Connect with us

Bíblia ALMNT

Hebreus 1

1 Nohch däm Gott vorziite vielmol un uf vielaläi Art gschwätzt het zue d Vädere durch d Prophete,

2 het da(er) in däne letschte Däg zue uns(us) gschwätzt durch d Bue, den na(er) igsetzt het zum Erbe iba alles, durch den na(er) au d Welt gmacht het.

3 Er isch`s Abbild vu sinere Herrlichkeit un des Ebebild vu sinem Wese un trait alli Sach mit sinem Wort in Kraft un het parat gmacht Sufa wäre vu d Sinde un het sich bschtimmt zue d Rechte dr Majestät in dr Hechi 2. Kor 4,4; Kol 1,15

4 un isch so viel hecha wore als de Engel, we dr Name, den na(er) gerbt het, hecha isch als ihr Name.

5 Denn zue welem Engel het Gott jemols gsait (Psalm 2,7): "Dü bisch mi Bue, hiit ha i(ich) di gschaffe"? un nomol (2. Samuel 7,14): "I wir si Vada (Babbe) si, un na(er) wird mi Bue si"?

6 Un wenn na(er) d Erschtgeborene wieda iführt in d Welt, sait da(er) (Psalm 97,7): "Un s soll nem alli Engel Gottes abäte (ahimmle)."

7 Vu d Engel sait da(er) zwar (Psalm 104,4): "Er macht sini Engel zue Wind un sini Diena zue Fiirflamme",

8 aba vum Bue (Psalm 45,7.8): "Gott, di Thron isch vu Ewigkeit zue Ewigkeit, un des Zepta dr Grechtigkeit isch des Zepta vu dinem Rich.

9 Dü hesch gliebt (leb ka) de Grechtigkeit un ghaßt de Ungrechtigkeit; drum het di, oh Gott, di Gott gsalbt mit Fräideel(Freudeel) we keine vu dir."

10 Un (Psalm 102,26-28): "Dü, Herr, hesch am Afang d Bode grindet, un d Himmel isch üs dinere Hand(Pfode) gschaffe.

11 De wäre vugoh, dü aba bliebsch. De wäre alli alt wäre we ä Gwand (Häß);

12 un we ä Mandel wirsch dü sie zsämmerolle, we ä Gwand (Häß) wäre sie gwechselt wäre. Dü aba bisch imma d gliche, un dini Johr wäre nit ufhäre."

13 Zue welem Engel aba het da(er) jemols gsait (Psalm 110,1): "Hock di rechts zue ma(mir), bis i(ich) dini Gegna(Feinde) zum Hocka vu dinene Feß mach"?

14 Sin de nit allisamt denschtbari Geischta, usgsandt zum Denscht um dera wille, de des Heil erbe solle?

Continuar Lendo