Connect with us

Bíblia CZECEP

Marcos 16

1 Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat.

2 Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu.

3 Říkaly si mezi sebou: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?"

4 Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký.

5 Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se.

6 Řekl jim: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položily.

7 Ale jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi: 'Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.'"

8 Ženy šly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály.

9 Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů.

10 Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali.

11 Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili.

12 Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov.

13 Ti to šli oznámit ostatním; ale ani těm nevěřili.

14 Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného.

15 A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.

17 Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;

18 budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je."

19 Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.

20 Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.

Continuar Lendo

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply