Connect with us

Bíblia KAROLI

Gálatas 5

1 Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.

2 Ímé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ.

3 Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, a ki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.

4 Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelembõl kiestetek.

5 Mert mi a Lélek által, hitbõl várjuk az igazság reménységét.

6 Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.

7 Jól futottatok; kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak?

8 Ez a hitetés nem attól van, a ki titeket hív.

9 Kis kovász az egész tésztát megkeleszti.

10 Bizodalmam van az Úrban ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek; de a ki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen.

11 Én pedig atyámfiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya.

12 Bárcsak ki is metszetnék magukat, a kik titeket bujtogatnak.

13 Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sõt szeretettel szolgáljatok egymásnak.

14 Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

15 Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek.

16 Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

17 Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.

18 Ha azonban a Lélektõl vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.

19 A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek [ezek]: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.

20 Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyûlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,

21 Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekrõl elõre mondom néktek, a miképen már ezelõtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.

22 De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketûrés, szívesség, jóság, hûség, szelídség, mértékletesség.

23 Az ilyenek ellen nincs törvény.

24 A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.

25 Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.

26 Ne legyünk hiú dicsõség kívánók, egymást ingerlõk, egymásra irígykedõk.

Continuar Lendo