Connect with us

Bíblia BULVEREN

Jó 12

1 Тогава Йов отговори и каза:

2 Наистина, само вие сте хора и с вас ще умре мъдростта!

3 Но и аз имам разум, както и вие, не съм по-долен от вас. И такива работи кой не ги знае?

4 Станах за посмешище на ближния си, човекът, който призоваваше Бога, и Той му отговаряше, праведният, непорочният е за посмешище.

5 Бедствието е презряно в мислите на онзи, който е в безопасност; то е готово за онези, чийто крак се подхлъзва.

6 Шатрите на разбойниците благоденстват и тези, които предизвикват Бога, са в безопасност, в ръцете на които Бог дава изобилие.

7 Но попитай сега животните и те ще те научат; и небесните птици и те ще ти кажат;

8 или говори на земята и тя ще те научи; и морските риби и те ще ти разкажат.

9 Кой от всички тях не разбира, че ръката на ГОСПОДА е сторила това,

10 в чиято ръка е душата на всичко живо и дишането на всяка човешка плът?

11 Ухото не изпитва ли думите, както небцето вкусва храната си?

12 Мъдростта е у старците и разумът е в дългия живот.

13 У Него са мъдрост и сила, Той има съвет и разум.

14 Ето, Той събаря и не се съгражда вече; затваря над човека и не се отваря.

15 Ето, Той задържа водите и те пресъхват; изпраща ги и те разоряват земята.

16 В Него са сила и мъдрост, измаменият и измамникът са Негови.

17 Откарва съветници ограбени и прави съдии на глупци.

18 Разхлабва връзките на царете и опасва с пояс слабините им.

19 Откарва свещеници ограбени, поваля силни.

20 Той взема думата на ползващите се с доверие, преценката на старите отнема.

21 Излива презрение върху благородните и пояса на силните разхлабва.

22 Открива дълбоките неща от тъмнината и изважда на светлина смъртната сянка.

23 Възвеличава народите и ги погубва, разширява народите и ги отвежда.

24 Отнема разума на началниците на земните народи и ги прави да се скитат в пустош без път.

25 Те се лутат в мрака без светлина и Той ги прави да залитат като пияни хора.

Continuar Lendo