Connect with us

Bíblia HUN

2 Samuel 22

1 Dávid pedig ezt az éneket mondotta az Úrnak azon a napon, mikor az Úr megszabadítá õt minden ellenségeinek kezébõl, és a Saul kezébõl.

2 És monda: Az Úr az én kõsziklám és kõváram, és szabadítóm nékem.

3 Az Isten az én erõsségem, õ benne bízom én. &Paizsom nékem õ s idvességemnek szarva, erõsségem és oltalmam. &Az én idvezítõm, ki megszabadítasz az erõszakosságtól.

4 Az Úrhoz kiáltok, a ki dícséretreméltó; &És megszabadulok ellenségeimtõl.

5 Mert halál hullámai vettek engem körül, &Az istentelenség árjai rettentettek engem;

6 A pokol kötelei vettek körül, &S a halál tõrei estek reám.

7 Szükségemben az Urat hívtam, &S az én Istenemhez kiáltottam: &És meghallá lakóhelyérõl szavamat, &S kiáltásom eljutott füleibe.

8 Akkor rengett és remegett a föld, &Az égnek fundamentumai inogtak, &És megrendülének, mert haragudott Õ.

9 Füst szállt fel orrából, &És emésztõ tûz szájából, &Izzószén gerjedt belõle.

10 Lehajtá az eget és leszállt, &És homály volt lábai alatt.

11 A Khérubon ment és röpült, &És a szelek szárnyain tünt fel.

12 Sötétségbõl maga körül sátrakat emelt, &Esõhullást, sürû felhõket.

13 Az elõtte levõ fényességbõl &Izzó szenek gerjedének.

14 És dörgött az égbõl az Úr, &És a Magasságos hangot adott.

15 Ellövé nyilait és szétszórta azokat, &Villámot, és összekeverte azokat.

16 És meglátszottak a tenger örvényei, &S a világ fundamentumai felszínre kerültek, &Az Úrnak feddésétõl, &Orra leheletének fúvásától.

17 Lenyúlt a magasságból és felvett engem, &S a mélységes vizekbõl kihúzott engem.

18 Hatalmas ellenségimtõl megszabadított engem; &Gyûlölõimtõl, kik hatalmasabbak valának nálam.

19 Reámtörtek nyomorúságom napján, &De az Úr gyámolóm volt nékem.

20 Tágas helyre vitt ki engem, &Kiragadott, mert jóakaróm nékem.

21 Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, &Kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem.

22 Mert megõriztem az Úrnak utait, &S gonoszul nem szakadtam el Istenemtõl.

23 Mert ítéletei mind elõttem vannak, &S rendeléseitõl nem távoztam el.

24 Tökéletes voltam elõtte, s õrizkedtem rosszaságomtól.

25 Ezért megfizet nékem az Úr igazságom szerint, &Szemei elõtt való tisztaságom szerint.

26 Az irgalmashoz irgalmas vagy, &A tökéletes vitézhez tökéletes vagy.

27 A tisztához tiszta vagy, &A visszáshoz pedig visszás.

28 Segítesz a nyomorult népen, &Szemeiddel pedig megalázod a felfuvalkodottakat.

29 Mert te vagy az én szövétnekem, Uram, &S az Úr megvilágosítja az én sötétségemet.

30 Mert veled harczi seregen is átfutok, &Az én Istenemmel kõfalon is átugrom.

31 Az Istennek útja tökéletes; &Az Úrnak beszéde tiszta; &Paizsa õ mindeneknek, a kik õ benne bíznak.

32 Mert kicsoda volna Isten az Úron kivül? &S kicsoda kõszikla a mi Istenünkön kivül?

33 Isten az én erõs kõváram, &Ki vezérli az igaznak útját.

34 Lábait olyanná teszi, mint a szarvasé, &S magas helyekre állít engem.

35 Kezeimet harczra tanítja, &Hogy az érczív karjaim által törik el.

36 Idvességednek paizsát adtad nékem, &S kegyelmed nagygyá tett engem.

37 Lépéseimet kiszélesítetted alattam. &És bokáim meg nem tántorodtak.

38 Üldözöm ellenségeimet és elpusztítom õket, &Nem térek vissza, míg meg nem semmisítem õket.

39 Megsemmisítem, eltiprom õket, hogy fel nem kelhetnek, &Lábaim alatt hullanak el.

40 Mert te erõvel öveztél fel engem a harczra, &Lenyomtad azokat, kik ellenem támadtak.

41 Megadtad, hogy ellenségeim hátat fordítottak nékem, &Gyülölõim, a kiket elpusztítottam én,

42 Felnéztek, de nem volt, ki megszabadítsa, &Az Úrhoz, de nem felelt nékik.

43 Szétmorzsolom õket, mint a föld porát, &Összezúzom, mint az utcza sarát, széttaposom õket.

44 Megmentettél népemnek pártoskodásaitól, &Népeknek fejéül tartasz fenn engemet, &[Oly] nép szolgál nékem, melyet nem ismertem.

45 Idegen fiak hizelkednek nékem, &S [egy] hallásra engedelmeskednek,

46 Idegen fiak elcsüggednek, &S váraikból reszketve jõnek elõ.

47 Él az Úr és áldott az én kõsziklám. &Magasztaltassék az Isten, idvességem kõsziklája.

48 Isten az, ki bosszút áll értem, &S alám hajtja a népeket.

49 Ki megment engem ellenségeimtõl, &Te magasztalsz fel engem az ellenem támadók fölött, &S az erõszakos embertõl megszabadítasz engem.

50 Dícsérlek azért téged, Uram, a pogányok között, &S nevednek dícséretet éneklek.

51 Nagy segítséget ad az õ királyának, &Irgalmasságot cselekszik felkentjével, &Dáviddal és az õ magvával mindörökké!

Continuar Lendo