Connect with us

Bíblia ALMNT

Hebreus 5

1 Denn jeda Hohepriester, der vu d Mensche gnumme wird, der wird igsetzt fir d Mensch zum Denscht vor Gott, dmit da(er) Gabe un Opfa git fir d Sinde.

2 Er ka mitfehle mit däne, de dumm(unwissend) sin un irre, wel la(er) au selba Schwächi a sich trait.

3 Drum mueß sa(er), we fir des Volk, so au fir sich selba opfare fir d Sinde.

4 Un nemads nimmt sich selbscht de hohepriesterliche Würde, sundern na(er) wird vu Gott bruefe we au Aaron.

5 So het au Chrischtus sich nit selba de Ehri aglegt, Hoherpriester z wäre, sundern der, der zue nem gsait het (Psalm 2,7): "Dü bisch mi Bue, hiit ha i(ich) di ziigt (zeugt)."

6 We na(er) au bi andere Schtell sait (Psalm 110,4): "Dü bisch ä Priester in Ewigkeit nohch dr Ordnig Melchisedeks."

7 Un na(er) het in d Däg vu sinem irdische Läbä Bitte un Flehe mit lutem Gschreie un mit Träne däm brocht, der nen vum Dod errette ka; un na(er) isch au ghärt worde, wel la(er) Gott in Ehre hebt(haltet).

8 So het da(er), obwohl la(er) Gottes Bue war, doch a däm, was sa(er) glitte het, Folgsam si(Brav si) glernt.

9 Un als ses gmacht war, isch scha(er) fir alli, de nem hörig sin, dr Urheba vum ewige Heil wore,

10 gnennt vu Gott ä Hoherpriester nohch dr Ordnig Melchisedeks.

Feschthebä a dr Vuheißig

11 Dodriba het ma(mir) noh viel z sage; aba s isch schwer, wel ihr so schwerhärig wore sin.

12 Un ihr, de ihr längscht Lehrer si solltet, hän`s wieda nedig, daß ma äich de Afangsgrind dr göttliche Wort lehrt, un daß ma äich Milch git un nit feschtes Ässä.

13 Denn wäm ma noh Milch ge mueß, der isch green(ä jungspund) in däm Wort dr Grechtigkeit, denn na(er) isch ä kliens Kind.

14 Feschtes Ässä aba isch fir Vollkummeni, de durch d Gebruuch geebti Sinn hän un Guetes un Beses undaschiede kenne.

Continuar Lendo