Connect with us

Bíblia CROAT

Deuteronômio 28

1 Ako zbilja poslua glas Jahve, Boga svoga, drei i vrei sve njegove zapovijedi to ti ih danas nareujem, Jahve, Bog tvoj, uzvisit e te nad sve narode na zemlji.

2 Svi ovi blagoslovi sii e na te i stii e te ako bude sluao glas Jahve, Boga svoga.

3 Blagoslovljen e biti u gradu, blagoslovljen u polju.

4 Blagoslovljen e biti plod utrobe tvoje, rod zemlje tvoje, plod blaga tvoga: mlad krava tvojih i prirast stada tvoga.

5 Blagoslovljen e biti tvoj ko i nave tvoje.

6 Blagoslovljen e biti kad ulazi, blagoslovljen kad izlazi.

7 Neprijatelje tvoje koji se dignu protiv tebe Jahve e poloiti preda te potuene; jednim e putem izai na te, a na sedam putova razbjeat e se ispred tebe.

8 Jahve e narediti da blagoslov bude s tobom u itnicama tvojim i u svakom pothvatu ruke tvoje i blagoslivljat e te u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje.

9 Jahve e od tebe uiniti narod sebi posveen, kako ti se zakleo, ako bude drao zapovijedi Jahve, Boga svoga, i hodio njegovim putovima.

10 Svi narodi zemlje vidjet e da je nada te zazvano ime Jahvino te e strahovati od tebe.

11 Jahve e te obasuti obilnim dobrima: porodom utrobe tvoje, priratajem blaga tvoga i rodom s tla tvoga u zemlji za koju se Jahve zakleo ocima tvojim da e ti je dati.

12 Jahve e ti otvoriti svoju bogatu riznicu – nebo – da daje kiu tvojoj zemlji u pravo vrijeme i blagoslovi svaki pothvat ruku tvojih. Mnogim e narodima u zajam davati, a sam nee uzimati u zajam.

13 Jahve e te drati na proelju, a ne u zaelju; uvijek e biti na vrhu, nikad na dnu, ako bude sluao zapovijedi Jahve, Boga svoga, to ti ih danas nareujem da ih dri i vri.

14 Ni od jedne rijei to vam je danas nalaem nemoj odstupati ni desno ni lijevo idui za drugim bogovima i iskazujui im tovanje.

15 Ali ako ne bude sluao glasa Jahve, Boga svoga, ne drei i ne vrei svih njegovih zapovijedi i svih njegovih zakona to ti ih danas nareujem, sva e ova prokletstva doi na te i stii e te:

16 Proklet e biti u gradu, proklet u polju.

17 Proklet e biti ko tvoj i nave tvoje.

18 Proklet e biti plod utrobe tvoje i rod zemlje tvoje, mlad krava tvojih i prirataj stada tvoga.

19 Proklet e biti kad ulazi, proklet kad izlazi.

20 Jahve e na te putati prokletstvo, zabunu i kletvu u svemu na to prui ruku svoju da uradi, sve dok ne bude satrt i brzo ne propadne zbog zloe svojih djela kojima si me napustio.

21 Kugu e Jahve za te privezati dok te ne nestane sa zemlje u koju ide da je zaposjedne.

22 Jahve e te udariti suicom, groznicom, upalom, egom i suom, medljikom i snijeti; to e te goniti dok te ne nestane.

23 Nebesa nad tvojom glavom postat e mjedena, a tlo pod tvojim nogama postat e gvozdeno.

24 Kiu tvoje zemlje Jahve e pretvarati u pijesak i prainu da na te pada s nebesa dok te ne uniti.

25 Jahve e od tebe uiniti pobijeenoga pred tvojim neprijateljima; jednim e putem prema njima izlaziti, a na sedam putova bjeat e ispred njih. Strailo e postati za sva zemaljska kraljevstva.

26 I mrtvo tijelo tvoje postat e hranom svim pticama nebeskim i svoj zvjeradi zemaljskoj. Nikoga nee biti da ih plai.

27 Jahve e te udarati egipatskim pritevima, irevima, krastama i svrabom, od kojih se nee moi izlijeiti.

28 Jahve e te udarati bjesnilom, sljepoom i ludilom;

29 u po bijela dana tumarat e kao to tumara slijepac po mraku; nee imati uspjeha u svojim pothvatima; sve vrijeme svoje bit e izrabljivan i pljakan, a nee biti nikoga da te spasi.

30 Sa enom e se zaruivati, ali e je drugi posjedovati. Kuu e graditi, ali u njoj nee stanovati. Vinograd e zasaivati, ali ga nee brati.

31 Tvoga e vola na tvoje oi zaklati, ali ti od njega nee jesti; tvoga e magarca ispred tebe otimati, ali ti ga nee vraati; stado e tvoje neprijatelju tvome predavati, a nee biti nikoga da ti pritekne u pomo.

32 Sinovi tvoji i keri tvoje bit e predavani drugome narodu. Oi e tvoje svaki dan kapati gledajui za njima, ali ruka tvoja nee moi nita.

33 Narod koji i ne poznaje jest e plod sa zemlje tvoje i svu muku tvoju, dok e ti sve vrijeme svoje biti izrabljivan i gaen.

34 Ludovat e od prizora to e ih oi tvoje gledati.

35 Jahve e te udarati ljutim pritevima po koljenima i po stegnima – od stopala nogu tvojih do tjemena na glavi tvojoj – od kojih se nee moi izlijeiti.

36 Jahve e odvesti i tebe i tvoga kralja, koga bude postavio nad sobom, meu narod nepoznat i tebi i tvojim ocima te e ondje iskazivati tovanje drugim bogovima, drvenim i kamenim.

37 Bit e na zgraanje, porugu i ruglo svim narodima meu koje te Jahve odvede.

38 Mnogo e sjemena bacati u polje, ali e malo eti jer e ti urod skakavci ogolijevati.

39 Vinograde e saditi i obraivati, ali vina nee piti niti e to brati jer e ih crv izjedati.

40 Imat e masline po svemu svome podruju, ali se uljem nee mazati jer e ti masline opadati.

41 Sinove e i keri raati, ali tvoji nee biti jer e u suanjstvo odlaziti.

42 Sva tvoja stabla i rod sa zemlje tvoje postat e plijenom kukaca.

43 Doljak koji bude u sredini tvojoj uzdizat e se nada te, a ti e padati sve nie i nie.

44 On e uzaimati tebi, a ne ti njemu; on e biti glava, a ti rep.

45 Sva e te ova prokletstva snalaziti, progoniti i dosei dok te ne unite, jer nisi sluao glasa Jahve, Boga svoga, ni drao zapovijedi njegovih i zakona njegovih koje ti je dao.

46 Ona e sluiti za udesni znak na tebi i tvome potomstvu zauvijek.

47 Budui da nisi htio sluiti Jahvi, Bogu svome, vesela i radosna srca zbog obilja svega,

48 sluit e neprijatelju svome, koga e Jahve poslati na te, u gladu i ei, golotinji i oskudici svakoj. Na tvoju e iju navaljivati jaram od gvoa dok te ne satre.

49 Jahve e iz daljine, s kraja zemlje, dovesti na te narod koji e sletjeti kao orao. Bit e to narod kojemu jezika nee razumjeti;

50 narod bezduan, koji nee pokazivati obzira prema starima ni smilovanja prema mladima.

51 On e ti jesti mlado od tvoga blaga i rod tvoje njive dok te ne uniti; nee ti ostavljati ni ita, ni vina, ni ulja, ni mlado od krave, ni prirataj od stada, sve dok te ne upropasti.

52 Opsjedat e te u svim tvojim gradovima irom zemlje tvoje dok ne obori visoke i utvrene bedeme u koje si polagao nadu svoju; opsjednut e te u svim gradovima tvojim irom zemlje tvoje koju ti dadne Jahve, Bog tvoj.

53 U tjeskobi i jadu, kojima e te neprijatelj tvoj pritisnuti, jest e plod utrobe svoje – meso sinova svojih i keri svojih koje ti dadne Jahve, Bog tvoj.

54 ovjek najnjeniji i najmeki u tebe zlobnim e okom gledati na vlastitog brata, enu u svome naruju i djecu svoju to mu preostanu,

55 ne hotei ni s jednim od njih dijeliti mesa sinova svojih koje bude jeo, jer zbog tjeskobe i jada, kojima e te neprijatelj tvoj pritiskati po svim gradovima tvojim, drugo mu nee preostajati.

56 I ena najnjenija i najmeka to bude u tebe – toliko njena i tankoutna da se ne usuuje spustiti stopala na zemlju – zlobnim e okom gledati na mua u svome naruju, i na sina svoga, i na ker svoju,

57 i na posteljicu svoju to joj izie izmeu nogu, i na djecu to ih ima roditi, jer e ih potajno jesti, oskudna u svemu, zbog nevolje i jada kojim e te neprijatelj tvoj pritisnuti po svim gradovima tvojim.

58 Ako ne bude drao i vrio rijei ovoga Zakona to su napisane u ovoj knjizi, ne potujui ovo slavno i strano Ime – Jahvu, Boga svoga –

59 Jahve e tebe i tvoje potomstvo teko oinuti velikim i dugotrajnim bievima, pogubnim i dugim bolestima.

60 Pustit e na te sva zla egipatska kojih si se plaio, i ona e se prilijepiti za te.

61 A i svaku drugu bolest i bi, koji nije naveden u knjizi ovoga Zakona, Jahve e na te putati dok te ne uniti.

62 Ostat e vas samo malo, vas to brojni bijaste kao zvijezde nebeske, a sve zato to nisi sluao glasa Jahve, Boga svoga.

63 Kako se Jahve nad vama radovao usreujui vas i mnoei, tako e se Jahve radovati nad vama ruei vas i unitavajui da se iskorijenite sa zemlje u koju idete da je zaposjednete.

64 Jahve e vas razbacati po svim narodima, s kraja na kraj zemlje; ondje e iskazivati tovanje drugim bogovima: drvenim i kamenim – koji su bili nepoznati i tebi i tvojim ocima.

65 Ali meu tim narodima nee imati mira; ni tvome stopalu nee biti poivalita, nego e ti ondje Jahve dati srce uznemireno, oi utonule, duu tjeskobnu.

66 ivot tvoj visjet e o niti; bojat e se i danju i nou i nee biti siguran za ivot svoj.

67 U strahu koji e ti stezati srce i od prizora to e ga oi tvoje gledati, jutrom e govoriti: 'Oh, da je ve veer!' a naveer e govoriti: 'Oh, da je ve jutro!'

68 U Egipat e te na galijama natrag odvesti Jahve putem za koji sam ti rekao da ga vie ne smije vidjeti. Ondje ete se vi sami prodavati svojim neprijateljima za robove i ropkinje, ali nee biti kupca."

69 To su rijei Saveza to ga propisa Jahve Mojsiju da ga sklopi s Izraelcima u zemlji moapskoj, povrh Saveza to ga je s njima sklopio na Horebu.

Continuar Lendo