Connect with us

Bíblia CROAT

Levítico 9

1 Osmoga dana Mojsije pozva Arona, njegove sinove i starjeine Izraelove

2 i ree Aronu: "Uzmi jedno tele za rtvu okajnicu, jednoga ovna za rtvu paljenicu, oboje bez mane, i dovedi ih pred Jahvu.

3 A Izraelcima reci ovako: 'Uzmite jednoga jarca za rtvu okajnicu, tele i janje od godine, oboje bez mane, za rtvu paljenicu;

4 a junca i ovna za rtvu priesnicu da rtvujete pred Jahvom; napokon prinosnicu, s uljem zamijeenu; jer e vam se danas Jahve ukazati.'"

5 Dovedu oni pred ator sastanka to je Mojsije naredio; naprijed stupi sva zajednica i stane pred Jahvu.

6 "Ovo je zapovijed", ree Mojsije, "koju je Jahve izdao. Izvrite je, da vam se pokae slava Jahvina."

7 Zatim Mojsije ree Aronu: "Stupi k rtveniku, prinesi svoju rtvu okajnicu i svoju rtvu paljenicu i tako izvri obred pomirenja za se i svoj dom; onda prinesi dar naroda i za nj izvri obred pomirenja, kako je Jahve naredio."

8 Aron se primae rtveniku i zakla tele rtve za svoj vlastiti grijeh.

9 Zatim mu Aronovi sinovi donesu krvi. On u nju zamoi svoj prst i stavi je na rogove rtvenika. Potom ostalu krv izli podno rtvenika.

10 A loj, bubrege i privjesak s jetre rtve okajnice saee u kad na rtveniku, kako je Jahve naredio Mojsiju.

11 Meso i kou spali na vatri izvan tabora.

12 Zakolje poslije toga rtvu paljenicu, od koje mu sinovi Aronovi prue krv. On njome zapljusne rtvenik sa svih strana.

13 Dodaju mu i rtvu paljenicu, dio po dio, a tako i glavu, i on je saee u kad na rtveniku.

14 Drobinu i noge opere pa i njih na rtveniku saee u kad povrh rtve paljenice.

15 Zatim prinese dar naroda. Uze jarca rtve okajnice za grijehe naroda, zakla ga i prinese kao rtvu okajnicu, isto onako kao i prijanju.

16 Donese potom rtvu paljenicu i prinese je prema propisu.

17 Donijevi poslije toga rtvu prinosnicu, od nje zagrabi pregrt i saee na rtveniku u kad povrh jutarnje rtve paljenice.

18 Napokon zakolje junca i ovna kao rtvu priesnicu za narod. Aronovi mu sinovi prue krv, a on zapljusne rtvenik sa svih strana;

19 dodaju mu i loj s junca i ovna, pretili rep, loj oko drobine, bubrege i privjesak s jetre.

20 Metnuvi te masne dijelove na grudi, saga ih u kad na rtveniku.

21 A grudi i desno plee Aron prinese kao rtvu prikaznicu pred Jahvom, kako je Mojsije naredio.

22 Tada Aron podie ruke spram naroda i blagoslovi ga. Poto prinese rtvu okajnicu, paljenicu i priesnicu, sie.

23 Poslije toga Mojsije i Aron uoe u ator sastanka. Kad izioe, blagoslovie narod. Slava Jahvina pokaza se svemu narodu.

24 Ispred Jahve izbi oganj i saga rtvu paljenicu i masne komade na rtveniku. A sav narod, vidjevi to, viknu od veselja i pade niice.

Continuar Lendo