre i vre sve rijei ovog Zakona.

13 Sinovi njihovi, koji to jo ne znaju, ut e i nauit e bojati se Jahve, Boga vaega, sve vrijeme dok budete ivjeli na zemlji to ete je, preavi Jordan, zaposjesti."

14 Jahve ree Mojsiju: "Evo se blii vrijeme tvoje smrti. Zovni Jouu i naite se u atoru sastanka da mu dam zapovijedi." Mojsije i Joua dou u ator sastanka.

15 U atoru pokae se Jahve u stupu od oblaka. Stup od oblaka stajao je na ulazu u ator.

16 Jahve ree Mojsiju: "Evo e naskoro poinuti sa svojim ocima. A narod e se ovaj dii da ini blud idui za tuim bogovima one zemlje u koju e naskoro ui; mene e napustiti i prekrit e moj Savez to ga s njim sklopih.

17 I onda e se izliti moj gnjev na nj. Ostavit u ih tada i sakriti od njih svoje lice da budu prodirani. Snai e ih mnoga zla i nevolje i onda e rei: 'Zar me ne snalaze ove nevolje zbog toga to Bog moj nije u mojoj sredini?'

18 A ja u sasvim sakriti svoje lice u taj dan, zbog svega zla to ga budu inili okreui se drugim bogovima.

19 Piite sada sebi ovu pjesmu. Neka je naue Izraelci! Stavi je u njihova usta da mi ova pjesma bude svjedokom protiv Izraelaca.

20 Kad ih dovedem u zemlju kojom tee med i mlijeko i za koju se zakleh ocima njihovim i kad se najedu, nasite i ugoje, okrenut e se oni drugim bogovima i njima e iskazivati tovanje; mene e prezreti i prekriti moj Savez.

21 A kad ih snau mnoge nesree i nevolje, ova pjesma, jer je njihovo potomstvo nee nikada zaboraviti, pruit e svjedoanstvo protiv njih. Jer znam ja njihove osnove i to ve danas snuju, prije nego sam ih i doveo u zemlju koju im pod zakletvom obeah."

22 Toga dana napisa Mojsije ovu pjesmu i naui Izraelce pjesmi.

23 Nunovu sinu Joui naloi: "Ohrabri se i budi odluan! Jer ti e uvesti Izraelce u zemlju za koju sam im se zakleo. I ja u biti s tobom."

24 Kad Mojsije napisa rijei ovoga Zakona u knjigu,

25 tada naredi Levijevcima, koji su nosili Koveg saveza Jahvina:

26 "Uzmite knjigu ovoga Zakona i poloite je uz Koveg saveza Jahvina. Neka ondje bude svjedokom protiv tebe!

27 Ta znam ja tvoju buntovnost i tvoju tvrdu iju. Evo i danas, dok jo s vama ivim, bunite se protiv Jahve. A kako li neete kad ja umrem!

28 Saberite k meni sve starjeine svojih plemena i svoje nadglednike da na njihove ui kaem ove rijei te da protiv njih uzmem za svjedoke nebo i zemlju.

29 Jer znam ja da ete se nakon moje smrti izopaiti i skrenuti s puta koji sam vam odredio; nesrea e vas snai u buduim vremenima kad budete inili to je Jahvi nemilo i gnjevili ga djelima ruku svojih."

30 A onda, na ui sve zajednice izraelske, Mojsije izgovori do kraja rijei ove pjesme:

Continuar Lendo