Connect with us

Bíblia CROAT

Deuteronômio 3

1 Tada se okrenusmo i poosmo prema Baanu. Presrete nas baanski kralj Og sa svim svojim narodom i nametnu nam boj kod Edreja.

2 Tada mi Jahve ree: 'Ne boj ga se! Ta u tvoje sam ruke predao njega, sav njegov narod i njegovu zemlju. Uini s njim kako si uinio sa Sihonom, kraljem amorejskim, koji je ivio u Hebonu.'

3 Tako je Jahve, Bog na, u ruke nae predao i baanskoga kralja Oga sa svim njegovim narodom. Tukli smo ga tako da mu nitko na ivotu nije ostao.

4 Osvojili smo tada sve njegove gradove. Nije bilo grada koji im nismo oteli – ezdeset gradova, zapravo svu argopsku krajinu, Ogovo kraljevstvo u Baanu.

5 Svi su oni gradovi bili utvreni visokim zidinama, vratima i prijevornicama. Uz njih je bilo veoma mnogo otvorenih zaselaka.

6 Udarismo ih prokletstvom – kako smo uinili i sa Sihonom, kraljem hebonskim – zatrvi svaki grad, ljude, ene i djecu.

7 A svu stoku i plijen po tim gradovima zadrasmo za se.

8 Tako smo u ono vrijeme iz ruku dvaju amorejskih kraljeva uzeli zemlju to se nalazi s onu stranu Jordana, od potoka Arnona do brda Hermona (

9 Sidonci zovu Hermon Sirjon, a Amorejci ga zovu Senir):

10 sve gradove po Visoravni, sav Gilead i sav Baan, sve do Salke i Edreja – gradove Ogova kraljevstva u Baanu. (

11 Baanski kralj Og jedini je od preostalih Refaimovaca. Krevet njegov, odar od eljeza, jo se nalazi u Rabi, gradu sinova Amonovih: deset je lakata – obinih lakata – dug, a etiri lakta irok.)

12 To je, dakle, bila zemlja koju smo zauzeli u ono vrijeme, poev od Aroera, koji je na potoku Arnonu. Polovicu gileadskog pogorja s njegovim gradovima dao sam Rubenovcima i Gadovcima.

13 Ostatak Gileada i sav Baan, Ogovo kraljevstvo, dodijelio sam polovini Manaeova plemena. (Sva argopska krajina i sav Baan zove se zemlja refaimska.

14 Manaeov sin Jair zauzeo je svu argopsku krajinu do mee Geurovaca i Maakinovaca. On ta mjesta baanska nazva svojim imenom, pa se jo i danas zovu Jairova Sela.)

15 Makiru sam dodijelio Gilead.

16 Rubenovcima i Gadovcima dao sam od Gileada do potoka Arnona – sredina potoka jest mea – i do potoka Jaboka, amonske granice.

17 A granicom su sluile Araba i Jordan od Kinereta do mora uz Arabu – Slanog mora – na podnoju obronaka Pisge prema istoku.

18 U ono vam vrijeme naredih: 'Jahve, Bog va, daje vam ovu zemlju u posjed. Svi vi koji ste od boja poite naoruani pred svojom braom Izraelcima.

19 Jedino ene vae, djeca vaa i stoka vaa – znam da imate mnogo stoke – neka ostanu u vaim gradovima to vam ih dodijelih

20 dokle Jahve ne dadne miran boravak i vaoj brai kao i vama; tako da i oni zauzmu zemlju to im je Jahve, Bog va, daje s onu stranu Jordana. Istom onda neka se svaki od vas vrati na posjed to sam vam ga dodijelio.'

21 U ono sam vrijeme naredio Joui: 'Svojim si oima vidio to je sve Jahve, Bog va, uinio onoj dvojici kraljeva. Tako e Jahve uiniti sa svim kraljevstvima preko kojih bude prelazio.

22 Ne bojte se njih! Ta Jahve, Bog va, bori se za vas.'

23 Tada zamolih milost u Jahve:

24 'Gospodine moj, Jahve! Ti si poeo pokazivati svome sluzi svoju veliajnost i svoju mo. Ta koji bog, na nebu ili na zemlji, moe izvesti takva djela i udesa kao to su tvoja!

25 Dopusti mi da odem onamo i pogledam onu blaenu zemlju preko Jordana, onaj krasni gorski kraj i Libanon!'

26 Ali je Jahve, zbog vas, bio na me ljut, pa me nije usliao. 'Dosta', ree mi Jahve, 'ne govori mi vie o tom!

27 Popni se na vrhunac Pisge i upri oi svoje na zapad, sjever, jug i istok. Razmotri dobro oima svojim, jer preko Jordana nee prijei.

28 Uputi Jouu, osokoli ga i ohrabri! On neka ide na elu ovoga naroda; neka ih on uvede u posjed zemlje koju vidi.'

29 Tako smo ostali u toj dolini kraj Bet Peora."

Continuar Lendo