Connect with us

Bíblia SWEFOLK1998

Ezequiel 17

1 Herrens ord kom till mig. Han sade:

2 "Du människobarn, ge Israels hus en gåta och tala till det i en liknelse, och säg:

3 Så säger Herren, Herren:En stor örn med stora vingaroch långa vingpennoroch täckt med brokiga fjädrarkom till Libanon och tog bort toppen på cedern.

4 Han bröt av dess översta grenoch förde den till köpmännens landoch satte den i en handelsstad.

5 Han tog en planta som växte i landet,och planterade den i fruktbar jord.Han förde den till mycket vattenoch satte den som ett pilträd där.

6 Den växte upp och blev en vinstockmed många grenar,men med låg stamför att dess rankor skulle vända sig till honomoch dess rötter vara under honom.Den blev en vinstocksom bar grenaroch sköt skott.

7 Men det fanns också en annan stor örn med stora vingaroch många fjädrar.Och se, vinstocken sköt längtansfullt utsina rötter till den.Och från platsen där den var planteradsträckte den sina rankor mot honom,för att han skulle vattna den.

8 Den var planterad i god jordvid mycket vatten,för att den skulle få grenaroch bära fruktoch bli en utsökt vinstock.

9 Säg: Så säger Herren, Herren:Kan det gå väl för den vinstocken?Skall han inte rycka upp rötternaoch riva av frukten,så att den torkaroch alla de spirande bladen vissnar?Det behövs ej stor kraft eller mycket folkför att rycka upp den med rötterna.

10 Visst står den fast planterad,men kan det sluta väl för den?När östanvinden når den,skall den då inte helt torka bort?På den plats där den vuxit upp skall den torka bort."

11 Herrens ord kom till mig. Han sade:

12 "Säg nu till det upproriska släktet:Förstår ni inte vad detta betyder?Säg dem: Se, kungen i Babel kom till Jerusalemoch tog kungen och furstarnaoch förde dem med sig till Babel.

13 Sedan tog han en ättling av kungahusetoch slöt förbund med honomoch lät honom avlägga ed.Men de mäktiga i landet förde han med sig bort,

14 så att riket skulle vara oansenligtoch inte kunna resa sigutan hålla förbundet med honom,om det skulle bestå.

15 Men denne avföll från honomoch skickade sina sändebud till Egypten,för att man där skulle ge honom hästar och mycket folk.Kan det gå väl för honom?Kan han undkomma?Kan den som bryter förbund komma undan?

16 Så sant jag lever, säger Herren, Herren: Han skall dö i Babel där den kung bor som gjorde honom till kung, ty han föraktade eden han givit honom och bröt förbundet han slutit med honom.

17 Inte heller skall farao med stor här och mycket folk hjälpa honom i kriget, när man kastar upp en vall och bygger en belägringsmur till undergång för många människor.

18 Han föraktade eden och bröt förbundet och gjorde allt detta, fastän han hade givit sitt löfte. Han skall inte komma undan.

19 Därför säger Herren, Herren:Så sant jag lever,jag skall låta min ed som han har föraktatoch mitt förbund som han har brutitkomma över hans huvud.

20 Jag skall breda ut mitt nät över honom,och han skall fångas i min snara.Jag skall föra honom till Babeloch döma honom där för den otrohetsom han har begått mot mig.

21 Alla hans flyktingar och alla hans skarorskall falla för svärd,och de som räddas skall spridas för vinden.Och ni skall inse att jag, Herren, har talat.

22 Så säger Herren, Herren:Jag skall själv ta en kvist från den höga cederns toppoch plantera den.Av dess översta grenar skall jag bryta av en späd kvistoch själv plantera denpå ett högt och brant berg.

23 På Israels höga berg skall jag plantera den,och den skall få grenar och bära fruktoch bli en utsökt ceder.Alla slags fåglar skall bo under denoch finna skugga under grenarna.

24 Alla markens träd skall förståatt jag, Herren, har böjt ner det höga trädetoch upphöjt det låga trädet,och låtit det friska trädet torkaoch det torra trädet grönska.Jag, Herren, har talat och skall göra det."

Continuar Lendo

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply